28. neděle v mezidobí “ B „

25. 09. 2018

Nevím, zda-li všichni víme co pro nás věřící katolíky znamená den 13. října? Připomeňme si to: Je to den posledního zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku v roce 1917 třem dětem – Františkovi, Hyacintě a Lucii, při kterém došlo k předpověděnému mimořádnému “ slunečnímu úkazu“, nazývaném “ sluneční zázrak“, který vidělo asi sedmdesát tisíc lidí. Protože tento měsíc je zasvěcen Panně Marii růžencové, chceme si dnes připomenout, že právě ve Fatimě vyzývala Panna Maria opětovně k modlitbě růžence. Proč? Protože Panna Maria tváří v tvář tehdejší první světové válce poukazovala na kořen válek a to hříšný život jednotlivců a celých národů, hlavně odpad od víry v Boha a z toho vycházející další hříchy. Proto Panna Maria prostřednictvím visionářů ukazovala lidem velké neštěstí stavu zavržených lidí. Z tohoto zla hříchů je modlitba růžence cestou k obrácení jednotlivce i celého národa, je cestou ke změně smýšlení i jednání. Maria nás lidi vede modlitbou růžence k jedinému Spasiteli, zachránci lidí pro věčný život. Jakoby nám lidem chtěla Maria říci slovy evangelia u příležitosti zázračného proměnění vody ve víno na svatbě v Káně Galilejské: “ Co vám řekne Ježíš, učiňte.“ Panna Maria nejlépe vidí i chápe co nám nejvíce chybí a co nám nejvíce přeje a to ze své velké lásky k nám všem lidem, jejím adoptivním dětem. Chce naše pravé dobro a štěstí, totiž život bez hříchů a spásu věčnou. Proto ve Fatimě si přála, aby k modlitbě růžence v každém desátku se přidala tato modlitba: “ Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“Jestliže nás Panna Maria vede k Ježíši Kristu, pak my víme, kde Ježíše Krista můžeme nacházet. Je to především zde v kostele, kde Ježíš je svátostným způsobem přítomen silou svého Svatého Ducha “ kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, jsem uprostřed nich“ a také je přítomen ve slově Písma svatého, zvláště evangelia a zejména ve svátosti oltářní na oltáři a ve svatostánku. Je známo o svatém Františku z Asisi, že byl oblíben u lidí a i dnes je přijímán i od nekatolíků a nevěřících kladně ( je patronem přírody a zvířat a to na celém světě – 4.10. je světový den přírody). Jsem přesvědčen, že je to právě proto, že jeho život byl založen na zásadovém naplňování evangelia Pána Ježíše. Boží slovo bral vážně a stalo se pro něho každodenní směrnicí života. Tento postoj života si žádá i Panna Maria od nás lidí i když nežijeme v klášteře, ale uprostřed světa. “ Co vám řekne Ježíš, učiňte.“Z dnešního evengelia si především chceme vzít toto životní poučení: Mělo by nám – jako mladému muži z evangelia – jít především o věčný život. Tento náš pozemský život bychom měli umě spojovat s životem věčným a měli bychom vědět, že na způsobu našeho pozemského života závisí náš věčný život: buď v Boží lásce nebo v pyšné nenávisti a zlobě. Ježíšova odpověď v evangeliu ukazuje i nám jak máme konkrétně naplňovat život zde na zemi, abychom získali věčný život. Je to zachováváním Božích přikázání. Jestliže Ježíš vyjmenovává zde jen přikázání 4 – 10 pak ale v následující řeči ukazuje, že první tři přikázání předpokládá. A právě pro tato první tři přikázání vzhledem k Bohu a víře má Ježíš důležitou podmínku: Jen ten může přijmout Boha a jeho království duchovních hodnot, jen ten může opravdu uvěřit v Boha, kdo nebude lpět na bohatství. Příkladem poněkud nadsazeným o velbloudu a uchu jehly ukazuje Ježíš téměř nemožnost, aby bohatý vešel do nebeského království, na cestu věčného života. Proto Ježíš podobně mluví i v evangeliích na jiných místech, mimo jiné i ve svém prvním blahoslavenství – blahoslavení chudí ( v duchu ) neboť jejich je království nebeské. Nebýt bohatý neznamená pro každého něco stejného: někdo jako sv. František se zřekne všeho bohatství a následuje v dokonalé chudobě Ježíše, jiní a těch bude většina alespoň pozemské hodnoty nekladou na první místo a proto mají spíše chudobu v duchu, aby na nich platilo “ hledejte nejprve království Boží a jeho spravedlnost a ostatní bude vám přidáno.“Zde si chceme uvědomit Ježíšovu velkou pravdu o démonické moci bohatství, což prokazuje i psychologie jakož i dějinná a současná zkušenost. Pozemské hodnoty, bohatství velice člověka spoutávají velkou silou a vzdalují ho od Boha. Proto mladý muž odešel od Ježíše, byl bohatý a proto v Ježíši nepoznal Boha, neuvěřil v Ježíše, stačilo mu, že je slušný člověk, ale ve věčný život vlastně nevěřil. Ježíš však pro všechny spoutané bohatstvím nabízí šanci změny, když říká o spáse: “ U lidí je to nemožné, u Boha je všechno možné. “ Nikdo totiž si nemůže dát spásu sám – ta je darem Božím skrze Ježíše Krista. I poslední mohou být ještě prvními u Boha. Děkujeme ti Panno Maria, že nás vedeš k Ježíši, který nás má všechny rád a chce být pro všechny Spasitelem. Amen.