14. neděle v mezidobí “ A “ katechetická VIII

10. 06. 2020

Chceme rozjímat o účincích – ovoci sv. přijímání: a( vzrůstá spojení s Kristem, b) vzdaluje od hříchu, c) zahlazuje všední hříchy, c) utváří církev a posiluje jednotu.                                                                                                                                                      V dnešní době – po 2. Vatikánském koncilu na celém světě zaznívá v liturgii při mši sv. mateřský jazyk a zejména náš národ se raduje, že se sv. Cyrilu a Metodějovi dostalo vzácné rehabilitace, že oni již v 9. století v našem národě zavedli sloužení mše sv. v mateřském jazyce, i když to bylo později opět zrušeno. Tím spíše si chceme dnes radostně uvědomit co věřícímu přináší svaté přijímání.1) Přináší především důvěrné spojení s Ježíšem Kristem, který nás má rád. Kdo jí mé tělo a pije mou krev zůstává ve mně a já v něm. Jan 6.456 2) To co působí hmotný pokrm pro tělo to působí duchovní pokrm v duši: uchovává, rozmnožuje a obnovuje milost a dává jí možnost růstu. 3) Svaté přijímání je tělo Kristovo, které zemřelo za hříchy, proto nás přijímající očišťuje od hříchů a chrání před hříchem. 4) Svaté přijímání posiluje lásku Boží v nás a my už nežijeme více hříchu, především hříchu těžkému, ale žijeme v Duchu sv., v Duchu lásky Boží. 5) Sv. přijímání nás úžeji spojuje s Kristem a jeho církví tj. s bratry a sestrami, zvláště chudými a tak je jakýmsi tmelem, který udržuje a posiluje církevní společenství.Sv. Augustin řekl o svatém přijímání: Ó svatá zbožnosti, ó znamení jednoty, ´o pouto lásky. 6) Jednota mezi křesťany má svůj vrchol v možnosti přijímat sv. přijímání i v jiných církvích křesťanských. Zatím však snaha o jednotu křesťanů tak daleko nepostoupila, aby křesťané různých církví mohli přijímat sv. přijímání všude a přece jsou zde již plody tohoto úsilí: Podle Direktáře katol. církve pro jednotu může katolík přijímat sv. přijímání ve východní církvi ) není-li možnost jít do katolického kostel a) a naopak východní křesťan může přijímat v katolickém kostele. Bohužel katolík nemůže zatím přijímat u evangelických církví, kteří nemají právoplatné kněžství, ale evangelíci mohou v mimořádných případech přijímat u katolíků věří-li na skutečnou přítomnost Ježíšovu pod způsobou chleba a vína. Četl jsem evangelium, kde Pán Ježíš chválí maličké před moudrými a chytrými což platí také o sv. přijímání. Prostí, pokorní a děti nezkažené jsou těmi maličkými,kteří ochotně věří, že Ježíš chce přijít do duše pod způsobou chleba a vína a tito maličcí pak také zakouší v sobě, ve své duši ovoce sv. přijímání jak jsme o tom rozjímali. Staňme se i my pokornými a maličkými podle Ježíše a nalezneme ve svých duších vše co Pán Ježíš slibuje.