5. neděle postní “ C „

14. 03. 2019

V současné době je mnoho násilného zabíjení lidí ve světě: sebevražedné atentáty, atentáty ve školách v USA, násilné zabíjení ze strany Islámského státu, násilné zabíjení ze strany Talibánu, radikálního islámu, vražedná komanda Boko Haram v Africe, abych uvedl alespoň některé. Na druhé straně se téměř na celém světě prosazuje zákaz trestu smrti. I papež František žádá svět, aby zrušil trest smrti. V České republice je již zrušen.V současné době se však téměř na celém světě nemluví o hříchu a zdá se, že jakoby bylo vše dovoleno. V době Pána Ježíše bylo ještě silné vědomí hříchu a byl také trest smrti, dokonce i za cizoložství, čemu se dnešní nevěřící člověk usmívá nebo se pohoršuje. V dnešním evangeliu jsem četl právě o cizoložné ženě a poslední Ježíšově možnosti, aby se zařadil do tehdejšího národnostně – náboženského smýšlení odsoudí-li ženu cizoložnou k trestu smrti.                                                                                                                                                                     Ježíš Kristus však nemohl zradit Boha a i když si jako člověk tímto jednáním uškodil, přinesl všem lidem – i nám – novou radostnou zvěst. Bůh miluje člověka, Bůh nechce jeho smrt. Bůh však v Ježíši ukazuje, že hřích člověka nijak nezlehčuje, že hřích zůstává zlem, některý dokonce i smrtí duše. Co jiného znamená, že Ježíš psal do písku než to, že lidé před ním stojící – jak žena tak muži – jsou pro své hříchy propadlí prachu země tj. smrti. “ Pamatuj člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš“. Ježíš však rezolutně odmítl, aby jakýkoliv člověk trestem smrti potrestal druhého člověka pro hřích, byť i velmi velký. Lidé jsou totiž všichni hříšní a proto nemají právo odsuzovat na smrt.Jedině Bůh je bezhříšný a svatý a proto je pánem života a smrti. Bůh však nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil, změnil a žil. Bůh chce z lásky k člověku dát vždy novou šanci hříšníkovi, novou možnost obrácení, možnost nového a lepšího života. Proto řekl Ježíš ženě hříšné: “ Já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš.“ Dnes Ježíšovým jménem říkají totéž kněží: “ Já tě rozhřešuji – odpouštím. Jdi ve jménu Páně.“                                                                                                                                                                                                                               Kdo se setká s Ježíšem, kdo v něho opravdu uvěří a pozná Boží lásku k člověku, nedívá se již zpět na svůj život, nevrací se již zpátky, ale dívá se jen dopředu a jde za Ježíšem po nové cestě. Tak se setkala s Ježíšem žena cizoložná a Ježíš jí dal nový začátek života, takový byl sv. Pavel, Marie Magdalena, sv. Augustin, Markéta Kortonská atd. Ježíš a jeho církev se vždy zastává lidí, bere je v ochranu a rozlišuje vždy mezi člověkem – hříšníkem, kterého miluje a hříchem, který nenávidí a odsuzuje. Svět, tj. lidé nevěřící, bohužel, často jednají tvrdě, nemilosrdně jako i tehdejší samozvaná elita národa, zákoníci a farizejové. Ti tehdy jednali tvrdě a kamenovali. Bohužel i v dnešní době t.zv. Islámský stát ve jménu Alláha zabíjí t.zv. nevěřící.  Papež František vícekrát prohlašuje, že se nesmí ve jménu Boha žádný člověk zabíjet. Podobně tvrdé jednání je i z dějin našeho národa: za doby sv. Vojtěcha Vršovci přivlekli také ženu domněle cizoložnou a  i když se utekla do chrámu a to bylo místo azylové, i přes nesouhlas Vojtěcha, který ji chtěl odpustit, ji nemilosrdně zabili. Současná církev slovy 2.Vatikánského koncilu se staví jasně za Ježíše a za lásku ke každému člověku proti jakémukoli zabíjení a trestu smrti. A to je radostná zvěst 5. neděle postní! Pane Ježíši ať po obrácení a pokání máme Tvého ducha, který chce vždy život, který dává novu šanci druhým lidem znovu začít žít nejen život pozemský, ale především Boží. Amen.