1. svaté přijímání v kostele Lenešice

26. 05. 2019

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

V neděli 26.5.2019 se konalo 1. svaté přijímání dětí při mši svaté. Tři děti: Anička, Mirek a Pepa po několikaletém přicházení na hodiny náboženství na faru Lenešice a po náležité přípravě a první svaté zpovědi přišly se svými rodiči, sourozenci a příbuznými, aby přijaly první svaté přijímání. Děkan Rudolf Prey přivítal děti a přítomné a na začátku ukázal rozdíl mezi vyznáním hříchů ve sv. zpovědi a vyznáním na začátku mše sv. Čtení ze Skutků apoštolů a žalm četl další žák z náboženství a to Míša, který zároveň konal ministrantskou službu. Děkan po evangeliu promlouval zejména dětem o jejich naplnění křtu a tím, že chodily na náboženství, plnily Boží přikázání, byly u sv. zpovědi a nyní přistoupí ke sv. přijímání, tím ukázaly lásku k nebeskému Otci a udělaly mu radosti, jakož i radost faráři a učiteli náboženství a jistě i rodičům. Následně vysvětlil přítomnost Ježíše Krista v Božím chlebě – Těle Kristovš pro posilu s čistotu duše a že je nutno častěji přijímat tento Boží chléb na cestě do Božího domova. Po této promluvě vyzval děti, aby spolu s věřícími obnovili křestní slib trojím ANO a trojím VĚŘÍM, při čemž se jim rozsvítily svíce, které držely v ruce. Přímluvné modlitby opět četl ministrant Míša a mše sv. pokračovala obětováním darů, svatým proměňováním chleba a vína v tělo a krev Pána Ježíše, po modlitbě Otče náš a pozdravením pokoje také děkan a ministrant dětem předali pozdrav pokoje Kristova. Před svatým přijímán jeden z dětí a to Pepa přečetl přípravnou modlitbu a po přijetí Těla Kristova dětmi a následně věřících přečetla Anička modlitbu po svatém přijímání. Po závěrečné modlitbě poděkoval děkan dětem a popřál jim vytrvalost na cestě víry a lásky s Pánem Ježíšem a po závěrečném požehnání byly předány dětem obrázky s potvrzením o 1. svatém přijímání a malý dárek – modlitební knížka a růženec a děkan jim poblahopřál. Následovalo fotografování před oltářem na památku tohoto slavnostního dne. Bohu díky za vydařenou bohoslužbu, které se zúčastnilo asi 30 lidí.