1. neděle adventní “ B “ katechetická

30. 11. 2020

Co je to liturgický rok? Liturgický rok v kalendáři začíná 1.nedělí adventní t.j. vždy koncem listopadu nebo začátkem prosince. Po 2. Vatikánském koncilu je liturgický rok svatého Marka, svatého Matouše a svatého Lukáše, říkáme cyklus A, B, C. Evangelium, sv. Jana nemá samostatný církevní rok, ale evangelia sv. Jana jsou rozloženy v každém ze tří liturgických roků A, B, C. Liturgický rok sleduje v podstatě hlavně život a učení Pána Ježíše Krista. Má tři období a to adventní dobu a dobu vánoční, postní dobu a dobu velikonoční a dobu svatodušní a pak dobu po sv. Duchu, kterou nazýváme mezidobí. Kromě slavností Pána Ježíše a to Narození Pána Ježíše, Vzkříšení Pána Ježíše Krista a Sesláni Ducha sv,, jsou hlavními svátečními dny neděle, která je Dnem Páně, neboť ten den se připomíná vždy slavná smrt a vzkříšení Pána Ježíše a Seslání Ducha svatého. Dále se během církevního roku vzpomíná svátky na Pannu Marii a to na p. její Narození, Neposkvrněného početí, Matky Boží, Zvěstování, Nanebevzetí, Sedmibolestné Panny Marie, protože Panna Maria je mezi svatými uctívána mimořádným způsobem. Kromě Panny Marie během církevního roku se uctívají svatí a to především sv. Josef, sv. Jan Křtitel, svatí apoštolové, svatí mučednici, svaté panny, svatí učitelé církve, svatí vyznavači – muži, ženy, děti. Zejména máme znát svátky českých svatých: sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj, sv. Vojtěch, sv. Anežka, sv. Zdislava, sv. Norbert, sv. Prokop, sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Jan Sarkander, sv.Klement Maria Hofbauer.                                                                                                                                                                                                               Věřící křesťan má sledovat církevní rok a za tím účelem má mít křesťanský – katolický kalendář a zároveň má z příkladu Pána Ježíše, Panny Marie, z příkladu svatých posilovat víru, naději a lásku, posilovat život modlitby k Bohu, Pánu Ježíši, Panně Marii a svatým. Má přicházet do společenství bratří a sester do kostela, domu Božího a účastnit se naslouchání slovu Božímu, setkáním s Pánem Ježíšem ukřižovaným a vzkříšeným, očistit a posvětit svou duši milostmi od Boha a Pána Ježíše Krista a to zejména v den Páně v neděli, ale také na slavnosti a má–li možnost i častěji. Za tím učelem jsou v kostele často mše sv. jak ranní tak večerní.                                                                                                                                                              Adventní doba je doba před vánocemi a trvá 4 neděle, barva v kostel je fialová, zpívají se adventí písně – roráty, především Ejhle Hospodin příjde a všichni svatí jeho s ním a bude v den onen světlo velké, aleluja.V kostel je adventí věnec se 4 svíčkami, což znázorňuje liturgicky 4 týdny do Narození Páně – vánoc, ale biblicky dlouhou dobu patriarchů, proroků před příchodem Pána Ježíše na naši zem. Je také advent eschatologický t.j. doba před druhým příchodem Pána Ježíše a to je doba církve putující, která čeká na příchod Pána Ježíše k soudu a proměnění nové země a nového nebe pro lidi vykoupené a spasené. Je také advent duchovní – osobní t.j. čekání na příchod Pána Ježíše pro každého člověka ve smrti. Rosu dejte nebesa  shůry a spravedlivého dštěte oblakové, otevři se země a vydej Spasitele….