26. neděle v mezidobí “ C „

16. 09. 2019

Dnešní evangelium myšlenkově krásně zapadá do řady svatých, které v těchto dnech slavíme. Pán Ježíš totiž v evangeliu vypráví o bohatém člověku a chudém žebrákovi Lazarovi. Tento příběh znají dobře děti z náboženství z diapozitivů a jsou vždy na straně chudáka, se kterým mají soucit. I my dospělí křesťané máme povinnost vidět bídu hmotnou – sociální nebo duchovní – mravní. Sv. Kosma a Damián byli lékaři a kněží. Viděli žebráky tělesné i mravní a léčili je na těle léky a na duši svátostí pokání  a sv. přijímáním a také slovem Božím.  Sv. Vincenc z Pauly viděl také ve své době mnoho bídy tělesné i mravní a pomáhal jak mohl a to galilejníkům, nemocným lidem, sirotkům, mravně narušeným chlapcům i dívkám, kromě toho konal misie k přípravě na generální svatou zpověď. Sv. Václav potají se svým zbrojnošem Podivenem navštěvoval chudé a věnoval jim almužny. I my jsme vybízeni jako křesťané, abychom jak můžeme byli vnímaví k bídě duše a těla druhých lidí. Mnozí z nás jsme podpořili dobrou věc pro nevyléčitelně nemocné a to hospic v Litoměřicích, mnozí podporujeme finančně nevidomé, malomocné a další projekty. Všichni pak věnujeme peníze pro potřeby charity když se koná sbírka. Bohatý člověk z podobenství byl asi slušný člověk, ale sobecký, viděl jen sám sebe, svou rodinu, každý den slušně jedl, pil, dobře se oblékal. Není to obraz dnešních lidí ve své většině? Žijí si slušně, ale bez Boha, proto také často bez lásky Boží k bližnímu. Říkají často “ nestarám se o druhé, žiji jen pro sebe nebo pro svou rodinu.“ Při čten o Lazarovi mne napadá i myšlenka a to, že žebrákovi z podobenství se často podobá i Ježíš. Žebrá u těchto slušných boháčů a čeká že mu dají alespoň drobty víry a lásky, že budou mít pro něho oči a srdce – ale často nemají!! Jsou pro Krista Ježíše slepí a hluší. Od několika starých a moudrých věřících jsem slyšel, že kdyby Ježíš znovu dnes přišel mezi lidi ve viditelné podobě, že by se mu vedlo stejně nebo ještě hůř než tehdy v Izraelském národě. Boží slovo však ukazuje i konec “ slušného boháče“ i konec chudého žebráka. Slušnému boháči nepomůže ani okázalý pohřeb a dostane se do místa věčných muk. Chudák bez pohřbu se dostane do místa radosti k Abrahámovi a svatým. Kdo totiž bere svět jako místo užívání a sobectví bude pak velmi zklamán. “ Čím člověk zachází – tím schází.“ Co člověku slušnému dělalo tady na zemi potěšení, bude ho pálit věčně a působit muka. Plamen duchovní bude to, že si pak bude uvědomovat svou zlobu a že ztratil Boží lásku a bude mít stálou duchovní žízeň a nebude mít ani kapku vody v duchovním smyslu. Sv. archanděl Michael nám ukazuje souvislost s bojem, který musí věřící vést za pomoci Božích andělů proti tělu, světu a ďáblu jak to Ježíš zdůrazňuje když říká: “ Nepřišel jsem na svět přinést pokoj, ale meč tj. meč duchovního boje proti hříchům a pokušením. Ježíš v dnešním vyprávění v evangeliu ústy Abtaháma odmítá prosbu boháče v pekle, aby jeho bratři byli varováni, aby se nedostali tam, kde je on. Ježíš ústy Abraháma zdůrazňuje, že tito bratři mají Bibli a podle ní se mají řídit. I pro dnešní dobu platí totéž, že lidé mají možnost se seznámit s radostnou zvěstí Bible o vzkříšení Božího Syna. Sv. Jeroným, který přeložil celé Písmo svaté do latiny prohlásil, že neznalost Písma zejména Nového zákona je neznalostí Krista. Kdo chce i dnes žít jako Boží dítě, kdo se chce dostat do nebe je dnešním slovem Božím vyzýván, aby se podřídil slovu Božímu, slovu církve učící: “ Kdo vás slyší, mne slyší, do vámi pohrdá, mnou pohrdá“ říká Ježíš. Sv. Petr říká Ježíšovi: “ Pane, ke komu jinému bychom šli, ty máš slova života věčného. “ Proto přicházíme do kostela, abychom jako chudí v duchu, jako hladovějící po pravdě slyšeli a přijali slovo Boží a s ním i království Boží do duše, abychom jako čistí srdcem viděli Boha, totiž vzkříšeného Pána, se kterým se při každé mši sv. setkáváme ve víře a lásce. Pane Ježíši, ty žebráš i u nás o víru a lásku, nedej abychom tě jako bohatí a pyšní odmítali, ale abychom ti dali své srdce a ty abys nám dal novou sílu každodenně bojovat o věčný život, abychom jednou mohli se sv. Kosmou a Damianem, se sv. Václavem, sv. Vincencem  sv. Jeronýmem a sv. Michalem archandělem tebe chválit a velebit v nebeském domově. Amen.