Slavnost Zjevení Páně “ A „

28. 12. 2019

Na úvod si chceme uvědomit, že  východní křesťané slaví vánoce – narození Ježíše a zároveň i příchod mudrců až 6. ledna a to ze stejných důvodů jako západní křesťané a to, aby potlačili výstřednosti a bujaré veselí nevěřících spojených se zimním slunovratem. Co pro nás znamená zjevení Páně? Je to komunikace Boha s člověkem. Ve Starém zákoně byla tato komunikace prostřednictvím patriarchů, Mojžíše, proroků, prostřednictvím Písma sv. Nejvzácnější komunikace Boha s člověkem byla však prostřednictvím Božího Syna Ježíše Krista. Ježíš řekl Filipovi: “ Kdo vidí mne vidí i Otce. Já a Otec jsme jedno.“ Toto vrcholné zjevení Boha v Ježíši už nemůže být překonáno až do zjevení se Ježíše na konci věků. Ptejme se dále. Komu se Bůh chtěl zjevit? Nejprve vyvolenému národu, ale stále více dával Bůh najevo, že se chce zjevit všem lidem. Tuto všespásnou vůli, aby byl Bůh zjeven všem lidem Ježíš naplnil, když řekl apoštolům: “ Jděte do celého světa a hlásejte všem lidem evangelium a kdo uvěří bude spasen. “ Četli jsme jedinou zprávu v Písmu sv. Nového zákona o mudrcích, kteří přišli z výchovu se poklonit nově narozenému králi. Tito mudrcové byli vzhledem k pravé víře pohané a oni presentovali již od narození Pána Ježíše, že Bůh se zjevil v Ježíši pro všechny lidi i mimo izraelský  národ. Pozdější tradice v církvi dal mudrcům z východu i konkretní jména Kašpar, Melichar, Baltasar a zároveň tito zastupovali indo-evropský, národ, východní národy a černý kontinent. Ptejme se dále proč přišli mudrci? Co je k tomu vedlo? Ježíš řekl: “ Kdo hledá najde. A tito mudrci, snad to byli zároveň i králové byli hledající. Hledali pravdu o světě, o životě a jeho smyslu na hvězdném nebi, ve starých spisech i v Bibli. Znali proroctví o Mesiáši, knížeti pokoje, znali vyvolený národ izraelský a nějaký úkaz na oblože – zde se nazývá hvězda – je přiměl, vydat se do izraelské země.  Historikové a biblisté říkají, že hvězda by mohla být konjunkce planet Saturna a Jupitera, která na nebi vytvořila silně svítící hvězdu. Saturn je planeta Izraele a Jupiter královská planeta.  Zde platí slova sv. Augustina.“ Bůh tě stvořil bez tebe, ale nespasí tě bez tebe.“ I dnes je třeba, aby člověk začal hledat odpovědi na základní otázky života a smrti.  Dnes mnohem více než mudrcům září hvězda církve, protože už sama existence církve dvatisíce let je znamení, které se nedá přehlédnout, rovněž se nedají přehlédnout zástupy svatých, Písmo sv. ve všech světových jazycích – to vše je hvězdou. Je třeba i dnes, aby lidé jako mudrci přišli do Betléma za Ježíšem a to je dnes do chrámu , do církve, aby tam klekli před Bohem u vědomí lidské nedostatečnosti a pokory, aby tam lidé jako mudrci dali své dary. Místo zlata svou víru, místo kadidla svou modlitbu a místo myrhy svou odvahu jít za Ježíšem po jeho úzké cestě do života věčného.Ať nám září po celý nový rok jasně hvězda Ježíšova zejména v Betlémě – v domě chleba, v kostele a ať toto světlo vždy prozáří temnoty naší due, abychom mohli vždy být syny a dcerami světla. Amen.