13. neděle v mezidobí “ A „

14. 06. 2020

Dětem skončil školní rok a nastaly toužebně očekávané prázdniny, pro mnohé dospělé, zejména pro rodiče začnou dovolené. Chtěl bych při této příležitosti zdůraznit, že i prázdninách a dovolených nepřestáváme být křesťany a proto se máme i tam řídit křesťanskými zásadami, i o prázdninách a dovolených se v kostelích konají mše a hlásá se Boží slovo. I to dnešní Boží slovo, zejména slovo Pána Ježíše má být i pro dobu prázdnin a dovolených:                                                                             1) Ježíš nám sděluje, že kdo chce být jeho učedníkem, má milovat Ježíše nade všechny krásy světa i přede všemi lidmi. Milovat Ježíše znamená ovšem nejen cit lásky, ale především plnit Ježíšovu vůli, jeho přikázání. Proč to od nás vlastně Ježíš žádá? Protože Ježíš také nás každého křesťana velmi miluje a chce pro nás jen to nejlepší, krásný život v radosti, štěstí a pokoji zde na zemi a následně v nebi. Ježíš ví, že to může být jen když z lásky k němu naplníme jeho přikázání.               2) I o prázdninách a dovolených žádá od nás Pán Ježíš, abychom neodhazovali kříž tj. statečný, věrný a vytrvalý život z víry a lásky v naději na slavné vzkříšení a život věčný. Každý věřící tento kříž má věrně a každodenně nést a své hříchy dávat Ježíšovi, aby je přibil svou láskou na svůj kříž. Svůj kříž má věřící spojit s křížem Pána Ježíše, aby při všech pokušeních a svádění pohled na kříž Ježíšův se stal novou silou.                                                                                                                           3) Křesťan vždycky si má cenit nade vše život Boží milosti. Jestliže Ježíš řekl“ přišel jsem, abyste měli život a to v hojnosti“ pak tím má na mysli především život v milosti Boží. Život pouze tělesný a živočišný dobře charakterizuje Goethe ve Faustovi: “ Potácíme se od žádosti k požitku a v požitku prahneme po nové žádosti…“ Naopak Ježíš nás poučuje: “ Co prospěje člověku i kdyby získal celý svět, ale ztratil svou duši .“                                                                                                                   4) Pokřtění i v jiném prostředí se mají setkávat s Ježíšem v duchu a v pravdě v modlitbě, ale také kdekoliv v kostele, zejména při mši svaté, ve svatém přijímání. Musíme si uvědomit dnešní slovo Pána Ježíše, který řekl “ kdo vás přijímá, mne přijímá a kdo přijímá mne přijímá toho, který mne poslal.“ Věřící má přijímat kněze, biskupa či papeže jako vyslance a zástupce Pána Ježíše a proto je tak důležité shromáždění kolem oltáře, zejména v den Páně – v neděli. V červenci budou mnohde první mše novokněží, kterých se zúčastní velké množství věřících. I mladý novokněz zastupuje Pána Ježíše proto si jej věřící tolik váží.                                                                                                                                                                                            5) Ježíš nám připomíná, abychom nezapomínali na skutky lásky k bližnímu a zejména o prázdninách a dovolených jistě k tomu bude mnoho příležitostí. Křesťané by měli držet pohromadě ať rodiny nebo mládež věřící by měla se zúčastňovat různých společenství a akcí věřící mládeže a všichni pak konat různé skutky milosrdné lásky k chudým, nemocným a jinak potřebným.                                                                                                                                                                                                         Je přísloví: “ Když dva dělají totéž není to totéž.“ I my křesťané jak děti tak dospělí vítáme prázdniny a dovolené. Nechceme je však prožít jako lidé nevěřící, kteří nic nevědí o Kristu Ježíši a novém životě v lásce Boží. Ať si vážíme toho, že patříme mezi Ježíšovy učedníky, kteří se řídí jeho učením, protože učení Pána Ježíše je učení věčného života. Amen.