12. 3. 2014: Středa po první neděli postní: Lk 11, 29-32

Příběh a činnost proroka Jonáše dokazují trvalost Božího povolání, ale také Boží vůli a připravenost odpustit tomu, kdo se obrátí ze svého špatného způsobu života. Svými třemi dny je Jonáš předobrazem třech dnů Ježíše Krista v hrobě. Ale také hlavním tématem svého kázání na něho ukazuje: Hlásá obrácení, podobně jako později Ježíš Kristus: „Čiňte pokání/obraťte se…“

Zničení města Ninive bylo podmíněno nekajícností. Ninivané se obrátili, proto ke zkáze nakonec nemuselo dojít. V novodobých dějinách máme něco podobného např. ve fatimských tajemstvích. Také zde jde především o výzvu k obrácení (a modlitbě), a ne o nahánění strachu.

V evangeliu přirovnává Pán Ježíš své současníky k Ninivanům s tím, že tito mají závažnější důvody k přijetí slova o obrácení, než měli kdysi Ninivané. A co my?