15. neděle v mezidobí “ C „

27. 06. 2019

Naše křesťanství je založeno na dvou pevných základech a to na víře a lásce. Ježíš nás učí víře v Boha jako nebeského Otce a také v sebe jako Božího Syna. “ Věříte v Boha, věřte i ve mne….“ Ježíš nás učí i lásce k Bohu a bližnímu. “ Na lásce k Bohu a bližnímu spočívá celý zákon a proroci.“ Z uvedeného základu křesťanství vznikla i rčení uváděná na tabulkách pro domy věřících: “ Kde víra tam láska“. „Z víry roste láska, z lásky obětavý život.“ Chceme si uvědomit, že víra a láska není jen záležitost kostela, není to nějaká zájmová nadstavba, nějaké náboženské „vyžití“ vedle normálního života. Naopak! Víra a láska má také plně lidskou, každodenní a sociální stránku. V běžném životě má křesťan naplnit “ miluj svého bližního jako sám sebe“ anebo “ co nechceš, aby druzí dělali tobě, nečiň ani jim.“ Láska, o které Pán Ježíš nás učí je láska Boží tzv. agape, tedy láska obětavá, blahopřejná, sloužící, nezištná, která nemá nic společného se sobectvím, vášní, hříchem. Tato láska Boží je milosrdný skutek v různé podobě. Moudří lidé, i nevěřící říkají, že kdyby Ježíš Kristus nepřinesl nic víc než své učení a příklad milosrdné lásky, byl by největším dobrodincem lidstva. Ježíš lásku k bližnímu ještě povýšil jakoby to byla láska projevená jemu samému, když řekl “ cokoliv jste učinili jednomu z mých bratří a sester mně samému jste učinili.“ Křesťanství je tedy život. Víra beze skutků nestačí ke spáse – „víra  beze skutků je mrtvá.“ Živá víra má být provázena láskou, tedy skutky lásky. Aby tomu každý porozuměl uvádí Ježíš podobenství o milosrdném Samaritánovi. Již děti na náboženství z tohoto podobenství poznávají kdo jednal podle vůle Boží s láskou k bližnímu a sice ten kdo pomohl zraněnému člověku slovem i skutkem a to byl Samaritán. Ježíš říká i dnes svým učedníkům, tedy nám věřícím. “ Jdi a stejně jednej i ty.“ Otevřme dějiny církve, čtěme životopisy svatých. Nikdo nemůže vymazat, popřít, odstranit to cenné co církev zdobí jako drahokam na prstenu a to jsou skutky lásky, skutky milosrdenství, které prokazovali jednotlivci nebo různá církevní společenství jako řády a kongregace, které konaly skutky lásky pro trpící a nemocné. Církev vždy byla u zrodu špitálů, sirotčinců, starobinců atd. Církev konala vždy skutky lásky pro chudé, hladové, utečence, trestance, otroky a pod. Církev vždy konala skutky lásky pro lidi mravně narušené, pro hříšníky, aby se obrátili. Církev vždy konala skutky lásky pro všechny potřebné a to pro rodiny s dětmi, pro vdovy, pro zanedbané děti a další. Jistěže budou v církvi i lidé jako ti první dva z podobenství a to lidé sobečtí, tvrdého srdce, nelaskaví, ale vždy více bude v církvi milosrdných samaritánů…. Z celé řady svatých bych chtěl uvést příkladem sv. Zdislavu, o níž vyšla knížka V erbu lvice a také byl natočen stejnojmenný film. Sv. Zdislava  kromě své rodiny se 4 dětmi měla čas a sílu ke skutkům lásky k trpícím , nemocným a chudým. Nebo sv. Jan Bosko se celý svůj života zabýval nezištnou láskou k zanedbaným chlapcům a dívkám. Sv.Damián de Veuster se věnoval na ostrově Molokai malomocným lidem a byl nazván „otec vyhoštěných“.Nedávno zemřelá matka Tereza z Kalkuty se svým společenstvím sestřiček sloužila nezištnou láskou těm nejubožejším v Indii a později i na celém světě. Jeden reportér se divil, že se do této služby hlásí tolik mladých dívek a sám řekl., že by tuto službu nechtěl dělat ani za sto tisíc dolarů. Sestřičky to však konají zcela zadarmo jako službu lásky, která vychází z víry, že v trpícím slouží samotnému Pánu Ježíši. Každý z nás věřících máme poslání jít cestou za Ježíšem, cestou svatosti. Je proto třeba zachovávat nejen přikázání víry, ale i lásky. Je třeba konat skutky lásky tělesného ale i duchovního milosrdenství.Pokud jde o duchovní milosrdenství tak v dnešní době je to ještě potřebnější a sice pomáhat lidem z hříšnosti, pomáhat předávat víru, slovo Boží, modlit se za živé a zemřelé. Kdosi řekl, že dnešní svět se podobá zraněnému muži z podobenství. Jak mu pomoci? Především svědectvím radostného křesťanského života, ale i laskavým slovem anebo modlitbou za bližní – věřící i nevěřící. Bylo by pohoršením dnešní doby, kdyby ten co chodí do kostela jednal mimo kostel jako nevěřící, že by se choval sobecky bez lásky. Podobenství o milosrdném Samaritánu je tedy velmi aktuální i pro dnešní dobu. Ježíš i v dnešní době říká “ jdi a jednej stejně i ty „. „Jdi a prokazuj Boží lásku a žij z víry“. Na závěr prosme Pána: Pane, ať umíme žít z víry, která se naplňuje láskou a to po celý týden a ať svědčíme světu, že Bůh je láska a skrze nás ať je viditelný Ježíš Kristus. Amen.