Svátek Panny Marie Královny “ C „

31. 07. 2019

V roce 1954 prohlásil papež Pius XII. Pannu Marii za královnu a ustanovil svátek Panny Marie Královny na den 31. května. V dnešní době, po liturgické obnově, byl tento svátek vhodněji přeložen na neděli po Nanebevzetí Panny Marie v srpnu. Vždyť nejprve muselo dojít k nanebevzetí a potom ke korunování a proto také se i v růženci nejprve modlíme, který tě Panno na nebe vzal a pak který tě Panno na nebi korunoval. Již sv. Jan ve Zjevení popisuje Pannu Marii jako ženu oděnou sluncem s korunou s dvanácti hvězdami kolem hlavy. ( Zj. 12,1) Jestliže podle listu sv. Petra mají být všichni křesťané rodem vyvoleným, svatým, královským kněžstvem ( 1Petr 2,9) pak se nedivíme, že přede všemi tuto královskou důstojnost a výsadu obdržela Panna Maria, neboť již zde na zemi byla oděna sluncem Ducha sv. a jeho projevy jako čistotou, chudobou, milosrdenstvím, láskou. Maria dala nejen svým mateřstvím světu Syna Božího, ale také duchovně byla s Ježíšem neustále spojena. Tento Ježíš, který jako král pokoje a spravedlnosti byl předpověděn, který království Boží hlásal, uskutečňoval svým životem a nakonec se definitivně stal králem nebe a země svým velikonočním vítězstvím, našel odlesk sebe a království Božího ve své matce Panně Marii. Na Panně Marii se naplnilo “ království Boží je ve vás“ a také “ mně sloužit znamená se mnou kralovat.“Právem proto byla Maria Ježíšem v nebi korunována, vyznamenána. Tímto bylo její vítězství a svatost potvrzeno, neboť stojí v Písmě sv. : “ Kdo zvítězí toho vezmu k sobě na svůj trůn.“ ( Zj. 3,21 ). I my se máme podílet nejen na královské důstojnosti lidu Božího, vždyť na křtu sv.jsme byli pomazáni olejem křižmem královským znamením, ale jsme též bratry a sestrami Ježíše Krista krále nebe i země a máme se též podílet na vítězství a korunování v nebi.  To se však stane jako u Panny Marie “ až na konci věků zazní hlas polnice a budou vzkříšeni mrtví a spravedliví – svatí a budou vzati do nebe. Mariina královská důstojnost je jako vše v nebi ne k panování, ale k lásce a jako odnož lásky je spravedlnost a milosrdenství. Maria projevuje svou královskou velikost jedině v milosrdenství jak učí duchovní učitelé a to tím, že oroduje a přimlouvá s za své duchovní děti, aby jejich duše byly zbaveny tmy hříchů a mohly zářit sluncem Ducha sv., aby i její děti jako ona dovedly nelpět na tomto světě, aby uměly jako ona “ šlapat po měsíci“ symbolu pomíjejícnosti. Maria ze svého milosrdenství dává nám věřícím sílu a, pomoc, abychom ve všech dobách mohli být královsky svatými apoštoly, kněžími, misionáři, mučedníky, svědky pravdy a lásky, vyznavači ve stavu manželském žijícími ve světě, či vyznavači žijícími v odloučenosti klášterní, abychom mohli být svatými pannami a vdovami. jak se to modlíme v litanii loretánské. Panna Maria je královnou, která si přeje, aby tak jako v nebi i na zemi se v uskutečňování Boží vůle šířilo a naplňovalo království Boží, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Panna Maria je na straně Božího lidu proti knížeti tohoto světa. Satan se Panny Marie velmi bojí jak to zdůrazňuje např. sv. Bernard a jiní svatí. Královská důstojnost Panny Marie se nejvíce tedy projevuje v jejím prostřednictví a přímluvě, kdy nám zprostředkovává přiblížení se ke Kristu. “ Skrze Marii k Ježíši Kristu.“Právem se proto modlíme krásnou modlitbu Zdrávas královno, matko milosrdenství. Z tohoto svého milosrdenství nám dává Maria při svých zjeveních např. ve Fatimě, v Lurdech do rukou zbraně duchovní a to především modlitbu sv. růžence, vždyť ona sama je královnou posvátného růžence. Zdrávas Královno, matko milosrdenství, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria. Amen.