Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa “ A „

16. 12. 2019

Už při 4. adventní neděli jsme rozjímali o manželství Josefa s Marií a dnes slavíme ve vánoční době Svátek svaté Rodiny, ve kterém si chceme ozřejmit několik důležitých poučení především pro současné křesťanské rodiny:                                           1) Ježíš se chtěl narodit do rodiny, aby ukázal, že rodina Bohem chtěný základ lidské společnosti. Radosti, ale i starosti o dítě Ježíše na př. při útěku před Herodem do Egypta a pak zase společný návrat do Nazareta jistě upevnilo vzájemnou lásku mezi Marií i Josefem. Podobně je tomu i v každém dobrém manželství, zejména v manželství křesťanském.                                                                                                                                                                                                                            2) Ježíš je prvorozený i jednorozený syn jak věří katolická církev, ale to neznamená, že by to mělo být návodem pro křesťanská manželství, aby měli jen jedno dítě. Naopak v obřadu svátosti manželství slibují partneři, že přijmou děti jako dar Boží. Je to právě zásluhou plodnosti křesťanských manželů, že křesťanství se šířilo a početně rostlo a roste, protože i když do církve vstupují i konvertité z řad dětí, mládeže a dospělých, přece nejlepší cestou pro nového křesťana je vyrůstat v křesťanské rodině, kde dítě slovem, ale ještě více příkladem svých rodičů je uváděno do života víry, do života Boží lásky, do života modlitby a účasti na bohoslužbách. Tak tomu bylo i s malým Ježíškem, který byl obklopen vírou a láskou Marie a Josefa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3) Příklad sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa pro křesťanské  manželství je především v tom, aby uvnitř rodiny mohl žít Ježíš. Ježíš chce být přítomen v manželce, v manželovi, v dětech a skutky lásky uvnitř rodiny se dotýkají i Ježíše. “ Cokoliv jste učinili jednomu z  mých bratří nebo sester mne samému jste učinili.“ A za to slibuje Ježíš nejen život věčný a spásu, ale uděluje rodině i hojné milosti a hojné požehnání. Jak je proto důležité, aby manželství bylo svátostné, aby Ježíš opravdu v takovém manželství byl. Domnívám se, že přes všechny těžkosti manželského a rodinného života je manželství tou nejlehčí a nejbezpečnější cestou ke spáse!                                                                                                                                              4) Především po 2. Vatikánském koncilu dostalo se křesťanskému manželství zvýšené pozornosti, větší úcty i přednosti ze strany církve na př. tím, že bylo prohlášeno všeobecné povolání křesťanů ke svatosti, všeobecné kněžství, což se týká především manželů, rodin, dále že manželství bylo prohlášeno za církev malém, že biskupové, kněží mají prokazovat manželům větší zájem i pomoc, že pro manžele  jsou organisovány různé kurzy, duchovní cvičení, rekreační setkání křesťanských rodin s duchovní náplní atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5) O tom, že Ježíš má být středem rodin jsme již mluvili. Maria pak se stává pro každého křesťana duchovní matkou, protože křtem jsme se stali jejími duchovními dětmi, proto nás má ráda, vyprošuje nám dary u Boha a to zdraví, milosti, sílu a trpělivost, dar odpuštění, čistoty, modlitby, lásky k Bohu. Sv. Josef je rodinám vzorem i přímluvcem pracovitosti, statečnosti, věrnosti, úcty a lásky a také šťastné smrti v přítomnosti Ježíše  Marie.                                                                             Na závěr bych chtěl upozornit na dopis sv. papeže Jana Pavla II. pro manželství Familiaris consortio, kde se aktualisují mnohé problémy, se kterými se dnes křesťanské manželství může setkat, aby je vyřešilo z pohledu víry. Tyto myšlenky jsou také obsaženy v novém Katechismu církve. Jsem rád, že naše farnost má vedle starších manželů i několik mladších manželství a křesťanských rodin. Ať Ježíš, Maria a Josef všem našim křesťanským rodinám přinášejí dary Boží milosti pro každodenní šťastný život. Amen.