Bílá sobota “ B „

27. 02. 2018

Chceme-li po dvoutisíciletém křesťanství slyšet tu nejradostnější zvěst, to pravé evangelium, pak jsme ji slyšeli právě v této liturgii Bílé soboty, totiž že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých.Láska Boží v Ježíši byla silnější než smrt jak to říká ve svém listě sv. Pavel: „Smrti kdepak je tvůj osten, kdepak je tvé vítězství..?“ Díky tomuto největšímu zázraku Božímu je i dnes křesťanství živé, protože nikdo z živých kromě Ježíše Krista dosud nevstal z mrtvých, nikdo z živých také nikomu neslíbil to co Ježíš, že i on bude vzkříšen k věčnému životu. Láska Boží není však teatrální ani triumfalistická: Ježíšovo vzkříšení se událo v noci bez mimořádných vnějších a doprovodných znamení. Žádná televize u toho nebyla, žádné fanfáry netroubily – Ježíš i zde při tomto svém největším zázraku projevuje pokoru. Důležité pro Boha i pro nás je, že Ježíš své poslání pro záchranu člověka naplnil a on dobře věděl, že mnoho lidí tento Ježíšův skutek lásky přijme, protože člověk touží po životě, který přežije smrt. Ježíš ukazuje, že oceňuje každého člověka kdo se k Ježíši hlásí a právě události Ježíšova vzkříšení ukazují, že za statečnost, věrnost i lásku žen Ježíš se nejprve zjevuje ženám a pak teprve apoštolům a nejprve jsou ženy prvními zvěstovatelkami víry o vzkříšení a pak teprve muži. I v dnešní době je v kostele často více žen než mužů a když si všimneme koho si Bůh vyvoluje pro svá mimořádná sdělení na př. při svých nebo mariánských zjeveních – zase to jsou většinou ženy nebo děti na př. sv. Faustina Kovalská, Kateřina Emmerichová, děti při zjevení P.Marie ve Fatimě Lucie, Hyacinta a František a další. Není tedy pravda, že církev je církví pouze a hlavně mužů. Jsem vděčný i ve zdejší farnosti, že vlastně místní ženy jsou hlavními nositelkami víry a církve. I když je důležitým znamením prázdný hrob, který viděly ženy, později i apoštolové Petr a Jan, přece nejdůležitějším potvrzením Ježíšova vzkříšení jsou Ježíšova zjevení, o kterých si budeme v době velikonoční při bohoslužbách číst, které budou posilovat naši víru. Protože jedinou podmínkou proto, abychom i my lidé dostali dar vzkříšení je to, abychom uvěřili Ježíši, který byl pro nás ukřižován a vzkříšen, proto i při této bohoslužbě obnovujeme křestní slib, což není nic jiného než že vyznáváme víru a odříkáme se zlého. Buďme radostnými a šťastnými křesťany, kteří mají takového Pána  Mistra, plného dobroty a lásky a který nám chce vše nejcennější co má Bůh darovat. Přivádějme jako to tehdy činili ženy a muži další lidi k víře a ke svatému křtu, protože Bůh si přeje, aby i naším prostřednictvím co nejvíce lidí došlo k poznání pravdy a bylo spaseno. Amen.