30. neděle v mezidobí “ B „

23. 10. 2018

 

 

Dnešní evangelium, radostná zvěst Pána Ježíše, je o slepci v Jerichu, kterého Ježíš zázračně uzdravil z jeho slepoty, takže začal vidět.

Pro uzdraveného to znamenalo, že ze tmy přešel do světla a mohl vidět svět: lidi i přírodu, oblohu, zkrátka všechno pro něj nové a krásné.

Jelikož při dnešní mši vzpomínáme na tragicky zemřelého Jaroslava Pokorného, kterého jsem zde v kostele pokřtil a který potom zde v kostele ministroval, přicházel na hodiny náboženství na faru a přijal také 1. svaté přijímání, chtěl bych tento biblický příběh uzdravení slepce aplikovat na úmrtí Jaroslava.

Ve smrti se nejenom zastaví srdce člověka, ale zavřou se i oči pro tento svět, ale zázrakem Ježíše Krista, který svou smrtí na kříži a vzkříšením slíbil všem, kdo uvěří a budou pokřtěni život věčný – jakmile duše ve smrti opustí tělo uvidí novým zrakem nový Boží svět – krásnější než pozemský. Je psáno v listě sv. apoštola Pavla: „ co oko lidské nevidělo, Bůh připravil pro své vyvolené, kteří v něho věřili a milovali ho.“

Jako slepci z dnešního evangelia přineslo radost to, že zázračně viděl svět kolem sebe, tak věřme, že Jaroslav žasl radostí, že po smrti vidí krásy Božího světa, kterému říkáme nebe, nebeský domov, nebeská vlast.

Modlíme se v modlitbě Otče náš mimo jiné i prosbu „ buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi“ a na jiném místě v Písmu sv. se píše, že je vůlí Boží spasit lidi, tj. dát lidem nový věčný život po smrti, tedy život v krásném nebeském domově,

kde už není pláč, ani bolest a smrt, ale jen věčné štěstí a radost.

Přijměme s vírou, že Otec nebeský naplnil tuto vůli i na Jaroslavovi, který svým

křtem se stal součástí Božího lidu putujícího na této zemi pod vedením Božího Syna Ježíše Krista, který převedl duši Jaroslava do Božího lidu vítězného v nebeském domově.

Zárukou této naší víry je obětní smrt Pána Ježíše na kříži za všechny lidi, zvláště však za členy Božího lidu a tato obětní smrt se nekrvavě zpřítomňuje na oltáři

rukama kněze jako velká naděje pro všechny věřící.

Drazí bratři a sestry! Bohu díky, my všichni máme oči a vidíme svět a lidi kolem sebe, ale i my musíme prosit Ježíše: Pane ať vidíme! Ať vidíme více a lépe ne lidskýma očima, ale o č i m a   v í r y, abychom přijímali Ježíšovo učení, které je radostnou zvěstí – evangeliem a platí pro nás žijící na této zemi i pro ty, kteří projdou branou smrti jak jsme si to vysvětlili. Přejme proto to nové a lepší, které Bůh dal Jaroslavovi a vírou a láskou buďme s ním spojeni.

Amen.