Třídenní Svatého týdne v kostele Lenešice

27. 03. 2016

SAM_1601     V kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích se konaly bohoslužby ve Svatém velikonočním týdnu v r.2016. Na Zelený čtvrtek se konala Památka poslední večeře Páně s přijímáním pod obojí způsobou. Bylo zdůrazněno, že Ježíš po starozákonní velikonoční večeři naplnil novým obsahem, hlavně novým obětním darem chleba a vína, do kterého zázračně „vdechl“ své tělo a krev, která se vydá v oběti na kříži. Po liturgické obnově se církev vrátila více k původní podobě večeře Páně a to obětním oltářním stolem, pestřejším čtením z Písma sv., zpěvem žalmů, modlitbou přímluv, pozdravem pokoje, častějším přijímáním pod obojí způsobou a hlavně aktivní spoluúčastí věřících na bohoslužbě.

Na Velký pátek byly čteny pašije podle sv. Jana, před kterými kněz zdůraznil jedinečné místo u Jana, kde Ježíš před Pilátem se prohlašuje za krále, jehož království však není z tohoto světa. Po pašijích v homilii kněz se zamýšlel nad sedmi Ježíšovými větami, které pronesl na kříži, ve kterých se ukázala velká Ježíšova láska k Bohu a všem lidem, především také k hříšníkům. Velké přímluvné modlitby se nesly v duchu Ježíšovy lásky ke všem a to věřícím i nevěřícím, za obrácení hříšníků, za nemocné a trpící, za církev a její představitele, za hledající, za mír. Následně se konalo uctívání sv. kříže, kdy kněz třikrát zpíval „hle kříž na kterém umřel Spasitel světa“ a věřící odpovídali “ klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti“ a uctili kříž pokleknutím před něj. Po sv. přijímání se konala krátká adorace u Božího hrobu.

Na Bílou sobotu byly zahájeny obřady před kostelem obřadem ohně a velikonoční svíce, následně průvodem věřících se svícemi a za trojího zpěvu „světlo Kristovo“, „sláva Tobě Pane“ obřad velikonoční svíce pokračoval zpěvem kněze Exultet. Poté následovala bohoslužba slova a to z čtení ze Starého a Nového zákona se žalmy a modlitbami, mezi čteními zaznělo opět Sláva na výsostech Bohu, rozezněly se zvonky a rozsvítily se svíčky a zaznělo slavné Aleluja. Po evangeliu kněz v homilii poukázal na velký skutek Ježíšovy lásky, která byla silnější než smrt a mohla slavit vzkříšení, které ovšem bylo tiché a skryté. Za věrnost žen na křížové cestě se Ježíš nejprve zjevuje ženám a teprve potom apoštolům. Prázdný hrob je sice znamením důležitým, ale důležitější jsou Ježíšova zjevovování se po čtyřicet dní. Ježíš nevstal z hrobu ke svému předchozímu životu s biologickým tělem, ale k novému životu s tělem oslaveným, které nepodléhá smrti ani prostoru a času a je určeno pro život věčný. Toto vzkříšené, oslavené tělo je slíbeno Ježíšem také těm, kdo v něho uvěří a budou pokřtěni. Obřad následoval posvěcením vody, obnovou křestního slibu, přímluvnými modlitbami, mší sv. se sv. přijímáním a na konec slavným vzkříšením za zpěvu Hle, vstalť jest nyní Kristus Pán a následně Bože, chválíme Tebe. Po požehnání věřících monstrancí byl obřad Bílé soboty ukončen zpěvem Vesel se nebes královno, aleluja.  Bohudíky, že malá farnost, kde se rekonstruuje věž po zřícení, se mohla zúčastnit slavení těchto nejdůležitějších dnů církevního roku. Bohu díky za malý hlouček věřících v počtu 12, který se zúčastňoval tohoto slavení.

SAM_1571.JPGSAM_1598.JPGSAM_1599.JPGSAM_1600.JPG

Další obrázky ze Svatého týdne v Lenešicích jsou v menu fotogalerie!