6. 1. 2015: Slavnost Zjevení Páně

Při dnešní slavnosti zpravidla myslíme na tři události, při kterých se ukazuje, kým Pán Ježíš je. Jedná se o klanění mudrců, křest v řece Jordánu a první zázrak – proměnění vody ve víno při svatbě v Káně galilejské. Zdůrazněno přitom zůstává klanění mudrců.

Příchod mudrců a jejich darování chápeme jako projev jejich uznání Ježíše Krista jako Boha, krále a člověka; člověka, který bude jednou pohřben. Můžeme to ale také chápat jako významný mezník v procesu vzniku církve. Mudrci totiž přicházejí z řad pohanů, zatímco pastýři pocházeli z Izraele.

Po celá staletí byl izraelský národ připravován na příchod Mesiáše. A do těchto proroctví stále zaznívá, že i pohané Mesiáše přijmou a stanou se součástí Božího lidu. A právě to je církev: ono shromáždění jak potomků Izraele, tak i potomků pohanů. Všech, kteří uvěřili, přišli za Kristem a přijali křest. Mudrci jsou první pohané, kteří za vtěleným Božím Synem přicházejí. Jedná se o významný okamžik dějin lidstva, kdy se začínají naplňovat zmíněná proroctví. Napříště starozákonní Boží lid složený z izraelitů bude lidem novozákonním složeným ze všech národů. Mezi starozákonním Božím lidem a církví je zachována kontinuita, i když je zde jistý rozdíl. Církev je pokračováním starozákonního Božího lidu doplněného o členy ostatních národů, aby všichni mohli chválit a oslavovat Boha (zatímco dnešní talmudový judaismus se zpronevěřil Starému zákonu připravujícímu na Mesiáše, když Mesiáše odmítá, tudíž z tohoto hlediska dnešní židé nejsou pokračováním starozákonního Božího lidu: Starý zákon směřoval ke Kristu, současný judaismus se od Krista odvrací).

Dnešní slavnost nás vede k vděčnosti. Máme děkovat Pánu Bohu za jeho dar, který nám ve své prozřetelnosti dává. Člověk není předurčen na základě své národnosti, ale každý má stejné možnosti; každému se dostává stejné Boží nabídky. Každému se Bůh „zjevuje“ v narozeném dítěti v Betlémě, aby každý mohl poznat Boží lásku: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna…“ Když poznáme Boží lásku, měli bychom na ni odpovědět…