5. neděle postní “ A „

14. 03. 2020

Dnešní pátou nedělí postní bychom měli dovršit naše postní snažení, které bylo obsaženo na začátku postní doby v popelci, kdy jsme uslyšeli “ čiň pokání a věř evangeliu. Zamysleme se jak jsme tuto výzvu naplnili. Věřit evangeliu znamená v podstatě věřit v Ježíše, věřit v Ježíšovo božství a v jeho vzkříšení. Tuto víru jsme měli oživovat, rozmnožovat, upevňovat naším postním snažením: konáním pokání tj. přiblížit se více k Ježíši vírou a láskou ať už jsme Ježíše viděli jako člověka pokoušeného na poušti, ale silou božství vítězícího, ať už jsme Ježíše viděli proměněného do slávy Boží na hoře, ať už jsme Ježíše provázeli ke studnici Jakubově, kde ženě, ale i nám nabízel dar vody, po které už nebudeme žíznit,tj. dar Božího života milosti anebo ať už jsme šli s Ježíšem za slepcem od narození, kterého Ježíš jako Bůh uzdravil. V dnešní neděli jsme četli v evangeliu jak Ježíš jako Bůh vzkřísil z mrtvých Lazara, bratra Marty a Marie. Ježíš je vzkříšení a život pro toho, kdo v něho věří. Vzkříšení Lazara bylo učiněno pro život pozemský, Lazar později opět a to definitivně zemřel, protože jak je psáno ve S.Z. “ člověku je určeno, aby zemřel.“ Rozdíl mezi vzkříšením Lazara a Ježíše je mimo jiné i v tom, že Lazarovi museli rozvazovat plátěné zábaly, kdežto Ježíš vyšel s novým tělem i přes zabalení do plátěných pruhů. Člověk biologicky stárne, organismus se vyčerpává, každá nemoc vlastně ukracuje člověku život, i když není smrtelná, některá však je vedoucí ke smrti. I v dnešní době je člověk ohrožen nemocemi. Věřící však má nemoc přijmout jako skutečnost, aby byl oslaven Bůh. V nemoci se má u věřícího projevit živější víra i láska k Ježíši. Má sice svůj život s důvěrou svěřit lékařům, ale má vědět, že lékař léčí, ale Bůh uzdravuje. Často toto přísloví vysloví i mnohý lékař. Lékař v dnešní době umí zachránit život na př. chirurg včasným zákrokem. Příkladem může být operace papeže Jana Pavla II. po atentátu v roce 1981. Dokonce lékař – resuscitátor umí někdy zachránit život i z klinické smrti. Avšak jen Ježíš, který je vzkříšení a život má moc vzkřísit člověka, který byl již 4 dny v hrobě jako tomu bylo v případě Lazara. Nedivíme se, že pro tento zázrak mnoho lidí uvěřilo v Ježíše. A tak si dejme otázku: Pro Marii a Martu byl Ježíš vzkříšením a životem. Je pro nás Ježíš nejenom člověkem láskyplným, soucítícím s bídou tělesnou i mravní, ale je pro nás také Božím Synem a proto vzkříšením a životem? Když ano pak jsem naplnil postní“ věř evangeliu “ a jsem ochoten i naplnit to druhé ze začátku postní doby “ čiň pokání.“Čiň pokání znamená obrať se, změň své smýšlení a jednání. Jde v podstatě o to, abychom brali vážně nemoc a smrt duše. Nemoc duše to jsou hříchy lehké, protože zeslabují vůli a rozum člověka, jakož i lásku Boží, nábožnost i modlitbu. Smrtelná nemoc duše to jsou u hříchy těžké, protože duše je tím zbavena Božího života. Pokání znamená, abychom dovolili Ježíši uzdravit naši duši, aby Ježíš učinil zázrak znovuvzkříšení naší duše. Měli bychom jako Maria a Marta zavolat pro Ježíše, poslat pro něj. Nikdo jiný totiž -jen Ježíš nás může zázračně uzdravit a to ve svátosti křtu a ve svátosti pokání – smíření, kde Ježíš rukama kněze rozkazuje mocným hlasem “ ego te absolvo“, “ já tě rozhřešuji ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“Připojme se proto k Martě a Marii, k Lazarovi, k vřícím, abychom již příští Květnou neděli mohli Ježíši provolávat Hosana a nikdy více ukřižuj. Pane Ježíši, i když jsme hříšníci, ty nás máš rád, vždyť jsi řekl “ lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní“ anebo “ větší radost je v nebi nad jedním hříšníkem, který se obrátí“. Dej nám velkou víru, lásku i důvěru k Tobě ať Tvé slzy se spojí s našimi a spočinou na naší duši, aby byla očištěna. Amen.