Svátek Svaté Rodiny “ B“

18. 12. 2017

Vánoční svátky jsou mimo jiné také svátky rodinnými, kdy se schází celá rodina a vládne v ní vzájemná pohoda a pospolitost. I tato rodinná pospolitost má svůj vzor ve svaté Rodině Josefa, Marie a Ježíše, proto církev zařadila do vánoční doby i tento svátek sv. Rodiny. Zejména jako lidé věřící si chceme ze svaté Rodiny vzít příklad a náležité poučení. Josef s Marií měli rádi dítě Boží – Ježíška, bděli nad jeho zdárným růstem, starali se o něj. Jako věřící musíme pochopit, že z posvátné úcty k božskému dítěti, zřekli se Josef s Marií dalších vlastních dětí. Svatá Rodina byla pod stálým Božím požehnáním, které jim zprostředkovával Syn Boží – Ježíš, takže mohli žít ve vzájemné lásce a pokoji. Také věřící by si měli uvědomit, že nejvíce se připodobní svaté Rodině, když položí dobrý základ této rodiny a to je ve svátostném manželství uzavřeným mezi věřícími v kostele, protože jen v takovém manželství může Ježíš zprostředkovávat Boží milosti. Rodina ze svátostného manželství přijala totiž mezi sebe v duchovním smyslu Ježíše, který má pro ně stále více se stávat cestou, pravdou a životem, má být pro takovou rodinu Pánem a Mistrem, Dobrým pastýřem i Spasitelem, pro kterého žijí a následují ho. Protože takoví manželé jsou spojeni ve víře a lásce v milosti Kristově, proto i jejich domov je jakýmsi domovem Božím, jejich rodina je jakousi malou církví, tedy mystickým Kristem. V takové rodině se manželé stále více snaží uskutečňovat Ježíšovo učení, naplňovat Boží přikázání. Takoví manželé jsou otevřeni přijmout děti do své rodiny jako Boží dar jak to i slibovali v kostele před církví a Bohem. Josef a Maria jsou pro takové křesťanské rodiny vzorem silné a živé víry v Boha, lásky k Božímu slovu v Písmu sv., lásky ke chrámu kam rádi přicházejí, vzorem modlitby, předmanželské čistoty snoubenecké jakož i manželské čistoty a věrnosti, lásky k dětem, která se projevuje starostlivou výchovou k pevnosti vůle, skromnosti a pracovitosti. Domnívám se, že pro křesťanské rodiny je něčím krásným naplňovat ideál svaté Rodiny i ideál učení Pána Ježíše v Písmu svatém – na rozdíl od jiných manželství, pro které je mnohdy ideálem a příkladem manželství filmových herců či zpěváků. Tím že se křesťanská rodina řídí příkladem svaté Rodiny nežije nikterak v neskutečnu, protože milost Boží, kterou Bůh těmto rodinám dává, neruší lidskou přirozenost ani muže ani ženy nebo děti, ale zušlechťuje je a posvěcuje a tím se i vzájemné vztahy stávají krásnější, hlubší, ohleduplnější, provázeny větší něžností a lidskostí jak se tyto ctnosti také ukazují na svaté Rodině Josefa, Marie a Ježíše. Bohužel jsme svědky jisté krize rodinného života i mezi věřícími rodinami, manželé a děti málo přicházejí do kostela, málo přistupují k životodárnému zdroji ve svátostech, málo věnují péči křesťanské výchově svých dětí — za tím vším je i krize víry, rodiny chtějí žít dobře jen na této zemi, pokud možno bez větších obětí a nehledí na to, že hlavním cílem věřícího je spolu s Ježíšem jít a dojít do pravého domova Božího. Domnívám se, že by zase křesťanské rodiny se měly zasvěcovat ochraně a pomoci Božského Srdce Pána Ježíše, který slibuje všestrannou pomoc takovým rodinám. Aby se toto vše z příkladu svaté Rodiny u rodin křesťanů začalo naplňovat, chceme o to prosit i při této mši svaté. Amen.