3. neděle velikonoční “ C „

18. 04. 2019

Ježíš Kristus se po svém vzkříšení 40 dní zjevoval zejména apoštolům a učedníkům, ale až do dnešního dnů se Ježíš setkává se svými učedníky, i když ne ve viditelném těle, ale přece skutečně a to buď duchovně nebo svátostně. Apoštolové i po vzkříšení Pána Ježíše neupadli do nějakého stavu náboženského blouznění, ale žili život, kde je nutno pracovat, jíst, zkrátka žit. A to je i pro nás příklad, abychom poctivě pracovali a žili spořádaný život ve společnosti a nebyli náboženskými blouznivci, i když silně věříme ve vzkříšení Pána Ježíše.  Jako v dnešním evangeliu se chce Ježíš setkávat se svými učedníky především při hostině. Ježíš se zjevil apoštolům v Galileji a to u jezera Genezaretského. Ježíš povolal apoštoly, kteří lovili ryby k malému posezení s ním v přírodě u jezera k improvizovanému stolu, kde byl chléb a ryby. V Janově evangeliu chléb a ryby poukazují na svátostná znamení, která představují Ježíše. O chlebu Ježíš řekl “ toto je mé tělo“ a ryba v řečtině se řekne ichtys, což jsou začáteční písmena slova Ježíš Kristus Syn Boží Spasitel. ( Iesus Christus Theu HYos Soter ). Hlavním místem i dnes pro setkávání Ježíše se svými vyznavači je hostina, především hostina Večeře Páně, ať to je prostá u skautského oddílu v přírodě nebo u vojáků při cvičení v terénu, či tajná hostina ve vězení. Nezáleží na tom, je-li to tichá obětní hostina ve všední den v kostele nebo slavná mše v katedrále. Ježíš při tomto setkání chce svým udělit své dary, své milosti, své požehnání. Apoštolové také v síle setkání s Ježíšem, po neúspěšném rybolovu, chytili potom velké množství ryb. Ježíšovo slovo, Ježíšův pokrm, Ježíšova láska k nám přináší bohaté požehnání. V dnešním evangeliu chce Ježíš ukázat, že jako vzkříšený Pán má mnoho dalších možností jak se i jinak setkávat se svými učedníky. Ježíš jde za svými učedníky skutečně všude, žádné prostředí mu není nevhodné. Ježíš i dnes je se svými učedníky na lodi, v letadle, ve vlaku, v autě. Především však jedno prostředí je mu velice milé a to prostředí rodinné. mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, dále pak ve společenství dětí, mládeže i dospělých. Ne nadarmo Ježíš řekl.: “ Kdo jsou dva nebo tři ve jménu mém, jsem uprostřed nich.“ Bez Ježíše a jeho požehnání je marné lidské namáhání. Což toto přísloví nemá svůj základ v marném rybolovu apoštolů, o kterém jsme četli? Kdo z věřících by říkal – já na to stačím sám, my si stačíme sami, my u nás Ježíše nepotřebujeme, stačí, když se poctivě staráme o rodinu, o děti, nechceme být na nikom závislí – ten se opravdu mýlí. Dnešní evangelium je jasným návodem, skoro jako reklama pro Ježíše: bez Ježíše při rybolovu byla nula, s Ježíšem 153 velkých ryb. Ježíš totiž dobře ví, když bude s námi a my mu dáme svou víru a lásku, on nám vrátí lásku posvěcenou, že budeme všechno konat v síle této lásky. Apoštol Petr to pochopil dobře a proto vyznal Ježíši 3x svou lásku. Proto jsme slyšeli v čtení od apoštola Petra, že více je třeba poslouchat Boha než lidi. Podobně to také platí pro nás křesťany. A přece se často stává, že poslušnost a lásku dáváme spíše člověku ať už učiteli, lékaři, vědci, politikovi, rodinnému příslušníkovi – a přece o nikom nemůžeme říci, že by byl světější, mocnější, dokonalejší, láskyplnější než Ježíš, tím méně, že by měl moc vstát z mrtvých a darovat nám věčný života a vzkříšení. To nám dává pouze Ježíš Kristus. Doufám, že jsme všichni nepřeslechli u poslušnosti slůvko v í c e . Ježíš vyžaduje a má na to právo jako vzkříšený Pán – aby jemu byla dána láska a poslušnost na prvním místě. “ Více se sluší poslouchat Boha než lidi. Kéž bychom to uměli jako Petr uskutečňovat v každodenním životě. Ve smyslu dnešního slova Božího, chápu nyní více to co se říká na konci mše “ jděte ve jménu Páně“. Že mám více milovat a poslouchat Tebe Ježíši a tak dosvědčovat mezi lidmi Boží lásku, Boží milosrdenství a život, které chtějí učinit i nás lidi bohatými a šťastnými. Amen.