4. neděle v mezidobí “ A „

18. 01. 2020

Slyšeli jsme dnešním evangeliu Ježíšovo učení o štěstí. Slovo blahoslavený znamená vlastně šťastný. Mnohý člověk by k Ježíšovu učení o štěstí mohl říci, že co Ježíš nazývá štěstím jakoby bylo opačné než by si přál člověk. A přece Ježíš neklamal a tak jistě předkládá učení o pravém a hlubokém štěstí. Je to jakýchsi 8 cest jak dojít ke štěstí.Jako na hoře Sinaj dal Bůh zákon Desatera tak na jiné hoře dal Boží Syn zákon 8 blahoslavenství. Jak Desatero tak 8 blahoslavenství je určeno pro všechny Boží děti – věřící křesťany. Plnit tento Boží zákon přináší štěstí do duše! A s tím zdáním mnohých, že spíše něco jiného přináší štěstí můžeme srovnat pohádku Sůl nad zlato, ve které Maruška řekla svému otci, že ho má ráda jako sůl, což bylo nejprve pro otce i druhé nepřijatelné a urážlivé, ale nakonec se ukázala cena soli nad zlato.Vzpomínám na jednu výpověď známého herce, že před listopadem 1989 se nestaral o lidská práva, nepodepsal Chartu, ale chtěl zajistit jen hodně peněz pro své děti a až v listopadu 1989 poznal, že jeho děti netouží ani tolik po materiálních hodnotách, ale po svobodě, po pravdě, po lásce, tedy více po duchovních hodnotách. A cítil se svými dětmi velmi zahanben. Tuto výpověď herce potvrzuje sám Pán Ježíš, když říká na adresu dospělých: „Nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského království“. Ze zkušenosti víme, že dítě ještě nemá tolik pyšný rozum, nemá tolik zkažené srdce a proto chápe Ježíše a jeho učení daleko lépe a správně. Tato podmínka platí i pro dospělé, protože čím více bude milostí Boží jako dítě, tím více bude chápat Ježíše a jeho učení – i to dnešní o štěstí.Pochopíme opravdu, že šťastný je člověk pokorný, chudý v duchu, ne pyšný, ale ten, který nelpí na věcech, na úspěších, na kráse atd. Šťastný je člověk mírný, tichý, snášenlivý, laskavý, šťastný je ten kdo umí plakat především nad zlem v sobě, nad zlem druhých lidí, nad zlem ve světě, šťastný je člověk, který usiluje o spravedlnost spojenou s láskou, která hledí na člověka a ne na paragrafy, šťastný je člověk čistého srdce,tj. ten, který ovládá své nižší pudy a vášně, šťastný je člověk pokojný a mírumilovný, který vnáší do své duše vždy Boží pokoj a šíří ho kolem sebe, šťastný je člověk milosrdný, který vidí potřeby druhých a nemyslí jen a jen na sebe, ale druhým pomáhá slovem i skutkem, šťastný je člověk, který nejde vždy s proudem a nepřevléká kabát, ale věrně jde za Kristem vždy a všude i když pro to musí trpět. Různé politické strany vyhlašují před volbami vždy své programy. Program nás křesťanů je již 2000 let učení Pána Ježíše a především právě tzv. Horská řeč, ze které jsme čtli část – 8 blahoslavenství – učení o pravém štěstí. Měli bychom častěji tento program Horské řeči jak je zapsán u sv. Matouše v 5 – 7 kapitole přečíst. I sv. Tomáš Akvinský, velký učenec, filosof a teolog se řídil tímto učením a proto byl velmi pokorný a tichý na př. se nestyděl dělat prostého řeholního průvodce po městě a jindy přiznal pokorně, že největší moudrost čerpá z Ježíšova kříže. I sv. František
Saleský se řídil učením o štěstí, protože mimo jiné je o něm známo, že ačkoliv byl vznětlivé povahy, ve skutečnosti jej lidé znali jako velmi tichého a mírného člověka, který přinášel pokoj mezi lidi. Sv. Jan Bosko dostal od Panny Marie sen, že mírností a láskou si získá srdce dětí a touto cestou našel i on štěstí pro sebe.Bohužel, dnešní současný svět nabízí zase více svá štěstí, která můžeme nazvat spíše štěstíčka, všelijaké nabídky výher, zisků, telefonické a internetové zábavy a jiných lákadel a používá při tom mocně reklamu v televisi i v denním tisku. Ježíš bez větší reklamy nabízí své pravé štěstí, které je zdánlivě nelehké k získání, ale Ježíš každému slibuje, že mu pomůže jej získat. Ježíši, ať se stále snažíme s Tvou pomocí získávat pravé štěstí, které nám nabízíš. Amen.