Slavnost Seslání Ducha sv. “ A „

11. 05. 2020

Při dnešní slavnosti si chceme uvědomit, že Pán Ježíš opět naplnil Starý zákon, když pro starozákonní Letnice – svátky úrody určil nový obsah: bohatou duchovní úrodu darovanou z nebe a to jsou dary Ducha svatého. Dnešním sesláním Ducha sv. také byla zrozena církev jako společenství věřících, ale naplněná Duchem svatým, tedy církev svatá jako chrám Ducha svatého, kde z jednotlivého věřícího činí Duch sv. nového člověka, člověka Božího, kde Duch sv. uschopňuje věřícího žít podle slov a příkladu Pána Ježíše. Řeknete si možná – nejsou to jen krásná slova, krásná přání, vždyť Duch sv. není lidským očím viditelný. Ano – Duch sv. není viditelný lidským očím, ale od prvních dob církve jsou viditelné i slyšitelné účinky Ducha sv. Velké zástupy svatých až do dnešních dnů svědčí o tom, že Duch sv. je realita, protože tito lidé jako my ať muži či ženy mohli žít tento nový život Boží podle Ježíšova příkladu, modli vydávat skutky Ducha sv. svým životem jak je popisuje sv. Pavel v listě Galaťanům: lásku, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrotu, věrnost, tichost, zdrženlivost. Tito lidé, ve kterých působil Duch sv. se mohli stát svatými mučedník, pannami, vyznavači, učiteli církve ačkoliv to byli lidé z masa a kostí jako my – často i velmi slabí jako my. To vše v nich působily dary Ducha sv. Je evidentní, že Duch sv. posiloval věřící i v naší církvi za minulého režimu před r. 1990 dlouhých 40 let, že se z nich nestali materialisté, že i v této době ateismu se mnozí mladí lidé hlásili na kněžské studium, mnohé dívky a chlapci potají vstupovali do řeholních společenství, v mnohých farnostech vznikala společenství mladých křesťanů pro hlubší náboženský život. Tentýž Duch sv. dával i dává i mimořádné dary k dílům mající širší rozměr pro církev a společnost na př. zakladatelům řádů sv. Františkovi, sv. Benediktovi, sv. Ignáci z Loyoly, sv. Terezii z Avily, sv. Janu Boskovi a v moderní době sv. matce Tereze z Kalkuty, papeži Janu Pavlu II. a dalším. I když Duch sv. podle Písma sv. vane kde chce, přece z vůle Pána Ježíše je tento Duch sv. nejvíce v církvi Kristově, proto je také tato církev svatá, proto tento Svatý Duch činí ze slov svatopisců Nového zákona Písmo svaté, z každé mše svatou mši, z každé svátosti svatou svátost na př. svatý křest, svatou zpověď, svaté pomazání nemocných a skrze tyto svátosti Duch svatý posvěcuje přijímající tuto svátost. Jestliže papežové Jan Pavel II, Benedikt XVI, František povzbuzovali věřící k naplňování usnesení 2.Vatikánského koncilu na př. k jednotě mezi křesťany, k apoštolátu, ke svatosti a životu z víry pro všechny křesťany pak si chceme uvědomit, že i dílo Koncilu je dílo Ducha sv. Dobrý postřeh měl i jezuitský učenec a paleontolog T.de Chardin, když řekl, že s Ježíšem a jistě měl na mysli i seslání Ducha sv. nastala pro dějiny světa nová epocha totiž tzv. Kristogenese – produchovnění lidstva láskou Boží, čímž dějiny učinily pozoruhodný skok dopředu a vzhůru ve svém vývoji. V dnešní liturgii je barva červená tj. barva lásky, která nám má naznačit, Duch sv. tak jako i Bůh sám je především Láska. Láska Boží, která se nám lidem dává. A v době po Duchu sv. bude až do doby adventní liturgická barva zelená, barva naděje. Jakoby Ježíš měl v nás naději, že tuto lásku Boží, která nám byla dájna do srdce budeme uskutečňovat v každodenním životě a vydávat tak svědectví, že Bůh je láska. Ať nám v tom je vzorem a příkladem i ta, která byla plná Ducha svatého Panna Maria. Amen.