5. neděle postní “ B „

9. 02. 2018

Postní doba nás během 5 neděl vede blíže k Ježíši Kristu, abychom v něj více věřili, jej více milovali a lépe následovali. Tak jako poutníci z Řecka v evangeliu chtěli vidět a poznat Ježíše a proto se ptali apoštolů Filipa a Ondřeje, tak i nás nástupci apoštolů biskupové a jejich pomocníci kněží vedou blíže k Ježíši. Abychom mohli v Ježíše více věřit církev nám v této postní době předkládá z Písma sv. splněná starozákonní proroctví o Ježíši. O jednom z nich jsme četli dnes, když prorok Jeremiáš mluvil o nové smlouvě, která bude v době mesiánské sjednána s Božím lidem. Je to smlouva v Ježíši Kristu zpečetěná krví na kříži a zpřítomňovaná v kostele při památce Večeře Páně. I v dalších dnech závěru postní doby, zejména v pašijích a ve Svatém týdnu budeme číst o splněných starozákonních proroctvích o Ježíši Kristu i o naplnění Ježíšových předpovědí. Ježíš má jistě radost ze zájmu o svou osobu, vždyť proto přišel na svět, aby dal lidem příklad svého života k následování a život věčný. “ Kdo mně chce sloužit ať mne následuje“.Ukazuje nám však, že nestačí, abychom jej přijali povrchně, formálně, abychom jej chtěli pouze vidět, ale abychom ho přijali jako zrno pšeničné, které padne do země a pak vydá užitek. Takovým způsobem máme přijmout Ježíše a jeho slovo. Mělo by zapadnout do dobré půdy lidského srdce a tam v lidském nitru bude Ježíš vydávat mnohý užitek. Nový zákon, který Ježíš přinesl je zákon Boží lásky a tato láska se naplňuje i vychází z nitra lidského, z jeho srdce. Ježíš nás dnes poučuje, že v této nové smlouvě platí zákon smrti a vzkříšení. Zde můžeme lépe porozumět slovům apokalypsy, Zjevení sv. Jana, kde se mluví o prvním a druhém vzkříšení. První vzkříšení pro člověka to je vlastně přijetí Ježíše do svého srdce buď na křtu sv. nebo ve sv. zpovědi a s ním přijetí nového života Božího. Zároveň s tímto odumírá v člověku starý, pouze pozemský a tělesný člověk. “ Kde jsem já bude i můj služebník.“ K pochopení těchto slov o novém životě bych vám chtěl uvést příklad, snad legendární: Když Bůh rozděloval břemena zbylo velké břemeno na malého trpaslíka. Ten prosil Boha, aby mu ho odňal, ale místo toho učinil Bůh něco jiného. Nechal trpaslíka povyrůst, aby břemeno unesl. Za čas opět ho břemeno tížilo, znovu prosil Boha, ale ten mu břemeno neodňal, ale zase ho nechal povyrůst, aby unesl břemeno a tak trpaslík prosil ještě jednou a zase pak povyrostl. Konečně došel pozemským putováním ke svému cíli – ke hrobu a tam břemeno odložil a s radostným překvapením zjistil, že již není trpaslíkem, ale obrem. Tím, že nesl břemeno, spolupracoval s milostí Boží, stal se velkým. I my máme se stát velkými lidmi, dokonalými, svatými a proto nesmíme odhazovat břemena životních těžkostí, bolestí a zkoušek. Ježíš říká: “ Kdo chce být mým služebníkem, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Službou Ježíši a jeho radostnému učení dojdeme cti u Otce a naším životem bude také Bůh Otec, oslaven jak se modlíme v modlitbě Otče náš – posvěť se jméno tvé. Co je myšleno tím břemenem, křížem pro nás, jaký kříž podle Ježíše máme nést? Je to náš život, hřivny, které jsme dostali, každý nějaké jiné a v jiném množství. Přes různost darů však pro všechny znamená kříž život nesobecký, život v lásce k druhým i v lásce k  Bohu. Na př. pro dobrou matku je křížem, že žije pro rodinu, pro děti, že se obětuje, slouží, stravuje ve službě lásky. Pro jiného je břemenem plnění Božích přikázání. Jistěže to není lehké ani pohodlně, protože to vyžaduje sílu, odvahu, přemáhání, trpělivost i angažování se. Pro mnohé je břemenem přistupovat pravidelně ke svaté zpovědi a sv. přijímání a místo toho aby prosili o sílu, toto břemeno odkládají. Jiní si nechtějí zatěžovat a komplikovat života proto říkají, že člověk světský žije pohodlněji a proto také odkládají Boží břemeno. Otázkou je, jestli dosáhnou ti světští lidé života věčného. Ježíš z kříže podává lidem ruku, aby s ním uzavřeli novou smlouvu a mohli se stát s jeho pomocí velkými lidmi pro království nebeské. Uchopme tuto ruku, aby Ježíšova milost jako pšeničné zrno mohla přijít do našeho srdce a vydávat bohatý užitek. Pane, učiň si z nás nového člověka, který bude žít s Tebou a pro Tebe a tím i oslaví Boha Otce. Amen.