Žehnání nové kapličky sv.Vavřince v Lenešicích

9. 08. 2017

Ve středu dne 9.8.2017 se uskutečnila slavnost žehnání nové kapličky sv. Vavřince v Lenešicích. Za krásného počasí se zúčastnilo nejméně 100 lidí. Nejprve uvedl celou slavnost pan Zdeněk Plaček z Okrašlovacího spolku a po něm dcera pana Dittricha zazpívala píseň Ach synku, synku…Dalším řečníkem byl pan Karel Dittrich mladší a vysvětlil jak došlo k úmyslu na tomto místě vystavět kapličku a také poděkoval všem řemeslníkům a sochaři, kteří se podíleli na výstavbě této kapličky. Poté také hovořil pracovník Muzea Žatec a zejména osvětlil svatého Vavřince jako jáhna a mučedníka za papeže Sixta II. a komu tento svatý slouží jako patron: vinařům, chmelařům, zemědělcům, kuchařům a dalším profesím. Následně následovalo vlastní církevní žehnání, které vykonal emeritní děkan Rudolf Prey s ministrantem Martinem Nedvědem. Především zdůraznil, že obvykle žehná a světí kaple nebo kostely biskup nebo generálni vikář, ale biskup Jan Baxant je na dovolené, generální vikář musel být na služební cestě v cizině, takže pověřil mne, abych toto žehnání provedl. Při tomto náboženském obřadu se posvětila voda, četl se úryvek z Písma sv., děkan pronesl homili, ve které mimo jiné zdůraznil velké a kruté pronásledování křesťanů za císaře Valeriána, kde sám papež a 4 jáhni byli okamžitě zabiti při bohoslužbě v katakombách. Jáhen Vavřinec měl císaři předat bohatství církve, ale on přivedl lidi chudé, nemocné, sirotky, vdovy a další potřebné lidi o které se jako jáhen staral. Děkan zdůraznil, že Vavřinec bude i dnes k nám volat, že i my máme vědět, že největším pokladem společnosti je člověk od dítěte, po dospělého, starého a nemocného. Vavřinec se staral, aby tito lidé měli dostatek chleba k jídlu a proto i my si máme vážit úrodných polí a také zemědělců, kteří na těchto polích pracují a je jich nedostatek a nemáme dovolovat, aby se úrodná pole užívala na stavbu domů nebo dálnic, protože podle starého indiánského přísloví se penězi nenasytíme. Vavřinec bude také symbolem toho, abychom měli úctu k přírodě vůbec jak to zdůrazňuje současný papež, zejména v encyklice Laudato si. Děkan ještě zdůraznil, že kaplička bude ukazovat i budoucím generacím, že obec má víru, i když v současnosti přichází dost málo lidí do kostela a poděkoval Karlu Dittrichovi za tento výborný nápad vybudovat tuto kapličku. Děkan  následně pokropil stěny i sochu sv. Vavřince posvěcenou vodou, modlil se přímluvné modlitby, závěrečné žehnání a na závěr zpívanou modlitbu Otče náš. Ještě po tomto paní Stanislavová, bývalá zemědělská dělnice zarecitovala pěknou báseň, kterou sama složila. Rodina Dittrichova pak rozdávala lidem zákusky, což bylo hezké gesto a lidé ještě delší dobu diskutovali, rovněž i za děkanem přišli zemědělci a zajímali se na př. o encykliku papeže. Bohu díky paní Aleně Heulerové, paní Evě Stulírové a dalším věřícím, kteří se aktivně zapojili na církevním obřadu.