Slavnost Zjevení Páně “ C „

27. 12. 2018

Na diapozitivech o narození Ježíše děti na náboženství vidí jeskyňku, kde se malý Ježíšek narodil, ale 3 králové neboli mudrci od východu se klaní Ježíškovi již v domečku. To naznačuje, že Svatá Rodina zůstala v Betlémě ještě určitou dobu – snad měsic nebo více – a po odchodu poutníků na sčítání lidu, mohla se Svatá Rodina nastěhovat do nějakého uvolněného příbytku ke svým příbuzným nebo známým. Proč vlastně sv. Matouš jako jediný popisuje příchod mudrců? Protože Matouš se soustředil na splněná starozákonní proroctví o Ježíšovi a u proroka Izaiáše 60,1-6 jsme četli proroctví připomínající putování těchto mudrců.  V evangeliu se nemluví o králích z východu, ale o mudrcích. Pravděpodobně se jednalo o východní Babylonskou říši a králové této oblasti byli zároveň i mudrci tj. moudří mužové, kteří se zabývali historií, matematikou, hvězdářstvím, náboženstvím  a znali také biblickou předpověď, že „vyjde hvězda z Jakuba“ tj. z roku Davidova Izraelského národa a navíc při pozorování hvězdné oblohy uviděli mimořádný úkaz a to silně svítící hvězdu což jim dohromady dalo odpověď, že se v Izraelské zemi musel narodit mimořádný člověk – král, který přinese lidstvu nebo významně nového. Cesta těchto mudrců byla obtížná cesta karavanou přes pouští krajinu, trvající delší dobu a nejprve hledali bližší informaci u vysoce postavené osoby v Izraeli a to u krále Heroda. Netušili, že tento král je krutý a despotický, který se bojí o svůj trůn a každý náznak proti své osobě tvrdě a krvavě potlačuje. Přesto si žádá bližší výklad proroctví starozákonních od učitelů zákona, kde se má Mesiáš narodit. Ti mu citují proroctví Micheášovo o Betlémě. Licoměrně žádá král mudrce, aby mu pak sdělili přesné místo, kde našli Mesiáše, aby se mohl jemu také poklonit. Mudrcové pak lehce našli Svatou rodinu v domě v městečku Betlém a klaněli se malému dítěti. Zároveň mu obětovali královské dary: zlato, kadidlo a myrhu. Jistě od Marie se dozvěděli mnoho informací o Ježíšově vtělení z Ducha sv., o Ježíšově narození v chudobě, o klanění pastýřů, kterým andělé sdělili Ježíšovo narození. Maria se stala pro tyto mudrce – krále, které tradice nazvala Kašpar, Melichar a Baltazar, první zvěstovatelkou víry v Ježíšovo božství a vykupitelské poslání. Od Boha pak dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, který by chtěl Ježíšovi ublížit. Jak víme z tradice tito mudrcové se později – po Ježíšově vykupitelské smrti a vzkříšení – stali věřícími křesťany. Co pro nás tato zvěst sv. Matouše znamená? Že Boží Syn přišel nejen pro židovský národ, ale pro všechny lidi na světě. Tito mudrcové jsou prvními věřícími v Ježíše Krista z národa pohanského. Mudrcové nám ukazují, že člověk má mít touhu po spáse, po věčném životě a že má tyto hodnoty hledat. Ukazují nám, že hledat a nalézt Ježíše mohou lidé prostí a to byli na př. pastýři anebo také lidé vzdělaní a učení a to byli právě mudrci. Maria představuje církev, která pomáhá lidem zvěstovat Ježíše – Spasitele předkládáním evangelia a splněných proroctví. Kdo chce přijmout ve víře Spasitele musí umět pokorně před Božím Synem kleknout a také mu něco ze sebe obětovat, svůj rozum a vůli, modlitby, pro víru se něčeho i dovoleného zříci – to je zlato, kadidlo a myrha pro dnešní dobu.I nás vede hvězda do Betléma – tím je, jak už jsem vícekrát řekl, v dnešní době kostel a tam na nás Ježíš čeká ve svatostánku, v oběti mše sv., ve svém slově, aby nám dal život věčný a světlo víry a lásky.Nebojme se námahy a přicházejme rádi do domu Božího, abychom od Ježíše vždy odešli plni Božích darů – Božích milostí pro život pozemský i věčný. Amen.