Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ C „

9. 06. 2019

Církev obvykle neslaví narozeniny svatých, ale spíše den jejich narození pro nebe tj. smrt, ale vyjímku tvoří pouze narození Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Životopis těchto dvou je také uveden přímo v Písmu sv. a především o Panně Marii ale i o Janu Křtiteli vydává pochvalné doporučení sám Pán Ježíš: “ Není většího muže, který se zrodil ze ženy nad Jana Křtitele.“1/Zamysleme se nad počátkem  života sv. Jana Křtitele a každého dítěte věřících rodičů: Rodiče si mají uvědomit, že při početí dítěte spolupracují na Božím stvořitelském díle. Alžběta a Zachariáš jako rodiče Jana Křtitele byli z kněžského  Aronova rodu a byli to lidé věřící a spravedliví, proto mohli předat dítěti to nejlepší ze svých dědičných vlastností. To co dnes říkají lékaři, platilo i tehdy, že na dítě působí dědičnost, prostředí a výchova. Jan měl prostředí výborné: matka se těšila na dítě, modlila se za něj, v duši a nitru Alžběty nebyly nějaké světské a přízemní myšlenky a přání, ale Boží řád a to se přenášelo i na dítě. Toto vše platí i dnes o matce čekající dítě a proto můžeme všeobecně říci: “ Řekni mi maminko čekající dítě co čteš, co posloucháš, jak se chováš, jak se modlíš, jak chodíš do kostela a já ti povím jaké tvé dítě bude. Proto praví lékařka Růžena Rafajová říká, že nám vyrůstá spousta neurotických dětí a až 50% v 5 letech neumí souvisle mluvit. Bohu díky, že také mnoho matek žije život krásný ve víře a lásce, že potom jejich synové v těchto červnových dnech mohou přijímat svěcení kněžské, že jejich dcery vstupují do kláštera, že jiní synové a dcery se čistým způsobem připravují na svátostné manželství. 2/ Zachariáš a Alžběta se ptali: “ Co z toho našeho dítěte asi bude?“ Podobně i každá věřící matka, každý otec si dávají stejnou otázku, když se jejich dítě narodí. O Janu Křtiteli to již víme. Byl naplněn milostí ještě dříve než se narodil, byl na vychování snad v klášteře Esenů u Mrtvého moře a tak se mohl stát velkou osobností víry, pravdy a lásky, ale i statečnosti a pokory, hlasem volajícího na poušti, připravovatelem cesty Ježíši Kristu.3/ Na otázku co z toho našeho dítěte bude si mohou dát rodiče sami odpověď: Pokud chceš, aby se z tvého dítěte stalo dítě Boží pak ho přijmi jako Boží dar a než se narodí připrav mu prostředí víry, lásky, modlitby, radosti, klidu v těle matčině i v rodině. Po narození ať se setká s Ježíšem jako Jan a na křtu obdrží milost Božího nadpřirozeného života, ať je od útlého věku vedeno k Bohu Otci, k Ježíši, k Marii, ať je uváděno do kostela, k osvojení si života modlitby i lásky k Bohu a bližnímu. Ať se mu dostane hlavně příkladu křesťanského života od rodičů, kněze, společenství v kostele. Potom je velká naděje, že z něho bude dobrý křesťan. Jak je to vždy krásné, když rodiče vedou už zcela malé děti do kostela, když jdou sami ke stolu Páně a a děti své berou sebou a drží je na rukou a kněz jim může požehnat. Vzpomínám jak v Praze u sv. Víta se krásně a nahlas modlili Otče náš malí chlapečkové. 4/ Alžběta a Zachariáš nebyli sobečtí a proto Bůh byl vždy na prvním místě v jejich životě, spolupracovali s milostí Boží a plnili poslání Boží  ve výchově dítěte a proto mohl jejich syn vyrůst v muže, který dovedl říci vzhledem ke Kristu: „On musí ve mně růst, já se musím menšit.“ To je program i pro věřící rodiče, zejména těch kteří na křtu slibovali, že budou vychovávat dítě ve víře a budou mu dávat příklad křesťanského života a povedou dítě ke konání dobrých skutků a odvracení se od zla hříchů. Jan Křtitel volá i dnes k nám: i když jsme zatím šli jinými cestami, i když jsme nenaplnili rodičovské sliby vůči víře, můžeme se změnit, obrátit se a to od světa k Pánu Ježíši, k životu podle evangelia. Ježíš nepřišel lidi odsoudit, ale spasit, nepřišel volat spravedlivé, ale hříšníky.Každý z nás jsme jako Jan na křtu dostali jméno svatého. Měli bychom tohoto svatého znát, jeho příkladem se řídit, prosit o jeho přímluvu. Všichni však máme jméno křesťan po Ježíši Kristu. Sv.Pacián řekl.: “ Křesťan je mé jméno, katolík příjmení. “ Dělejme tomuto jménu čest jako Jan Křtitel. Vždyť co řekl Ježíš o Janu Křtiteli platí i o nás.: “ Jan je velký, ale i ten nejmenší v království nebeském je větší než on.“, tj. každý pokřtěný, protože je účasten zázraku vzkříšení Ježíšova. Prosme proto na závěr: Sv. Jane křtiteli ať pronikne do našich duší Tvůj hlas pravdivý i přísný, ale z lásky a k našemu dobru časnému i věčnému a ať se odhodláme změnit svůj život, abychom žili v milosti po dobré svaté zpovědi a pak abychom kráčeli s Ježíšem po jeho úzké cestě života, která nás dovede do nebeského domova. Amen.