Slavnost Zmrtvýchvstání Páně “ A „

21. 03. 2020

Dnešní neděli začíná radostná doba velikonoční s bílou liturgickou barvou radosti, s radostnými zpěvy aleluja. Velikonoce znamenají, že ve druhé velké noci – po velké noci vánoční – se něco velkolepého stalo. dá se říci, že něco tak velkolepého, že to proměnilo od základu naši planetu země. Ježíš Kristus vstal z mrtvých, byl vzkříšen, žije novým životem, který Bůh určil pro každého člověka, který uvěří. Bůh v tuto velkou noc připravil v Ježíši Krisu pro lidi naší planety mohutný skok ve vývoji směrem k vyšší formě života a vyšší formě lásky, totiž formě věčného života a věčné lásky. Proto budeme slyšet a to oprávněně, že velikonoce jsou největšími svátky křesťanů. Události, o kterých si budeme číst z Písma sv. Nového zákona po dlouhou dobu 50 dní jsou těmi událostmi, které definitivně naplnily Starý zákon a byly důvodem ke vzniku společenství církve. Tato církev Ježíše Krista vzkříšeného se tak podivuhodně a zázračně šířila i přes pronásledování, že dnes je podle přání Pána Ježíše na celém světě. Do celého světa se dostalo lidem poselství o této velkolepé události Boží lásky a dnes prakticky na celém světě zní opět ta radostná zvěst, evangelium o vzkříšení a věčném životě. Kdo uvěřil v Ježíše Krista a byl pokřtěn obdržel již jako zárodek Boží dar vzkříšení do duše, aby pak usiloval o to co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici jak jsme to slyšeli z listu sv. Pavla Kolosanům. Žáci, studenti se učí různé předměty, také dospělí přijímají různé výsledky vědeckých bádání nebo se zajímají o hospodářsko-sociální otázky, avšak jen učení Ježíše Krista, který byl vzkříšen může být nazváno učením života tj. od skutečně živého pocházející a ke skutečnému životu vedoucí. Sv. Petr řekl Pánu Ježíši: “ Pane, ty máš slova věčného života.“ Anebo sám Pán Ježíš řekl“ “ Já jsem cesta, pravda a život.“A přece v dnešní době mnozí lidé dávají přednost lidskému, pomíjivému a v podstatě smrtelnému učení před tímto Boží, trvalým a věčným. I v oblasti víry ve vzkříšeného Ježíše Krista je krize a proto je třeba nové evangelizace jak ji vyhlásil papež Jan Pavel II. a v této nové evangelizaci je třeba dávat důraz na radostnou zvěst o Kristově vzkříšení, protože jinak by platilo co řekl. sv. Pavel: „Nevstal-li Kristus z mrtvých, marná je naše víra, marné je naše hlásání. Ale Kristus z mrtvých vstal a to jakožto první z těch kdo zesnuli.“ dodává sv. Pavel. Křesťané od prvních dnů církve vyznávali víru v Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného při křtu a při každé mši sv., proto i nejstarší vyznání víry měly věty“ „třetího dne vstal z mrtvých, věřím ve vzkříšení mrtvých a život věčný.“ Naše víra není založena v první řadě na událostech, o kterých jsme slyšeli v dnešním evangeliu, totiž o prázdném hrobě, o odvaleném kameni, o svinutém plátně a roušce, i když Jan apoštol již na základě tohoto uvěřil. Naše víra je založena především na důležitějších skutečnostech a totiž, že vzkříšený Ježíš se zjevoval velkému množství svědků, svým učedníkům a apoštolům, mužům i ženám po dobu 40 dní. O jednotlivých zjeveních si budeme po celou dobu velikonoční číst z Písma sv. Tato zjevení byla tak silným zážitkem, že naprosto změnila slabé a mnohdy bázlivé učedníky ve statečné svědky této velkolepé nové skutečnosti, pro kterou stálo za to všeho ostatního se zříci a pro tuto žít, trpět i zemřít.Co však je ještě důležitější: apoštolové a učedníci nejen věřili, že je Ježíš vzkříšený, ale také zakoušeli naplnění jeho slibu, že bude s nimi až do skonání tohoto světa. Zakoušeli sílu Ježíšovy přítomnosti a proto se scházeli, aby platilo Ježíšovo slovo “ kdo jsou dva nebo tři ve jménu mém jsem uprostřed nich.“ Proto rádi přijímali chléb a víno, protože Ježíš řekl “ toto je mé tělo a krev.“ Ježíš toto a mnohem více mohl naplnit, protože nebyl vzkříšen do svého předchozího pozemského života, ale k duchovně novému životu, kde jsou nové zákony rozdílné od našich biologických a fysikálních a proto Ježíš může být s nám i když skryt našemu zraku, ale tím více je zakoušen očima víry. Ať už uvěříme jako Marie Magdalská nebo jako Jan či Petr, o kterých jsem čel, jen víra a to živá nám umožní setkat se s Pánem Ježíšem zde na zemi a jednou tváří v tvář. Radujme se a veselme se, že patříme mezi tyto vyvolené věřící a nevyměňme tuto perlu víry z a žádné jiné pozlátko pozemské. Amen.