Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ C „

10. 06. 2019

Dnešní evangelium mělo hlavní myšlenku lásku srdce Ježíšova jako dobrého pastýře, který se stará o své ovečky a hledá i ztracené ovečky. Srdce Ježíšovo jako dobrého pastýře je srdce plné milosrdné lásky jak se to modlíme v litanii: srdce Ježíšovo trpělivé a nejvýš milosrdné a srdce Ježíšovo plné dobroty a lásky smiluj se nad námi. Milosrdná láska Pána Ježíše se viditelně nejvíce ukázala a uskutečnila v utrpení a smrti Pána Ježíše na kříži. Proto se v modlitbě k Božímu milosrdenství modlíme:“ věčný Otče, obětuji Ti tělo a krev Tvého syna Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.“ Ježíš na kříži má roztažené ruce, jakoby chtěl láskyplně přijmout všechny hříšníky,odpustit jim a zahrnout je svou láskou. Kromě toho z Ježíšova probodeného srdce vytryskla voda a krev, aby bylo tím naznačeno milosrdenství Boží v Ježíši Kristu pro všechny, kteří přijmou svatý křest z vody a Ducha sv. a kteří budou přijímat krev a tělo Ježíšovo pod způsobou chleba a vína a z tohoto velkého milosrdenství měli nárok na život věčný a vzkříšení. Takové je srdce Ježíšovo na kříži! A i když člověk – hříšník nechce odložit svou vinu, nechce činit pokání, nechce přijmout dar křtu a svátosti Těla a Krve Kristovy, Ježíš jej nezatracuje, ale Ježíš i za takového trpí, nese kříž a umírá na kříži. Nést za někoho jiného kříž, trpět pro druhého – to je  s m í r! Smírná oběť! Proto se v litanii modlíme: Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy, smiluj se nad námi. Lidé mohou Ježíše odmítat, mohou se mu vysmívat, jím pohrdat, křižovat ho – a to se také mnohdy děje – ale nemohou jedno: nemohou Ježíši zabránit, aby Ježíšovo srdce lidi milovalo až do krajnosti a aby přinášelo smírnou oběť lásky. K této smírné oběti Ježíše se máme připojit i my lidé. Nejvíce se připojila k této smírné oběti Panna Maria, proto její srdce bylo nejvíce podobné srdci Pána Ježíše. Vedle Marie se k smírné oběti připojili svatí např. svatí apoštolové, ženy jako Magdalena, Zuzana, Jana, v dějinách církve pak např. sv. Augustin, sv. František, Dominik, sv.Terezička Ježíškova, naši čeští svatí v čele se sv. Václavem, Vojtěchem, Ludmilou, Zdislavou. K této smírné oběti Ježíše se máme připojovat i my věřící současnosti a to právě tím, že přicházíme na mši sv., která je právě tou nejkrásnější smírnou obětí Ježíšovou za hříchy a my se k ní připojujeme. Připojujeme se ke smírné oběti i tím, e se dobrovolně zasvěcujeme Božskému srdci Páně, že se modlíme litanii k Božskému srdci Páně, že přicházíme ke sv. zpovědi a sv. přijímání, že k Ježíšově oběti přidáváme naše oběti utrpení, nemoci atd. Žít s Ježíšem a pro Ježíše znamená pro křesťana nežít jen pro sebe, ale přinášet smíření pro druhé lidi, pro celý svět – a to je krásné naše křesťanské povolání! Konkretně to znamená např. naše úsilí o modlitbu, rozjímání, duchovní četbu a to je smír za lidi,kteří žijí bezmyšlenkovitě a v užívání, naše úsilí o stavovskou čistotu  a to je smír proti nemravnosti lidí, naše úsilí o život podle učení Pána Ježíše  a to je smír pro druhé, kteří žijí nenávistí a zlobou. Proto se Ježíš zjevil sv. Markétě a sv. Faustině, aby jim ukázal své milující srdce a vybídl je i další věřící duše, aby se zapojily do smírného díla lásky. Ježíš nechce lidi zatratit, ale zachránit a spasit. Karmelitánky mívají ve svých pokojích kříž bez těla Krista a to proto, že samy mají být duchovně přibity na kříž jako oběť smíru. Smírná oběť je nejvyšší stupeň lásky jak řekl Pán Ježíš: “ nemá větší lásku než ten, kdo dává život za své přátele.“ Jak už jsem řekl tuto lásku Ježíšovu zpřítomňujeme při každé mešní oběti. Proto je mše sv. Nejsvětější svátost a největší dar a poklad daný církvi Pánem Ježíšem. Kdo z lidí pozná, že ho Bůh v Ježíši Kristu miluje, že mu chce odpustit a zachránit, ten nastupuje cestu víry a stává se křesťanem. A my, když už věříme, máme stále znovu Ježíše prosit: „Ježíši tichý a pokorný srdcem přetvoř srdce naše podle srdce svého.“ Pane Bože, děkujeme Ti, žes celému světu ukázal v Ježíši Kristu své Božské srdce, které nás lidi miluje a chce jen naše dobro. Amen.