Slavnost Ježíše Krista Krále “ C „

11. 11. 2019

V nové liturgii po 2. Vatikánském koncilu se slaví slavnost Ježíše Krista krále poslední neděli v církevním roce, aby více vynikl cíl putujícího Božího lidu a tím je právě Ježíš Kristus král nebe a země, který přijde ve slávě s anděly soudit živé a mrtvé a definitivně nastolit své království pravdy, života, svatosti, milosti, spravedlnosti, lásky a pokoje – jak se to modlíme  prefaci dnešního dne.Jenomže tento Syn Boží – Ježíš Kristus král nebe a země je pro nás Boží putující lid – církev zatím králem, který slouží slovem a skutkem – milostí a který z největší lásky dává svůj život v oběti na kříži za spásu lidí jak jsme o tom četli z dnešního evangelia. Ve východní ikonografii se často znázorňuje Ježíš na kříži s královskou korunou a to nejen proto, že byl odsouzen jako král, o čemž svědčí i nápis na kříži daný Pilátem “ toto je židovský král“, ale z hlediska víry také proto, že Ježíš kraluje z kříže Boží vládou. Jestliže se totiž modlíme v modlitbě Páně “ přijď království tvé“ pak z kříže a jenom odtud přichází Boží království. “ Mé království není z tohoto světa“ řekl Pán Ježíš před Pilátem. Scéna z evangelia nám ukazuje království tohoto světa, kde vládne i kníže tohoto světa a na druhé straně království Boží s Ježíšem Kristem. 1/ Království tohoto světa je kruté a nespravedlivé. Co surových mučení na těle nebo na duši již bylo až do dnešních dnů spácháno a nejenom na mužích, ale i na ženách a dětech. I Ježíš zakusil tuto krutost a zlobu lidí – hrůznou zlobu tohoto království světa hříchu – jako tichý obětní beránek. Velké zlo hříchu přemáhá království Boží ještě větší Boží láskou – obětí. Nelásku k Bohu a lidem překonává neskonalá láska roztažených rukou a probodeného srdce Pána Ježíše. 2/ Království tohoto světa je nenávistné, cynické, mstivé, škodolibé vzhledem k utrpení druhých. Ježíš vstoupil i do tohoto království zla, aby na sobě zakusil nenávist velerady, cynismus Pilátův, škodolibý výsměch vojáků i lidí stojících poblíž kříže, rouhačskou hrubost zločince. Ježíš překonává tuto velkou zlobu, pro nás těžko pochopitelnou tichostí a milosrdnou láskou. “ Bože, odpusť jim, oni nevědí co činí.“ 3/ Království tohoto světa zotročuje lidi k otrocké službě bezbožnosti a stvořených věcí, lidí a hodnot, z jejichž spárů se jen těžko sám někdo dostane – na jejich konci je stejný trest – utrpení a smrt jak otroka i zločince.  Ježíš však svým křížem dává všem, kdo v něho věří, odřekne-li se zlého života svobodu Boží lásky a služby, svobodu Božího dítěte, svobodu k dobru a lásce, která otevírá bránu do věčného života. “ Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ 4/ Ježíš Kristus je králem nových Božích hodnot, které nabízí všem už zde na zemi “ změňte své smýšlení, čiňte pokání, neboť se k vám přiblížilo království nebeské.“ “ Království nebeské – Kristovo – je ve vás.“ Ano, je v nás natolik, nakolik necháme vytrhat plevel ze své duše, nakolik se Ježíši Kristu otevřeme, nakolik Ježíše a jeho slovo přijmeme do dobré půdy svého srdce, nakolik máme čistý svatební šat pro Boží hostinu, nakolik jsme chudí v duchu, tedy pokorní a není v nás pýcha. 5/ Krustu sloužit znamená s ním i kralovat. Křesťanská existence je radostná skutečnost svatého, královského a kněžského člověka, jak je to vyjádřeno již v křestním znamení. Křesťan zde na zemi jde s Ježíšem Kristem, králem cestou úzkou a trnitou, cestou oběti a služby, cestou Ježíšova kříže, ale jednou se bude podílet na Ježíšově slávě. A přece i v toto pozemské cestě ač křížové je skryta cesta královská, protože křesťan nežije již on sám, ale žije v něm Ježíš, král nebe a země. Dej Pane Ježíši – králi nebe a země, ať vytrváme ve službě Tobě až do konce svého života, abychom dosáhli věčného života v Tvém království. Amen.