Velký pátek “ C „

28. 03. 2019

Velký pátek je nerozlučně spojen se smrtí Pána Ježíše na kříži. Připomeňme si, že smrt křižováním vymysleli Peršané a byla považována za nejkrutější smrt, pozvolnou a velmi bolestivou. Římané nesměli být k této smrti odsouzeni. Ježíš přijal od těch, které miloval, od lidí , ten nejkrutější ortel smrti. Tělesná utrpení této smrti byla v neustále se opakujícím dušení, v zavěšení těla na rukách a tím vyvolávání stále nových křečí do rukou i nohou, krom toho stále větší slabost po ztrátě krve, zároveň se stupňováním horečky celého těla a celkové postupné duševně-tělesné hroucení člověka. Pro nás věřící však kříž však znamená víc než pouze nástroj utrpení a smrtí Pána Ježíše. Pro nás je kříž drahocenný symbol vykoupení lidí, symbol spásy. Na jedné straně nám symbolizuje zlobu hříchů lidí – vůči Bohu, vůči sobě i vůči druhému. A věřte, že kdyby se před námi otevřel film těchto hříchů lidí do doby Pána Ježíše anebo do doby naší asi bychom se na to nemohli dlouho dívat. Ježíš všechny tyto hříchy přijal na kříž. Na druhé straně nám kříž symbolizuje velkou lásku Boží v Ježíši Kristu: pro lásku k Bohu a pro lásku k lidem Ježíš trpěl a zemřel na kříži. Vykladatelé Bible říkají dobře přirovnání, že kříž je novým stromem života, protože z kříže pramení zdroj milosti Boží nutné pro spásu. Kříž je nazýván také klíčem, který lidem otevírá bránu do nebeského domova. “ Nikdo nepřijde k Otci než skrze mne“ to znamená skrze kříž. Na Velký pátek, krom pašijí, kde se čte o kříži, uctíváme svatý kříž a říkáme: “ Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.“ a tak se v duchu stavíme pod kříž spolu s Pannou Marií, ženami a věrnými učedníky.                                                                                                            Chceme slíbit Pánu Ježíši, že se nebudeme stydět za kříž Pána Ježíše, ale také, že nebudeme nepřáteli kříže Kristova a to by bylo tehdy, kdybychom chtěli jednat proti vůli Pána Ježíše na př. když Ježíš musel pokárat sv. Petra, že bral meč na obranu Ježíše anebo když Ježíš řekl, že jeho království není z tohoto světa, protože kdyby bylo moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán. Chceme tedy být pravými vyznavači kříže Kristova tj. lidmi, kteří jsou tvůrci pokoje Božího, kteří chápou Ježíše a jeho požadavky duchovního království, které jde napříč celou naší planetou. Chceme v tento velkopáteční den spolu s papežem litovat všeho, co v dějinách světa a církve bylo zneužito ve jménu kříže k násilné evangelizaci, ke křižáckým válkám, ke zneužití symbolů kříže na zbraních i v posledních dvou světových válkách. Abychom byli hodni učedníků Ježíšových, jejichž symbolem je kříž a Ježíš na něm visící budeme nyní konat t.zv. velké přímluvné modlitby, které jsou v duchu lásky a milosrdenství Pána Ježíše a zahrnují věřící i nevěřící. Závěrem bych chtěl připomenout co Ježíš vzkazuje svým věřícím prostřednictvím nové polské světice sestry Faustiny Kowalské: aby věřili a šířili úctu k Božímu milosrdenství a pokoji Božímu, které vycházejí jako paprsky milosti z ran Kristových. Za tímto účelem je vyčleněna 2. neděle velikonoční jako neděle Božího milosrdenství v Ježíši ukřižovaném. Mějme důvěru v Ježíše a děkujme mu za jeho velkou lásku. Amen.