7. neděle v mezidobí “ A „

1. 02. 2020

Dnešní Boží slovo je pokračováním tématu z minulé neděle o nové spravedlnosti podle Pána Ježíše Krista. Tato nová spravedlnost podle Ježíše Krista není pouze vnější, zákonná, často studená, pokrytecká a pyšná, ale spravedlnost spojená s láskou k Bohu a bližnímu i láskou k sobě. “ Buďte dokonalí jako je nebeský Otec.“ Dokonalost Boží je především v tom, že Bůh je láska s velkým L. Láska Boží vstupuje do lidských duší zásluhou Pána Ježíše především ve chvíli svatého křtu a pak se “ doplňuje“ v dalších svátostech, zvláště svátosti oltářní, takže křesťan je uschopněn podobat se Bohu v lásce. Jak jsem řekl minulou neděli: nová spravedlnost je Ježíšem žádána od nás jeho učedníků. Od ostatních ji nemůže žádat, ani my ji nemůžeme očekávat. U ostatních lidí můžeme být spokojeni, když budou dodržovat spravedlnost starozákonní nebo pouze lidskou – zákonnou. Zároveň se nesmíme divit, že pouze lidská spravedlnost se bude mnohdy lišit v různých zemích a státech, protože vlivem porušené lidské přirozenosti dědičným hříchem se lidská duše více či méně odklonila od Božích přikázání.                                                                                                                                                                                                                Vraťme se však k dnešnímu evangeliu konkrétněji: Ježíš dobře věděl a znal, že v  jeho době starozákonní spravedlnost byla vlastně tvrdá, často neosobní a také mnohdy nespravedlivá na př.: “ oko za oko, zub za zub“, což je vlastně zákon odplaty a krevní msty. Nebo např. „spravedlivý“ trest za cizoložství nebo vraždu bylo ukamenování, rovněž za rouhání byl také potupný trest smrti ( to zakusil na sobě i Ježíš ) abych uvedl jen několik případů starozákonní spravedlnosti a trestů. Podobně tomu bylo i je v lidské společnosti v různých zemích s státech až do dnešních dnů, i když v různých obměnách. Státy mají své soudnictví a své zákonodárství, ve kterém je také trest smrti, i když v posledních stoletích se vedla diskuse o zrušení trestu smrti a také mnohé státy i naše země tento trest zrušily. Ježíš jistě věděl, že proti takové tvrdé spravedlnosti starozákonní by bylo možné postavit mírnější zákonnou spravedlnost, ale i ta by byla porušována narušenou lidskou přirozeností a proto věděl, že lidská společnost potřebuje něco víc! A to víc je nová spravedlnost s velkou Boží láskou, která zahrnuje i velké odpuštění, velké milosrdenství, radikální zřeknutí se nároků na právo a lidskou, pouze lidskou a přísnou spravedlnost. Pro skutečné zlidštění lidské společnosti je třeba, aby někdo naplňoval tyto požadavky nové spravedlnosti Pána Ježíše, o kterých jsme četli v evangeliu a které Pán Ježíš řekl s celou autoritou Boží. A těmi, kdo mají tuto novou spravedlnost naplňovat bychom měli být my, Ježíšovi učedníci, křesťané. Vrcholem učení Pána Ježíše o nové spravedlnosti je věta: “ Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ Má tedy křesťan nepřátele? Jistěže má, ale řídí-li se učením Pána Ježíše pak toto nepřátelství se v duši křesťana rozpouští Boží láskou a odpuštěním a modlitbou. Zde je hlavní důvod pro křesťana, že odmítá nespravedlivou válku a zabíjení, často i vojenskou službu zaměňuje za službu lásky charitativní. Dejme si však otázku: Řídili se vždy křesťané v církvi tímto učením Pána Ježíše, tj. novou spravedlnosti, milovat i nepřátele, řídíme se tímto i my současní křesťané? Je dosti příkladů, že místo toho, abychom uměli v mezilidských vztazích ustoupit, slevit, odpustit – trváme nekompromisně na “ spravedlnosti“ zákona, dáváme spory správnímu řízení, soudům a ještě si pochvalujeme jak jsme spravedliví. Zákonicky snad jsme spravedliví, ale ne novou spravedlnosti podle Ježíše Krista. Podobné pouze zákonické a tvrdé jednání bychom našli i v dějinách církve a snad i v současnosti a proto jsou v dějinách církve tzv. “ stinné stránky “ např. inkviziční procesy,křížové výpravy atd. Proto svatý papež Jan Pavel II. se veřejně za všechno toto jednání celému světu omluvil. A přece Ježíš v dnešním evangeliu říká jasně, že jen ti, kteří se snaží uskutečňovat tuto novou spravedlnost spojenou s láskou a odpuštěním jsou pravými syny a dcerami nebeského Otce. A my přece se denně modlíme jako synové a dcery k nebeskému Otci modlitbu Otče náš ať tedy také skutečně konáme vůli nebeského Otce, kterou nám dnes projevil ve svém učení Pán Ježíš Kristus. Amen.