33. neděle v mezidobí “ B „

29. 10. 2018

Když jsme slyšeli dnešní evangelium o vesmírných jevech konce světa můžeme asi tušit o čem bude dnešní promluva. Nejprve se ptejme co říká věda o naší planetě vzhledem k její budoucnosti: optimističtí vědci tvrdí, že naše země sice zanikne, ale zatím je prý ještě mladá a má mnoho stotisíceletí před sebou, pesimističtí vědci zase tvrdí, že naše země je bezprostředně ohrožena a to možností srážky s nějakým velkým meteoritem anebo je ohrožena velkou ekologickou katastrofou na př. znečištěním moří, ovzduší – atmosféry i ionosféry nebo novou velkou erupcí na př. v Yellostownském parku nebo v Africe. A jak nahlížejí na budoucnost naší planety náboženské společnosti: zejména některé sekty na př. Jehovisté vypočítávají brzký konec světa, dokonce některá církví katolickou neschválená mariánská zjevení také počítají s brzkým koncem světa. Zdá se, že je v této oblasti pestrost názorů a proto se chceme ptát Písma sv. a učitelského úřadu církve o odpověď: 1) Je jisté, že Pán Ježíš a následně i církev učí o konci světa, o druhém příchodu Pána Ježíše ve slávě a moci, o vzkříšení z mrtvých a všeobecném soudu. Pán Ježíš a ani církev ovšem neučí, že konec světa bude zánik světa či zkáza naší planety, ale mluví o proměně, obnově a to je vlastně optimistická víra. A co tedy znamenají astronomické výpovědi dnešního evangelia? Podle biblického výkladu jsou to apokalyptické obrazy běžné i ve Starém zákoně, které Ježíš i prvotní církev užili, aby zdůraznili rámec velkolepé Boží události jako je znovupříchod Syna Božího. Tak jako v případě zprávy Bible o stvoření světa tak ani zde nechce Bible být knihou vědy na př. astronomie či astrofysiky, ale jen knihou víry.
Dnešní zpráva evangelia nám chce také sdělit, že druhý příchod Pána Ježíše není výsledkem nějakého dějinného vývoje nebo důsledkem přírodních či jiných zákonů, ale je to naprosto suverénní zásah Boží do dějin světa a přírodních zákonů tak jako každé Boží slovo a každý Boží zázrak. 2) Biblické zjevení nám věřícím křesťanům také jasně sděluje, že den a hodinu druhého příchodu Bůh lidem nezjevil a proto Ježíš říká, že ji nezná ani on a andělé, ale jen Bůh – Otec. Nezjevení hodiny a dne je proto, abychom jako věřící byli stále bdělí a připravení na setkání s Pánem životem víry v milosti, abychom při druhém příchodu patřili k těm vyvoleným, které andělé shromáždí. I když již uplynulo 2000 let od chvíle Ježíšova vzkříšení a nanebevstoupení, Ježíšovo slovo jasně říká, že ke druhému příchodu dojde a to zcela důrazným sdělením, že “ nebe a země pominou, ale slova má nepominou“, při čemž tato slova nesmíme chápat, že by země a nebe zanikly, ale spíše jako podmiňovací způsob “ dříve by zanikly země i nebe než mé slovo“, je to tedy jen výrazový prostředek ke zdůraznění druhé části, že Ježíšova slova nepominou a naplní se. 3) I přirovnáním o fíkovníku nám chce Ježíš sdělit důležitou pravdu. V Palestině totiž je velmi rychlý přechod z jednoho ročního období do druhého a Židé rádi z pozorování stromů usuzovali na blízkou změnu období. Jakoby chtěl Pán Ježíš říci: Křesťané a všechno lidstvo se blíží ke druhému příchodu Syna Božího. Nespokojujte se pouze s obdobím církve, tj. pouze se zahalenou, svátostnou a duchovní přítomností Ježíše, protože bude i období, kdy uvidíme Ježíše tváří v tvář až přijde podruhé ve slávě. Kromě znamení fíkovníku byly dány křesťanům v Písmu sv. i jiné známky, které oznamují blízkost druhého příchodu: A) Evangelium musí být hlásáno na celém světu – a to už dnes je víceméně naplněno. B) Bude odpad od víry, budou falešní proroci – i toto se může dnes velmi pozorovat, protože je mnoho nevěřících i mnoho sekt, falešných proroků. C) Vystoupí antikrist jako dobrodinec lidstva, ale v síle satana – bylo již více podobných lidí. D) Budou přírodní pohromy: zemětřesení, hladomory, války, ale také pronásledování křesťanů – i toto znamení je mnohonásobně naplněno, zejména po dvou světových válkách. E) Nastane obrácení Židů, které nemá být myšleno početně, ale morálně. Zde se o naplnění znamení nedá ještě mluvit. Jak se zdá, mnoho z těchto znamení je v současnosti již naplněno, můžeme proto říci, že jsme v každém případě druhému příchodu a tedy konci světa mnohem blíže. Kdy však Pán Ježíš skutečně přijde a sním konec světa? Osobně se mě líbí co popisuje sv. Lukáš v 17. kapitole, že před druhým příchodem tomu bude jako za doby Noemovy: lidé se budou ženit, vdávat, jíst, pít, kupovat, prodávat – nic tedy nebudou tušit – a tehdy Pán přijde jako blesk – náhle! Proto všichni evangelisté zdůrazňují: „Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ Bdělí budeme ne když založíme ruce v klín a budeme čekat, ale když budeme spravedlivě žít, poctivě pracovat, konat dobro lásky k Bohu a bližnímu, když budeme umět říkat hříchu své ne, když nebudeme spolupracovat se zlem a zlým duchem, ale budeme jenom Pánu Bohu se klanět a jemu jedinému sloužit. Bdělý bude ten, kdo si zamiloval Pána Ježíše a jeho slova a proto se bude těšit na jeho druhý příchod, který pro něho bude znamenat vidět milujícího “ tváří v tvář“ a být s ním v nebeském domově. Tak by měl vypadat postoj nás věřících křesťanů ke konci světa a k druhému příchodu Páně. Pane Ježíši, ať umíme vždy říci s apoštoly: Ke komu jinému bychom šli. Ty máš slova věčného života. Amen.