6. neděle v mezidobí “ A „

29. 01. 2020

Dnešní evangelium nám předložilo otázku o spravedlnosti z pohledu Starého a Nového zákona. Mám videokazetu o Desateru Božích přikázání, kde Mojžíš přijímá od Boha desky přikázání na hoře Sinaj. Kdo z Božího lidu starozákonního zachovával tato přikázání mohl být označen za spravedlivého. Na příklad byl jím spravedlivý Job nebo Jáchym a Anna atd. Chceme si uvědomit, že kromě toho, že Bůh předal Boží přikázání na deskách, Bůh vepsal tento zákon také do lidských duší, do lidského svědomí, což učí u teologové a Katolický katechismus. Toto platí až do dneška. Každý člověk by mohl a měl zachovávat Boží přikázání, vždyť sv. Augustin správně říká, že žádost člověka po pravdě následuje hned po žádosti člověka po spravedlnosti. A přece lidé spíše volí často ze své svobody opak spravedlnosti, neplní Boží přikázání, ale jsou spíše bezbožní, volí raději hřích a smrt než život a spravedlnost jak jsme to slyšeli v prvním čtení. Zjednodušeně řečeno, je to jistě v důsledku pokažené lidské přirozenosti dědičným hříchem. Dnešní slova Pána Ježíše však nás znovu uvádějí v úžas tak jako žasli i tehdejší posluchači. Ježíš totiž učí a vyhlašuje ještě novou a vyšší spravedlnost. Ten technický výraz: „slyšeli jste, že bylo řečeno předkům“ znamená v biblickém chápání velké věci. Židé totiž se vyhýbali z úcty vyslovování jména Božího a proto, když Ježíš řekl slyšeli jste, že bylo řečeno předkům jakoby řekl: „ slyšeli jste, že řekl Bůh.“ A nyní on jako Boží Syn přidává nové učení o nové spravedlnosti. „ Ale já vám říkám.“ Učení o nové spravedlnosti je hlavně obsaženo v tzv. Horské řeči evangelia sv. Matouše v kapitolách 5 – 7, ale v nejširším slova smyslu v celém učení Pána Ježíše.Ježíšův učedník – a to jsme i my – má mít o mnoho dokonalejší spravedlnost než tu starozákonní nebo tu obecné lidskou zapsanou do lidského svědomí. Proč vlastně takový radikální požadavek nové spravedlnosti, proč je Ježíš podle našeho mínění tak přísný a náročný? Ve skutečnosti Ježíš nepřišel zrušit starozákonní zákon desatera a s tím spojenou spravedlnost, ale „ naplnit ji něčím novým“, cennějším. Ježíš totiž věděl, že spravedlnost ze zákona se často stává formalistickou, vypočítavou, farizejsky pokryteckou a pyšnou. Pod heslem „ navrch huj a vespod fuj“. Proto nazval Ježíš tehdejší spravedlivce pokrytci, dokonce obílenými hroby. Vnější dodržování norem spravedlnosti ještě nemusí být dokonalou spravedlností, ale pouze jistou vnější spravedlností, pod kterou se může skrývat mnohá neslušnost, pod vnější spravedlností se může skrývat mnohá nespravedlnost a bezpráví. Spravedlivý člověk často vidí jen sebe, je často bezcitný sobec.Ježíš proto učí a žádá novou spravedlnost a to není nic jiné než aby dodržování zákona Božího desatera se uskutečňovalo ve spojení s láskou k Bohu a bližnímu. Spravedlnost bez lásky může být také krutost a peklo. Spravedlnost s láskou je vycházející ze srdce a není to jen studená spravedlnost zákona, která nevidí člověka, ale naopak vidí na prvním místě člověka. Dejme si příklad. Člověk, který sice dává dary pro chudé, ale jen proto, aby byl chválen jako spravedlivý a ve skutečnosti třeba nemá o chudé ani zájem – to je jen vnější spravedlnost ne ta Ježíšova. Jestliže Ježíš chce novou spravedlnost pak nechce něco těžšího pro člověka, ale ve skutečnosti lehčího, lidštějšího, protože chce, aby nová spravedlnost byla umístěna v lidském srdci, v sídle lásky. Ježíš proto tak často mluví o svém srdci i o tom, že nám chce dát nové srdce, totiž své srdce, protože bez Ježíše, bez víry a lásky k němu nemůže nikdo dosáhnout dokonale té nové spravedlnosti. Bez Ježíše stěží lidé dosáhnou tu vnější spravedlnost a za tou novou budeme i my křesťané pokulhávat, protože platí Ježíšovo slovo: „ hledejte nejprve království nebeské a jeho spravedlnost ( tu novu ) a vše ostatní bude vám přidáno.“ „ Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho větší než farizejů a zákoníků do nebeského království nevejdete.“ Lidé jezdí do Lurd, kde se zjevila Panna Maria, aby tam zažili nějaký zázrak. Největším zázrakem je však vždy to když někdo změní své smýšlení a začne žít novou spravedlností, novým zákonem lásky, komu se tam uzdraví srdce.Tento zázrak však můžeme zakusit od Ježíše svátostného i v našem kostele, když znovu řekneme Ježíši své Ano, své Věřím, své Buď vůle tvá. Amen.