Závěr občanského roku sv. Silvestr “ B „

18. 12. 2017

Dnes je poslední den občanského roku, tedy 365. den, je to doba, kdy naše země dokončila oblet kolem slunce. Uplynul čas 365 dní tj. 8760 hodin, tj. 525600 minut a mohli bychom pokračovat ve vteřinách.  Zamysleme se nad pojmem času. Je to velmi relativní pojem, protože kromě našeho běžného počítání času v astronomii existuje světelný čas. který se počítá na světelné roky, paleontologové užívají běžně milion let atd. Nás však by měl zajímat v této vánoční době čas od vstupu Pána Ježíše do lidských dějin a to bylo před 2017 roky. V tomto čase, kterému říkáme “ po Kristu “ jsme vstoupili svým narozením i každý z nás a každý z nás již má za sebou určitý čas života měřený na roky a nějaký čas života před sebou, protože každý z nás máme svůj začátek života a budeme mít i konec pozemského života. I náš vesmír a naše země měly svůj začátek a budou mít i konec, nedivíme se, že každý rok má svůj začátek a konec. Během dějin doby po Kristu bylylrůzné epochy, které měly svůj začátek a konec na př. doba prvotní církve končila smrtí posledního apoštola a to byl sv. Jana, doba pronásledování církve za císařů římských končila v r. 301, kdy církev dostala svobodu a to bylo právě za papeže sv. Silvestra, jehož si dnes připomínáme. Ježíš Kristus je tedy novým začátkem pro všechny lidi, kteří přijali vírou a křtem světlo pravdy Ježíšova učení, které je zaměřeno na šťastný konec člověka a šťastný konec celé naší země, neboť konec člověka věřícího se stane novým začátkem věčného života v nebi bez konce a konec naší země se stane novým začátkem nové země, která bude mít věčné trvání. Dokud jsme tady na zemi jsme podřízeni zákonu času, – začátku a konci. Každý začátek nového dne má být pro nás věřící Božím darem naplnit čas životem podle Božího přání a žít jako Boží dítě v milosti Boží posvěcující a každý konec ať už dne nebo roku má být pro nás věřící příležitostí ke zpytování svědomí co jsme udělali dobře a co se nám nepovedlo a hříchy dát Božímu milosrdenství a za vše dobré děkovat Bohu.Na konci letošního roku chceme se proto zamyslit jak jsme prožívali celý církevní rok: vánoce, velikonoce, dobu svatodušní, jak často jsme přijímali svátosti, zejména svátost pokání a svaté přijímání, jak náš každodenní život byl naplněn láskou k Bohu a bližnímu. Chceme poděkovat za dar drahocenného času 365 dní, kterým jsme mohli obohatit náš život vírou, nadějí a láskou a chceme si uvědomit vážnost času, že jednou bude pro nás jako pro sv. Silvestra jeden den koncem našeho života. Budem,e moci jako sv. Silvestr si dát do poslední závěti: „katolík a vyznavač“? Sv. Silvestr ještě jako prostý kněz žil v době pronásledování církve a musel ledacos vytrpět a pak ve svobodě církve zase mnoho vykonal slovem a skutkem pro Boží království na př. nechal vystavět šest chrámů v Římě a obhajoval víru proti nesprávným názorům Ariánů a Donatistů…A co my, drazí bratři a sestry? Být katolíkem jen podle jména by bylo málo. Katolík – to je životní program, je to život podle učení Pána Ježíše. Vyznavač – to je být svědkem Ježíše Krista a to slovem a příkladem. : doma v rodině svému manželovi, manželce, dětem, příbuzným, v zaměstnání, v nemoci i zábavě, zkrátka všude. Využijme proto času konce roku a děkujme za vše dobré co jsme jako katolíci a vyznavači vykonali s pomocí Boží a zároveň i litujme pokorné všeho co jsme mohli a nevykonali Dejme si nové předsevzetí pro začátek nového roku, že budeme lépe a věrněji naplňovat křesťanské poslání života: být katolíkem a vyznavačem jako byl sv. Silvestr. Pane Ježíši, Tys nám dal ze své lásky nový začátek na křtu svatém, dávej nám také ze svého milosrdenství i dobrý konec. Slibujeme Ti, že i nadále v Tobě chceme žit, chceme Ti patřit v životě i ve smrti. Amen.