Svátek Křtu Páně “ C „

5. 01. 2019

Zdánlivě bychom si mohli myslet, že svátek Křtu Páně již do vánoční doby nepatří, vždyť vánoční dobu si představujeme s malým Ježíškem v jesličkách a dnes při křtu vidíme již Ježíše jako dospělého třicetiletého muže. Tato zdánlivost se nám rozplyne, když si uvědomíme co vánoce znamenají: Že Bůh přijal lidskou přirozenost a stal se člověkem, aby zase lidé, kteří v něho uvěří přijali účast na Boží přirozenosti a to nadpřirozenými dary milosti. Přijetí těchto milostí se však uskutečňuje až na základě víry a křtu svatého. „Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha svatého nemůže vejít do nebeského království.“ Ve křtu dochází k naplnění vánoční zvěsti: “ Tak Bůh miloval svět, že dal svého Syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.“ Ježíš sám dal lidem příklad křtu, aby poukázal na jeho důležitost. Všichni lidé totiž jsou hříšní. Mají jednak dědičný hřích a více či méně hříchů osobních. A hříchy vylučují z života Božího i ze života věčného. Hříchy navíc zatemňují duši – rozum a vůli a působí, že člověk je mrtvý pro Boha. Křest právě očišťuje duši od hříchů,posvěcuje ji Božím světlem, naplňuje ji novým Božím životem a uděluje duši novou existenci, aby měla sílu žít podle víry pro Boha, pro nebe. Tak jako při Ježíšově křtu řekl Bůh “ Ty jsi můj milovaný syn, v Tobě mám zalíbení“, tak taky každému nově pokřtěnému říká Bůh to samé. Každý pokřtěný se stává Božím dítětem, adoptovaným synem nebo dcerou Boží. Tak jako nad Ježíšovou hlavou se objevil symbol Ducha svatého, aby ukázal, že Ježíš je plný Ducha sv., tak také každý nově pokřtěný přijímá dary Ducha svatého pro život v Boží lásce. Ježíš jediný nevyznával při křtu hříchy, protože on jediný byl bez hříchu, ale přesto se zařadil mezi hříšníky, kteří šli k Janovu křtu, aby tím naznačil, že stojí na straně lidí, že je s nimi solidární a zástupně bere nyní jejich hříchy na sebe. plněji a definitivně však vezme hříchy lidí na sebe až na dřevě kříže. Právě ve křtu se ještě více ukazuje vánoční poselství Pána Ježíše. Ježíš přišel na naši zem, aby lidé měli život a to v hojnosti, Ježíš přišel ne lidi soudit, ale lidi spasit. Nejen z dnešní události křtu Pána Ježíše vyplývá důležitost křtu, ale také i z dalšího učení Pána Ježíše, zejména pak z tohoto: „Dána je mi všechna moc na nebi a zemi, jděte ke všem národům a učte je zachovat všechno co jsem vás učil a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha sv. Kdo uvěří a bude pokřtěn bude spasen.“ Křest je tou nejdůležitější svátostí spásy.Pokřtěný je novým člověkem, stal se členem svaté církve Kristovy. Křest je trvalé a nezrušitelné znamení, které přijímá pokřtěný do duše. Pokřtěný má vždy stát na straně Ježíšově, má následovat Ježíše po jeho úzké cestě, která vede do života, má žít každodenně podle Ježíšovy radostné zvěsti. Přijmout opravdu Ježíše o vánocích znamená tedy uvěřit v něj jako Božího Syna a stát se pokřtěným křesťanem. Buďme vděčni, že se již smíme nazývat křesťany a Božími dětmi, že jsme ze křtu i Ježíšovými bratry a sestrami, že jsme se stali dokonce Ježíšovými přáteli, protože už zde na zemi zakoušíme Boží život v pravé radosti a štěstí, o kterém se nevěřícímu ani nesní. Staňme se jako Jan Křtitel také zvěstovateli radostného učení Pána Ježíše a přivádějme lidi ke křtu z vody a Ducha sv. nebo také ke křtu slzí ve sv. zpovědi. Pane Ježíši ať pozná každý pokřtěný, že žít podle Tvého učení znamená kráčet s Tebou po královské cestě lásky a že Tobě sloužit znamená s Tebou kralovat. Amen.