Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně “ A „

14. 05. 2020

V minulých nedělích jsme si několikrát řekli, že Bůh je Láska. A i když je Bůh pro naše oči neviditelný přece skutky lásky Boží jsou viditelné. Tím největším skutkem lásky Boží byl příchod Božího Syna na naši zem. Jestliže dnes slavíme Srdce Pána Ježíše pak jistě proto, že srdce je všeobecným lidským znamením pro lásku a Ježíšovo srdce bylo a je stále naplněno láskou plně lidskou i plně Boží tak jako Ježíš sám je pravý člověk a pravý Bůh.V nejstarším slova smyslu můžeme říci, že Ježíš celý jako osoba byl viditelným projevem lásky Božského srdce. Jsme vděčni, že sám Ježíš se zjevil v 17. století sv. Marketě Marii Alacoque, aby jejím prostřednictvím světu sdělil své přání, aby se lidé nebáli k němu přicházet, jej přijímat, protože jeho srdce je plné lásky, trpělivosti, mírnosti, shovívavosti, milosrdenství, soucitu a dobroty a nechce lidi trestat, ale odpouštět jim, nechce lidi zahubit, ale spasit. Láska Ježíšova se nejvíce projevila kříži, kde Ježíš z lásky se obětoval ze všechny lidi. Tak i ve zjevení sv. Markétě Ježíš ukázal mysticky ze srdce svého vycházející kříž, ze kterého šlehaly plameny lásky. Rovněž svaté Faustině Kowalské ve 20. století v Polsku sdělil Pán Ježíš lásku svého srdce, že se nemají bát k němu přijít i velcí hříšníci, kterým chce rád odpustit, že čeká na naši lásku k němu, k jeho srdci! O lásce Pána Ježíš informuje také časopis Apoštol, který se i zde v kostele nabízí. Neměl by pro nás být svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jedním z mnohých, na který se dá zapomenout, ale spíše po celý rok bychom si měli uvědomovat, že kdykoliv čteme o Ježíšových slovech a skutcích, setkáváme se vždy znovu s láskou Ježíšova srdce. I v tom dnešním evangeliu jsme mimo jiné četli o Ježíšově lásce k zástupům lidí, kteří se mu zdáli být jako ovce bez pastýře a proto mu jich bylo líto. Ježíš ve své lásce nám vždy znovu ukazuje jak jsme pro něho i pro Boha vzácní pro nesmrtelnou duši. Ježíš z lásky k nám ukazuje na nebezpečí, které nás lidi hrozí zničit a zahubit, i když k nám často přichází v rouše beránčím – je to zlý duch, který se snažil i Ježíše svést z Boží cesty.  Radostná zvěst o Ježíšově srdce je však v tom, že jakkoli je moc zlého ducha silná, mnohem hojnější a milostiplnější ja láska Boží, která se daruje prostřednictvím Ježíše Krista. Radujme se z toho, že láska Božského srdce v Ježíši přitahovala a proměňovala srdce lidská, aby lidská srdce se podobala srdci Ježíšovu. Jedním z mužů ze srdcem plným lásky Boží byl světec svatořečený v r. 1977 papežem Pavlem VI., rodák z Prachatic Jan Nepomuk Neuman, biskup z Filadelfie v severní Americe. Stal se členem řádu redemptoristů a působil blahodárně v severní Americe, naposledy se stal biskupem. Bylo by obdivuhodné vyjmenovat všechny skutky, které vykonal z láskyplného srdce, ale alespoň několik: z lásky k lidem se učil cizí jazyky, aby mohl být všem vším, jako kněz se věnoval zvláště dětem pro které zřizoval farní školy, navštěvoval nemocné, trpící, snášel příkoří od nevěřících a nepřátel církve, staral se o stavbu nových kostelů tam, kde alespoň 50 lidí přicházelo na bohoslužby a za jeho života z jeho iniciativy bylo postaveno až 80 kostelů. Nedivíme se, že jeho srdce i jako lidský orgán se vyčerpávalo i fysicky, takže v mladém věku 49 let podlehl náhle srdeční příhodě a umírá. U Boha se však život neměří počtem let, ale velikostí lásky přijaté od Pána Ježíše a rozdané druhým lidem a Bohu. Ať celý dnešní den proniká naše srdce modlitba, kterou se modlil rád i tento český světec: Ježíši tichý a pokorný sredcem přetvoř srdce moje podle srdce svého. Amen.