3. neděle v mezidobí “ B „

21. 12. 2017

Evangelista sv. Marek nám v dnešním evangeliu ukazuje Ježíše v Galileji, kam se Ježíš přesunul po uvěznění Jana Křtitele a kde Ježíš začal hlásat evangelium.Jak víme, slovo evangelium znamená radostná zvěst. Jan Křtitel byl hlasatel spíše přísný a hlásal pokání a obrácení, aby lidé mohli obstát před Bohem – soudcem a za tím účelem žádal vyznávat hříchy a křtil lidi vodou. Ježíš je jiný hlasatel a to hlasatel radostné zvěsti a přece i Ježíš žádá od lidí obrácení, což znamená změnu smýšlení a jednání, ale z jiného důvodu než Jan, totiž aby jejich změna smýšlení je disponovala k přijetí radostné zvěsti – evangelia a s evangeliem, aby ve víře přijali i Ježíše jako Božího Syna. Že toto obrácení, změna smýšlení a jednání je potřebné k přijetí Ježíše a jeho radostné zvěsti nám ukazuje příklad sv. Augustina. Dokud vedl hříšný život, i když četl nebo slyšel evangelium nového zákona, neměl z této četby valný užitek, slovo evangelia zůstávalo jen na povrchu jeho mysli a srdce. Ale až se, zásluhou sv. biskupa Ambrože a také modliteb své matky Moniky, odřekl hříšného života, pak se jeho mysl i srdce otevřely pro radostnou zvěst Pána Ježíše a litoval, že tak dlouho vzdoroval této radostné zvěsti. Podobné příklady najdeme i u jiných svatých, ale i u současných křesťanů. Dokud je někdo spoután žádostivostí těla, světa, pýchou života, jeho víra je málo živá, radostná zvěst Pána Ježíše není pro něho přitažlivá. Proto Pán Ježíš žádal tehdy, ale žádá i dnes, aby se lidé obrátili, tj. aby lidé provedli katarzi svého života, tedy změnu, aby vyznali Bohu své hříchy a otevřeli se Boží milosti, která otevře dveře duše, rozumu a vůle pro krásu a ušlechtilost Ježíšových slov i jeho skutků  a která přináší člověku radost, ano velkou radost. Dotklo se ho totiž království Boží: království spravedlnosti, lásky a pokoje. Takový byl i sv. František z Asisi, který také se zřekl svého rozmarného života i rodinného bohatství a přijal Ježíšovo evangelium jako radostnou zvěst, která ho zcela uchvátila a naplňovala, že pak rád  citoval Ježíšova slova a dokonce když založil nový řád pak stanovy tohoto řádu pro řeholníky byly pouze citace z evangelia Pána Ježíše. S evangeliem sv. František dal svou velkou víru a lásku samotnému Pánu Ježíši, kterému se chtěl připodobnit co nejvíce – dokonce i s Ježíšovými ranami, což mu také bylo na konec života dopřáno, když obdržel stigmata na rukou, nohou a v boku. Je pro nás evangelium Pána Ježíše radostnou zvěstí? Takovým centrem radostné zvěsti je tzv. horská řeč Pána Ježíše o lásce, i k nepřátelům, o odpuštění i těm, kteří nám činí zlo a zejména osm Ježíšových blahoslavenství – pokud tato slova nám působí radost v duši pak máme duši naladěnou na živou víru a lásku k Pánu Ježíši. Za slovy evangelia budeme ve víře přijímat Pána Ježíše jako svého Mistra a Pána, jako Dobrého pastýře, Učitele, Lékaře duše a těla a rádi následujeme Pána Ježíše kam nás povolává. Tak byli zasaženi Ježíšovými slovy i skutky rybáři Šimon a Ondřej, Jan a Jakub o kterých jsme četli a proto radostně souhlasili, když je Ježíš povolal za apoštoly – rybáře lidí. Stejným způsobem volá Ježíš i v dnešní době lidi k svému následování. Přes obrácení – změnu života, přes otevření se evangeliu a povolává je k novému životu v následování Krista. Někoho volá Ježíš na cestu křesťanského manželství jako na př. sv. Zdislavu, někoho volá Ježíš na cestu slibů čistoty, chudoby a poslušnosti jako řeholníka nebo kněze na př.  sv. Anežku Českou, sv.Jana Nepomuckého, jiné volá ve stavu svobodném k angažované službě v církvi Kristově. Sv.František Saleský je také příkladem povolání, protože vystudoval práva a stal se doktorem práv podle přání rodičů, ale událost změny smýšlení u něho otevřelo jeho srdce více evangeliu a Pánu Ježíši, že zaslechl volání Pána, aby se stal knězem – misionářem, tedy rybářem lidí a zprostředkovatelem spásy i jako biskup ženevský. Své schopnosti dal do služeb druhým i jako duchovní spisovatel zejména knihou Úvod do zbožného života. Ať platí i pro nás Ježíšova výzva: obraťte se a věřte v evangelium, neboť se přiblížilo nebeské království. Amen.