7. neděle v mezidobí “ B „

25. 01. 2018

V dnešní době je kriminalita na vysokém stupni, věznice jsou přeplněné, soudci jsou přetíženi a vynášejí různě vysoké tresty. Je to přirozený zákon a právo: za dluh provinění se musí zaplatit, vina se musí potrestat. viník pokud možno napravit. Těmto různým proviněním proti zákonu naše víra říká hříchy a ty pro které jsou lidé odsouzeni, většinou se nazývají hříchy těžké. Bohužel, i když si odsouzenec trest “ odsedí „, zůstává mu lpět na duši vina jako černá skvrna. Proto po vzoru Pána Ježíše přicházejí do věznic i kněží, aby nabídli vězňům odpuštění hříchů a očistili si tak duši. Pán Ježíš v dnešním evangeliu odpustil hříchy ochrnutému člověku: víme, že jen Bůh může odpustit hříchy, ale Ježíš byl Boží Syn, který má stejnou moc odpouštět hříchy a tuto moc předal i apoštolům, když po svém vzkříšení jim řekl. “ Přijměte Ducha sv., komu hříchy odpustíte budou mu odpuštěny, komu je zadržíte budou zadrženy.“ Apoštolové pak vkládáním rukou a svěcením předávali tuto moc svým nástupcům – biskupům a kněžím. Jsou zlé skutky – hříchy, za které nemusíme sice do vězení a přece jsou pro duši nebezpečné, protože člověk si zvyká na zlo hříchu, stává se více člověkem nesvědomitým, hřích odnímá člověku Boží život, Boží lásku a tak se stává více a více člověkem nelaskavým, sobeckým, hřích je vždy lež vůči pravdě Boží a člověk se stává více a více pokrytcem a překrývá svůj nezdravý stav duše různými prostředky na pr. zábavami, televizí, počítačem, alkoholem, drogami, pracovními aktivitami, případně politikou a různou veřejnou činností. Hřích je nemoc duše, někdy i nemoc smrtelná. Jen Bůh a Ježíš zde může pomoci. Hříšník se vyznačuje ( podle toho co jsme četli ve čtení z listu sv. Pavla Korinťanům ) tím, že ke každému Božímu a n o a ke každému Božímu n e má své a l e . Svádí totiž svou vinu na vše možné a na druhé lidi, jen si nechce přiznat vinu sám a vyznat ji. Zanedlouho vstoupíme do postní doby: 40 dní budeme mít příležitost k rozhodnutí zda přijdeme sami či necháme se přáteli dovést ( jako ten ochrnutý z evangelia ) k Ježíši, aby nám prostřednictvím svého služebníka kněze mohl Bůh také říci: “ Odpouštějí se ti tvé hříchy.“ Zejména lidé nemocní a staří, kteří nemohou už ani přijít do kostela by měli prostřednictvím přátel zavolat kněze, aby také jim řekl osvobozující slovo Ježíšovo o odpuštění a bude-li to vůlc Boží i uzdravení či posilu tělesného zdraví. Tam, kde je zdravá duše, daří se lépe i zdraví těla. Pán Ježíš řekl..“ Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky “ ( Lk 5,31-2) Tam, kde je důvěra a láska mezi lidmi, tam si lidé navzájem a upřímně odpouští. Ten, kdo přijme odpuštění od Boha, má větší schopnost odpustit svému bližnímu. Je třeba, aby bylo více víry a lásky k Bohu a Pánu Ježíši a pak nebude zatěžko žádat Boha o odpuštění. Pater Pio anebo sv. Jan Nepomucký ať přispějí svým příkladem a přímluvou i všem kněžím, aby byli milosrdní a dobří jako Pán Ježíš ke všem hříšníkům a Panna Maria, útočiště hříšníků ať vyprosí dar pokory a lítosti k vyznání hříchů. Amen.