6. neděle velikonoční “ B „

7. 04. 2018

Ve velikonoční době k nám zazněla dnes radostná zvěst evangelia o lásce. V dnešním čtení a evangeliu se vyskytlo slovo láska v obměnách celkem 17 krát. Chceme si  uvědomit v této velikonoční době, že to byla právě Boží láska, která v Pánu Ježíši zvítězila nad zlem hříchů, nad smrtí a tato Boží láska žije nyní stále v Ježíši Kristu. Již ve starozákonní knize Píseň písní čteme “ láska je silnější než smrt“. Ježíš je tedy plný Boží lásky a proto má v sobě život věčný, protože Bůh je láska a věčný život.  Dále si chceme dnes uvědomit, že všechna slova o lásce, která jsme dnes slyšeli z Písma sv. se v řeckém originálu nazývají a g a p e, tedy nikoliv amor nebo eros. A nás křesťany by mělo zajímat co tedy tato láska agape znamená. Řekněme si to přímo, že je to nový a vyšší druh lásky Boží, která je člověku dána jako dar a žádný člověk ji ze své přirozenosti nemá ani nemůže mít. Tato láska agape se připodobňuje Bohu, tj. je vždy dobrá a je vždy v souladu s Božími přikázáními. Na křtu sv. jsme přijali tři Božské ctnosti jako nadpřirozené dary a to víru, naději a právě lásku – agape. Kdo nepřijal Boha a Ježíše Krista ve víře, kdo zásadně neplní Boží přikázání, kdo se dopouští hříchů, ten nemá Boží lásku a tuto nemůže ani druhému dát. Častokrát říkám mladým lidem, kteří hledají Boha, že ho mohou nalézt a poznat cestou rozumu, ale daleko jistěji a lépe cestou lásky. Když budou hledat a naplňovat lásku ve stále plnější a dokonalejší podobě. Bůh je láska a přeje si, aby každý se na jeho lásce podílel již zde na zemi a jednou plně v nebi. Kdo hledá tuto lásku, tomu ji Bůh rád daruje jako nezasloužený dar. Je zajímavé, že Poláci mají pro slovo láska krásný výraz a to “ milosč „. V češtině slovo milost znamená dar a láska – agape je dar Boží. Lidé jsou sice stvořeni pro lásku, ale bez Boha, bez Ježíše tu pravou lásku – agape vlastně nemohou uskutečňovat. Tak jako milost Boží neruší přirozenost lidskou, ale zušlechťuje ji, tak také láska Boží – agape neruší přirozenou lásku ať mateřskou, manželskou, přátelskou, ale zušlechťuje ji, povyšuje a posvěcuje. Ježíš je ztělesněná Boží láska – agape. Jeho slova, skutky, utrpení, smrt i vzkříšení – to je jediný řetěz lásky Boží – agape jak jí má také žít člověk stvořený k obrazu Božímu. Bez víry v Boha a Ježíše Krista proto není mezi lidmi ani pravá láska, ale jen odvar lásky přirozené zdeformované dědičným hříchem a jeho následky žádostivosti. A protože v dnešní době se vytratila víra z duší mnoha lidí, proto se i mezi lidmi rozmohlo místo lásky sobectví, nenávist a neláska a to často mezi manželi, v rodinách, na pracovištích, sportovištích atd. Protože pravá láska není slučitelná s hříchy, protože každý hřích je vlastně sobectví a neláska k Bohu a bližnímu. Proto pravý věřící křesťan je ten, kdo se znovu a znovu přiznává ke svým hříchům v lítosti a tak získává vždy znovu dar Boží lásky – agape. Toto rozjímání  o pravé Boží lásce můžeme spojit s příkladem Pána Ježíše z minulé neděle o vinném kmeni a ratolestech. Pokud jsme spojeni s kmenem, kterým je Ježíš, proudí do nás pravá láska a ta je schopna přinášet krásné plody ať už jako lásku k Bohu a zbožnost, lásku manželskou, rodičovskou, sourozeneckou, bratrskou, přátelskou i lásku k nepřátelům. Pravá láska nemyslí na sebe, ale na druhého a chce sloužit dobru, není tedy sobecká, ale rozdávající se, pravá láska nehledá potěšení, ale spíše se obětuje pro druhé jako i Ježíš se obětoval pro druhé a za ně dal i život. Láska – agape k Bohu a bližnímu se projevuje konkretně i tím, že na Boha a bližní myslíme a to činíme tím, že se modlíme. Celá mše sv. je vlastně modlitba a tedy úkon lásky Boží. Kdo je tedy pravý křesťan? Ten, kdo je spojen s Ježíšem a od něho přijímá lásku Boží a žije touto láskou – agape. Proto Ježíš nazývá své věrné svými přáteli, protože jsou mu blízcí pro lásku Boží. Panna Maria nás pozvedá z přízemnosti a chce nás pozdvihnout z říše tohoto světa do království Božího, proto nás má Panna Maria ráda láskou Boží. Tak nám jsou nakloněni i svatí v nebi a dobří křesťané. Kdo nás jenom chválí, lichotí nám, hladí nás, komu nevadí, že jsme špatní, průměrní nebo dokonce nás chce udělat špatnými, ten nemá k nám Boží lásku. Vždyť tak často se ukazuje v životě kolik je zklamaných lidí a to dětí, dívek, žen, mužů. Mysleli si, že našli lásku a zatím to bylo sobectví, podvod. Lásku Boží nám Ježíš stále nabízí a dává, proto za ním chodíme a to čím častěji tím lépe, abychom sami z lásky Boží byli šťastní a mohli z ní rozdávat. Pane Ježíši, těšíme se na nebe, kde už bude jen jedna ctnost a to pravá Boží láska – agape. Prosíme Tě o tuto lásku i nyní, protože v ní jsme našli pravý smysl života. Amen.