7. neděle velikonoční “ B „

11. 04. 2018

V době od nanebevstoupení Pána Ježíše se apoštolové, učedníci spolu se ženami a Pannou Marií shromažďovali ve večeřadle v Jeruzalémě a modlitbami se připravovali na seslání Ducha svatého. V evangeliu jsme četli krásnou modlitbu Pána Ježíše, kterou nazýváme velekněžskou modlitbou. V této modlitbě Pán Ježíš prosí za své učedníky, aby žili v jednotě a aby ve světě nepodlehli pokušení odpadu od víry. Pán Ježíš se modlí za jednotu, to znamená, aby křesťané byli sjednoceni poutem víry a lásky s Bohem Otcem, s Pánem Ježíšem i v bratrském společenství mezi sebou. Jako vzor pro tuto jednotu dává Pán Ježíš Nejsvětější Trojici Boží. V Bohu je jednota lásky mezi Božími osobami a přece je různost osob, můžeme proto říci, že je tam jednota v různosti. Tak tomu má být také mezi křesťany. I křesťané nemají být uniformní, ale jednotní v různosti. A křesťané jsou opravdu různí a to ze všech vrstev společnosti: muži, ženy, děti, ženatí i svobodní, prostí i vzdělaní, laici i kněží a řeholníci. Tito všichni mají tvořit jednotu ve společenství církve, mají tvořit jediný organizmus těla Kristova. Tato jednota nemá být jenom vnější, že totiž všichni vyznávají stejnou víru – to jistě také – nestačí dokonce, že všichni mají stejný křest sv., stejné Písmo sv., společný cíl nebe, ale ještě důležitější je, aby tato jednota byla také vnitřní, to je, aby v křesťanech byl Boží život, Boží láska, Boží milost. Nejvíce se projevuje jednota křesťanů, když jsou všichni u stolu Páně. Ne nadarmo se sv. přijímání říká také latinsky communio,tj. sjednocení a to s Pánem Ježíšem a mezi sebou. Můžeme pak říci. “ všichni jsme jeden v Kristu Ježíši, už tu není muž nebo žena, už tu není otrok nebo člověk svobodný, Žid nebo Řek“. Ježíši jde tedy o jednotu ne vynucenou, ale bytostnou, Bohem darovanou do duše, která se pak projevuje i navenek. Chléb upečený z mnoha zrn a vinná réva z mnoha zrn ukazují ve svatém přijímání na jednotu všech přijímajících křesťanů. Bohužel svět je dnes velmi rozdělený. Svět je rozdělen ideologicky, rasisticky, nacionalisticky, sociálně na bohaté a chudé národy, je bohužel rozdělen i nábožensky.  Jestliže se Ježíš modlil za jednotu, pak jednota je Boží plán, zatímco nejednota je důsledek lidských hříchů jednotlivců i národů.Bohužel, i když se Ježíš modlil za jednotu a přál si ji, křesťané zneužili svou svobodu a rozdělili se ve hříchu nenávisti a nelásky, pýchy a vytvořili odloučené církve, které roztrhaly jediný plášť církve. Modlitba Pána Ježíše však stále nachází odezvu u mnohých církví, že se křesťané vždy znovu snažili a snaží najít ztracenou jednotu. Bohudíky, největší úsilí o znovuzískání jednoty prožíváme v nynější době po 2. Vatikánském koncilu, kdy dílo sjednocení – ekumenizmus je považováno za velké dílo Ducha svatého, Ducha lásky a jednoty. Dá se říci, že sice vnějškově ještě nejsme v plné jednotě, ale duchovně – vnitřně jsme už dosáhli velkého stupně jednoty. Dá se říci, že dnešní křesťanství se již nedá odmyslit od ekumenizmu – díla sjednocení křesťanů. Křesťané více chápou Ježíšovu modlitbu, aby byli křesťané jedno jako Otec, Syn a Duch svatý, tedy aby byli jedno v různosti. Nestačí však o jednotě jenom mluvit, ale také se za ní modlit, pro ni přinášet oběti, snažit se vyjít ze sebe, z uzavřenosti svého já ke společnému my. Abychom se všichni křesťané, kteří se modlíme k Bohu Otče náš, chápali navzájem jako Boží děti, jako bratři a sestry, abychom opravdu se měli rádií, abychom si pomáhali, odpouštěli si, posloužili si navzájem, nesli břemena jeden druhého, respektovali jeden druhého. Abychom všichni křesťané pochopili větu papeže Jana XXIII o jednotě: “ V nutném ať je jednota, v ostatním ať je různost, ale ve všem ať je láska.“ Také každé upřímné vyznání hříchů, očištění duše je přínosem pro působení Ducha sv., Ducha jednoty a lásky v našich duších. Jestliže nás Panna Maria z nebe vybízí k pokání tj. ke změně smýšlení ve svátosti smíření pak chce jenom aby bylo mezi křesťany více jednoty a lásky.Pane Ježíši, děkujeme Ti, že se za nás modlíš, že nás máš rád a chceš, abychom byli spojeni poutem jednoty a lásky, aby zde více bylo království Boží a tak aby svět uvěřil, že jsi byl poslán Bohem Otcem. Amen.