1. neděle adventní cyklus „A“

20. 11. 2019

Nový církevní rok začínáme obdobím adventu. V kostele je adventní věnec,liturgická barva tohoto období je fialová. Vše má svůj smysl a význam. Advent je z latinského slova adventus tj. příchod, máme na mysli příchod Pána Ježíše. V adventě si připomínáme příchod historický Pána Ježíše před dvěma tisíci lety a prorocké předpovědi toho¨to příchodu, připomínáme si však i budoucí příchod Pána Ježíše na konci dějinného údobí světa, který Ježíš předpověděl a slíbil a samozřejmě se připravujeme na liturgickou slavnost vánoc, tj. připomínku Ježíšova historického příchodu při jeho narození v Betlémě. Svíce na adventním věnci pak znamenají jednak dlouhé období, kdy lidstvo čekalo na Božího Syna a jednak čtyři neděle adventní do vánoc. Fialová barva v liturgii u kněze a služebníků oltáře znamená, že se jedná o vážné období, ve kterém křesťan se má snažit dobře se připravit na setkání s Pánem Ježíšem. Dlouhé večery vybízely vždy křesťany, aby znovu posílili svou víru na př.  četbou katechismu, Písma sv., či jiné duchovní knížky, aby využili doby adventní k dobré přípravě na svatou zpověď v předvánočním čase. Jsou známé adventní roráty, to jsou všednodenní bohoslužby, které latinsky začínaly antifonou rorate coeli tj. otevři se nebe a pošli nám Spasitele a těchto všednodenních mší se zúčastňovalo velké množství vřících. Bohužel v dnešní době, kdy většina mužů i žen ráno spěchá do práce a večer se unavení vracejí, nezbývá mnoho energie na časté zúčastňování se těchto adventních mší. A přece se konají a za sebe mohu říci, že mně velmi pomáhají posílit víru, protože v nich slyším čtení z proroctví různých proroků o předpovědi příchodu Mesiáše a evangelia ukazují splnění těchto proroctví -a to je pro mne jako balzám na duši.

Jak došlo k prvnímu příchodu všichni víme a konkretně to znovu uslyšíme ve vánoční mši. Jak však dojde ke druhému příchodu Pána Ježíše ve slávě k soudu všech lidí, ke vzkříšení lidí a k proměně země, to se dovídáme z Písma sv. jen v náznacích. Dnešní slova Pána Ježíše ukazují, že v době příchodu Pána Ježíše bude vše na zemi probíhat zcela normálně: lidé budou kupovat a prodávat, ženit se a vdávat a příchod Ježíšův nebude ohlašovat ani televize či denní tisk, ale přijde jako blesk z nebe – náhle nebo jako zloděj v noci. Je-li tomu tak pak právě adventní doba má nás křesťany naučit znova bdělosti a připravenosti jak to Pán Ježíš od nás žádá. Co to znamená? Být člověkem světla, který se nemusí stydět za svá slova i skutky, máme se snažit každý den naplnit mnoha dobrými skutky lásky, máme se vyvarovat hříchů myšlením, slovy nebo skutky a když se jich dopustíme, máme každodenně se učit litovat svého špatného života. Být bdělý a připravený znamená následovat Ježíše na jeho cestě, přijímat jeho pravdu a žít stále více jeho životem, jak Ježíš řekl.: “ Já jsem cesta, pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“                                                                                                                           Prožíváme již mnohokrát adventní dobu a přece to není pouhé opakování toho stejného, ale advent – příchod Pána Ježíše se má stát konkretně pro každého z nás do naší duše, je to šance, kterou bychom měli využít, abychom se Ježíši a jeho příchodu do lidské duše znovu ještě více otevřeli. Jan Křtitel bude nám v této době oznamovat: změňte se, čiňte pokání, protože je čas milosti a Pán je blízko a chce přijít ke každému, aby každý mohl říci se sv. Pavlem.: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.“ Ať dnešní naše zvolání po proměňování “ na Tvůj příchod čekáme Pane Ježíši Kriste “ je plné opravdovosti a touhy setkat se ve víře a lásce s naším Spasitelem. Amen.