Velký pátek “ B „

27. 02. 2018

Slyšeli jsme pašije podle sv. Jana o utrpení Pána Ježíše a jeho smrti. Nepříjemné soudní výslechy, hrubé zacházení ze strany stráží, bičování, trním korunování, zloba, nevděčnost i zrada lidí, kteří volali “ ukřižuj ho „, “ krev jeho na nás a na naše děti“, bolestné nesení těžkého kříže, bolestné přibíjení na dřevo kříže, dlouhé tři hodiny smrtelného utrpení na kříži. Chceme snad oslavovat toto utrpení? Nikoliv. Za tímto utrpením Pána Ježíše se musíme snažit vidět dvojí aspekt: 1) Toto Ježíšovo utrpení tělesné i duševní představuje stav lidstva zapleteného do hříchů osobních i společných. Člověk hříšný bývá krutý: dědičný hřích znásobený osobními hříchy činí z člověka – nenalézám jiného výrazu než “ nelida “ schopného všeho zla. Ježíš strhává masku všemu oslavování velikosti a vznešenosti člověka! 2) Proti tomu ale Ježíš ukazuje ještě větší Boží lásku. “ Nemá větší lásky než když dává život za své přátele“ Ježíš  tuto velkou Boží lásku v sobě nabízí jako protihodnotu hříšnosti všech lidí! Mnoho teologů i svatých nám radí, chceme-li opravdu být dobrými věřícími pak máme rozjímat o utrpení a smrti Pána Ježíše. Sv.Tomáš Akvinský – velký teolog středověku – řekl, že největší moudrost čerpal vždy z kříže Pána Ježíše. Podobně i sv.Jan od Kříže, sv. Kateřina Sienská či sv. Terezie z Avily. Sám vzpomínám, že ve své pastoraci jsem nabídl jedné konvertitce, že se budu s ní modlit křížovou cestu a dotyčná osoba často u jednotlivých zastavení plakala – z toho jsem poznal, že její obrácení bylo opravdové. Kde konkretně můžeme u visícího Ježíše poznat velkou  Boží lásku? Především když svým tupitelům Ježíš říká: “ Bože, odpusť jim oni neví co činí.“ Nebo když kajícímu zločinci odpouští slovy: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ Ale především pro nás nejtajemněším Ježíšovým slovem: „Bože můj, Bože můj proč jsi mě opustil?“ Jak říkají teologové Ježíš v této chvíli opravdu přijal hříchy všech lidí, stal se pro nás hříšníkem a to z lásky Boží jak to říká ve svém listě sv. Pavel. Proto je kříž znamením velké Boží lásky. Ježíš nechce nás zatratit, ale spasit, abychom s jeho láskou žili už zde na zemi a jednou ve věčné skutečnosti. Proto my v této liturgii se kříži klaníme, děkujeme za tento Ježíšův kříž. A jako se Ježíš obětoval za druhé lidi a modlil se za ně tak i my obětujeme za druhé lidi oběť kříže a modlíme se za ně. Zejména dnes v rozšířených přímluvných modlitbách. Dejme do těchto modliteb celé své srdce, protože konáme vůli Pána Ježíše a stáváme se tak spolupracovníky na spáse světa. Amen.