První vánoční mše – půlnoční “ B „

13. 12. 2017

Přišli jste z teplých domovů do našeho kostela, dali jste přednost přímé účasti na půlnoční bohoslužbě před sledováním v televizi. Přišli jste svou přítomností oslavit výroční den narození Ježíše Krista, který dnes slaví křesťané na celém světě. Slavíme narozeniny ne nějakého člověka, byť geniálního, ale narozeniny Božího Syna, který se stal člověkem a přijal jméno Ježíš Kristus, t.j. Spasitel, Vykupitel. Z pohledu víry je Ježíš Kristus největším dobrodincem lidstva a celé naší planety zemč. Přišel tuto planetu země posvětit svou božskou přítomností, svým životem od kolébky až po dřevo kříže. Přišel do tmy lidského osudu dát světlo Boží pravdy: že člověk je určen k tomu, aby byl nositelem a uskutečňovatelem Boží lásky, že naše planeta nezanikne, ale bude proměněna v lepší, že člověku je třeba, aby měl víru v sebe, v člověka a Boha, že je třeba respektovat důstojnost člověka bez ohledu na rozdíly pohlaví, barvy pleti a postavení ve společnosti. Ježíš Kristus vstoupil do života všech lidí od dětí počínaje, po staré a umírající. Přišel, aby všem oznámil, že jim přináší  ž i v o t  a to v hojnosti a aby všichni lidé došli poznání pravdy a byli spaseni. Proto všechny vánoční tradice a zvyky ukazují na Ježíše Krista. Hlavní tradicí a zvykem je vystavovat v kostele i v rodinách betlém s jeskyňkou narození Ježíška s Marií, Josefem, postavy pastýřů, králů a dalších postav v lidovém pojetí Betléma. O městu Betlému jsme četli nyní při mši sv. z Písma sv. Chceme si uvědomit, že Betlém je až do dneška město v Palestině a do dneška udržované místo narození Ježíše, i když jeskyňka s jeslemi je součástí chrámu Narození. V mnoha městech našeho národa se konají výstavy betlémů od historických- biblických až po lidové betlémy. Kdo hledá pravdu, kdo hledá lásku, kdo touží po životě ten najde cestu k Betlému. Tehdy to byli nejprve lidé prostí – pastýři, tehdy to byli také lidé moudří – králové z východu. Dnes je v duchovním slova smyslu Betlémem každý chrám a nejenom o vánocích. I dnes přicházejí hledat Ježíše do chrámu lidé prostí ať už děti, mládež, muži, ženy, dělníci, rolníci, ale i lidé vzdělaní doktoři, inženýři, profesoři, technici, lidé zdraví i nemocní.

Bohužel, tehdy v Betlémě byli také mnozí, kteří neměli pro Josefa, Marii a Ježíška pochopení a čas, kteří před nimi zavřeli dveře svých domů i srdcí a právě proto se musel Ježíšek narodit v chudé jeskyni. Bohužel, tehdy do Betléma poslal král Herodes své vojáky, aby Ježíška a s ním další děti nechal povraždit, protože se bál svého konkurenta – Ježíše, který byl předpověděn jako král. Bohužel, podobní lidé se nacházeli v dějinách a stále znovu se najdou i v současnosti. Způsobuje to tma v lidských srdcích a myslích, která se bojí světla pravdy a lásky. Ježíš s touto tmou počítá a proto přináší světlo, které vítězí nad temnotou. Drazí bratří a sestry, přeji vám, aby světlo pravdy a lásky z Betléma od Ježíše naplnilo vaše srdce, abyste je přinesli do svých domovů. Amen.