27. neděle v mezidobí “ C „

24. 09. 2019

Dnešní evangelium vyslovuje ústy apoštolů prosbu k Pánu Ježíši o více víry. Domnívám se, že stejně tak bychom měli prosit Pána Ježíše i my, kteří žijeme již blíže k druhému příchodu Pána Ježíše a sledujeme jak víra na celém světě spíše upadá. Tím spíše bychom měli Pána Ježíše prosit, když si připomeneme co řekl Pán Ježíš o svém druhém příchodu jak to čteme u sv. Lukáše 18 kap.8 verš:  “ Až příjde Syn člověka nalezne na zemi víru? “ Když se podíváme na statistické hodnocení katolických křesťanů – kolik jich přichází v neděli do kostela, pak v západní Evropě je to asi 20% a to ještě klesá, zejména v Německu, u nás na Moravě je to asi 5 – 8%, v Čechách asi 3 %, zde v pohraničí pouze asi 1 %, někde i méně. Často však i u těch kteří chodí do kostela je víra dosti malá a špatná. Co říci na př. k odpovědi katolíka chodícího do kostela, který řekne: “ víte pane faráři, já věřím, že asi něco musí nad námi být.“ Z uvedeného důvodu je aktuální i pro nás prosit Pána o více víry. Víra ke spáse je totiž nutná, ale ne víra pouze lidská, ale víra božská. Víra božská je přijmout Boží pravdy, tajemství víry přesahující náš rozum. Je třeba přijmout všechny pravdy víry Boží, ne si jen vybrat co se mi líbí – to dělají různé sekty a náboženská společenství mimo církev. Ježíš hlásal celé evangelium, které předložil k věření. “ Učte je zachovávat všechno co jsem vám přikázal.“ Kromě přijetí víry rozumem, je třeba přijmout víru srdcem. Víra je totiž osobní setkání lidského já s božským Ty. Věřit latinsky se řekne  c r e d e r e . Zde jsou dva kmeny slova: cor a dare, tj. dáti srdce neboli milovati. Milovat Ježíše Krista jako předmět naší víry, stále více ho poznávat, abych ho mohl více milovat a věřit mu. Víra je tedy vždy spojena s láskou. Kde je málo lásky a to je tam, kde hříchy lásku zeslabují nebo odnímají, tam je i slabá víra. “ Víra beze skutků ( lásky) je mrtvá“, říká svatý Jakub ve svém listě. Pán Ježíš nás dnes poučuje, že i víra jako malé hořčičné zrnko má sílu přesadit moruši do moře. Moruše je velmi silně zakořeněný strom, vždyť vydrží až 600 roků. Zde chce Pán Ježíš říci, že nezáleží na množství víry, ale na kvalitě – na pravosti, živosti víry. Pravá víra je nadpřirozená síla, která činí zázračné přesazení člověka pouze světsky smýšlejícího a jednajícího do moře Božího života, takže lehce pak plní učení Pána Ježíše, že žije uprostřed světa tuto víru. Věřit, praktikovat víru, pro takového člověka není těžké. To je zázrak pravé víry. Příkladem nám může být sv. František z Asisi. Před svým hlubším otevřením se víře byl spoután radovánkami, majetkem, ale potom uměl žít chudobu a hlubokou křesťanskou radost. Před tím než měl živou víru se štítil malomocného, potom vyhledával nemocné a dokonce se je neštítil políbit. S touto živou vírou bez bázně předstoupil  před mohamedánského sultána, aby mu hlásal o lásce Ježíše Krista. Ne nadarmo se František nazývá druhým Kristem, zachráncem Evropy 13. století. Budeš-li mít víru jako zrno hořčičné…Tento příslib platí pro každou dobu a pro každého z nás. Konvertita z nevěry nebo z vlažného křesťanského života silou víry zcela změní svůj život, žije z velkého nadšení, horlivě, je šťasten v životě z víry. Svůj předchozí život pokládá za ztrátu. Nestačí nám však jen prosit o víru, ale je třeba i přiložit ruku k dílu. Víra je sice dar milosti Boží, ale vyžaduje i naši spolupráci. Měli bychom poslechnout Marii jak na svatbě v Káni Galilejské řekla: “ Co vám řekne Ježíš, učiňte.“ Dnes to platí o církvi a Maria je matkou církve. Co vám řekne Ježíš skrze církev, učiňte. Ježíš nám na př. slovy papeže říká, že náboženská neznalost a nevědomost je velkým pohoršením dnešní doby. Je přikázáním se nábožensky vzdělávat, nezůstat náboženským trpaslíkem. Je přikázáním víru vyznávat před lidmi, hájit svou víru, víru šířit slovem i příkladem. Kdo žije z víry, přijímá svátosti víry, kdo přichází rád za Ježíšem do kostela, kdo se očišťuje ve svátosti pokání a posiluje ve svátosti oltářní, kdo rád koná skutky lásky k bližnímu a kdo se rád modlí – takový křesťan jde dobrou cestou víry. Sv.Tereza z Kalkaty řekla: “ z modlitby roste víra, z víry roste láska a z lásky obětavý život.“ Bez modlitby není obětavého života víry. Jak by bylo dnes potřeba hodně obětavého života lidí. Služba víry znamená už tady na zemi s Ježíšem kralovat a slibuje odměnu věčného života. “ Milosti Boží jste spaseni na základ víry.“ Pane, dej nám více víry a proměň náš život, který je jen vodou v silné víno Božího života na přímluvu Panny Marie. Amen.