Promluva na Zelený čtvrtek v kostele Lenešice

10. 04. 2017

Drazí bratři a sestry! Dnešní den slavíme památku Poslední večeře Pána Ježíše.  Právě při této poslední večeři zanechal Ježíš Kristus apoštolům i nám projev lásky až do krajnosti, t.j. v míře největši. O jaký projev lásky se jednalo? Ježíš Kristus apoštolům i nám daroval z lásky nejvyšší sám sebe pod způsobou chleba a vína. Věděl totiž, že jen on nám může dát život věčný a Boží lásku. Tento život věčný nám Ježíš zasloužil svým utrpením, smrtí a vzkříšením a takto se nám lidem dává z lásky v míře největší. Kdo jako věřící křesťan přijímá Ježíše Krista pod způsobou chleba a vína přijímá Ježíše pro nás ukřižovaného a vzkříšeného, abychom se podíleli na Božím životě, na Boží lásce a na vzkříšení. Aby platilo se sv. Pavlem: “ Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“.

Jsem rád, že křesťané si vždy cenili jako největší dar Pána Ježíše právě dar Poslední večeře Páně, mše sv., Nejsvětější svátost oltářní a proto také i kněze, který z pověření Pána Ježíše tuto největší lásku Ježíšovu zprostředkuje. I 2.Vatikánský koncil tuto stálou víru církve potvrdil a zdůraznil, že mše sv. je vrcholem vší pastorační činnosti a zdrojem největšího posvěcení.

Ježíš při Poslední večeři vykonal ještě další velký skutek lásky a pokory. Umýval apoštolům nohy jak jsme to četli z evangelia sv. Jana. Ježíš v rozhovoru se sv. Petrem nám odhaluje i hlubší duchovní smysl tohoto umývání nohou, totiž Ježíši jde o čistotu duše a to vzhledem k přijetí Těla a Krve Kristovy pod způsobou chleba a vína. Duše se nezašpiní prachem cest ani znečištěným ovzduším. Duše se neumyje tou nejlepší lázní ani speciálním mýdlem či šamponem. Duše se zašpiní hříchy a duši z lásky a to té největší může a chce umýt a očistit Ježíš Kristus. Ježíš srovnával celkovou koupel s umýváním nohou. Celkově jsme umyti na duši svátostí sv. křtu a po křtu svátostí smíření. A v umývání nohou je naznačena naše lítost a vyznání hříchů na začátku každé mše sv. a ještě před sv. přijímáním, kterými se z duše smývají lehké hříchy. Ježíš je nejen plný Božího života a lásky, ale i zcela čistý a chce, aby ti, kdo s ním budou mít podíl, kdo budou jeho přáteli, byli jím očištěni. Nohy si musí umývat člověk denně. I lehké hříchy chce Ježíš odpouštět denně. Ježíš si přeje, abychom i my mu byli čistotou a bezhříšností podobni.

Ježíš ještě k apoštolům mluvil, aby i oni si navzájem umývali nohy podle jeho příkladu. Podle sv. Jana, je i zde jistě hlubší smysl duchovní a to, aby nejenom apoštolové, ale i věřící si navzájem odpouštěli hříchy jak se to modlíme v modlitbě Otče náš: „odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“, to je předpoklad, aby nám Ježíš odpustil.

Ježíš se ptal při Poslední večeři apoštolů: „chápete co jsem vám udělal?“ Byl bych rád, kdybychom i my mohli kladně odpovědět i na moji otázku: „pochopili jste co jsem vám chtěl touto promluvou sdělit?“