23. neděle v mezidobí “ C „

19. 08. 2019

Dnešní slovo Boží  bych rád dal do souvislosti se svátkem Narození Panny Marie. Maria je nazývána  “ požehnaná mezi ženami“ mimo jiné i proto, že byla darem Božím uchráněna dědičného hříchu a při narození byla již naplněna Božím životem, byla plná milosti. Možná, že nám tyto výpovědi nic neříkají a přece jsou tak důležité. Maria totiž všem lidem a zejména nám křesťanům ukazuje nové lidství, které hlásal a přinesl Pán Ježíš. Mnozí dnešní lidé jsou až příliš opojeni svým tělem, že proto rádi v sobě potlačují projevy ducha a neradi duchovní hodnoty rozvíjejí, tím méně hodnoty náboženské. Mnozí lidé hlásají a praktikují jakési splynutí s přírodou, chtějí být její součástí, nic víc. Že však lidské vztahy založené na tomto hmotném a biologickém základě jsou nestabilní a nedobré ukazují statistiky dnešní společnosti, zvláště v Evropě: velká rozvodovost a nestabilita rodin, odpor k přijetí dítěte, snaha zbavit se nenarozeného dítěte i nežádoucích starých a nemocných lidí, dekadence v kultuře, zejména hudební, filmové a divadelní, abych jmenoval alespoň některé jevy. Maria svým narozením ukazuje na nového člověka, kde převládá duch a hodnoty duchovní, kde člověk je opět spojen s Bohem a Bůh v něm může působit velké věci! Člověk je nejen obrazem Božím, ale po křtu i Božím dítětem. Maria v podstatě svým narozením i životem ukazuje na křesťana, který se znova rodí z vody a Ducha sv. křtem sv. pro nový život. Jak u Marie tak u každého člověka je dárcem tohoto nového lidství Ježíš Kristus – Spasitel a Vykupitel. Na začátku této změny v nové lidství je víra v Ježíše Krista, přijetí jeho učení a přijetí křtu svatého. Křest sv. je opravdu nové narození člověka, říkáme narození pro Boha. Znamená to, že křesťan žije nyní jako nový člověk pro Boží hodnoty, které hlásal Ježíš, že hodnoty duše jsou na prvním místě, že se v něm prosazují duchovní hodnoty Boží jako láska, pokoj, radost… V dnešním evangeliu až příliš konkretně předkládá Ježíš každému člověku podmínky k tomu, aby mohl přijmout křest a stal se jeho učedníkem a tak novým člověkem. Tyto podmínky platí pro každého dospělého člověka a také pro rodiče dítěte, které má být pokřtěno.               1) Ježíš si od křesťana přeje, aby všechny lidi i ty nejbližší a pokrevní, i sám sebe kladl až na druhé místo. Jen takovým způsobem může Ježíš křesťanu všechny jeho mezilidské vztahy proměnit a posvětit, aby byly nové, nesobecké a plné Boží lásky. Jedině s touto podmínkou je možné, aby člověk druhého člověka nezbožštil anebo nezotročil. Jen Bůh takto dává člověku pravou lásku pro mezilidské vztahy. Toto splňovala beze zbytku Panna Maria.                                                                         2) Ježíš žádá, aby jeho učedník, pokřtěný, následoval Ježíše na jeho cestě služby, oběti, lásky k Bohu a bližnímu, aby nesl kříž Ježíšova učení a snažil se o uskutečňování Ježíšova života, každý podle hřiven a darů mu daných. I když následování Ježíše se bude trochu lišit ve stavu kněžském, řeholním manželském, společné bude pro všechny, že se budou spojovat s Pánem ve svátostech, že se budou snažit o vzájemné posvěcování a svatost. Jakkoliv je Ježíšův kříž nového života těžký, s Ježíšovou pomocí milosti bude vždy lehký a sladký. I Maria uchovávala a plnila Ježíšova slova a nesla Ježíšův kříž.                                                                                                                                                                                                                                             3) Ježíš žádá, aby pro tento nový Boží život se uměl každý křesťan zříci pozemských hodnot jako majetku, moci, postavení, slávy. Někdo zcela beze zbytku, někdo alespoň vnitřně. Aby tak nový Boží život pro něho byl největším pokladem a perlou. Maria byla pokornou služebnicí Pána.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4) Dvěma příklady a to stavbou věže a vedením války – Ježíš poučuje lidi, že krok k novému životu a k tomu, aby se stali učedníky Pána Ježíše tj. křesťany mají učinit velmi zodpovědně a uváženě se všemi důsledky. Maria přijala zcela zodpovědně své poslání stát se matkou Pána Ježíše a ptala se anděla jak se to stane…                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Protože v minulosti církve se často nedbalo na tyto podmínky pro přijetí křtu svatého proto bylo a je mnoho formálních křesťanů, proto je tak málo praktikujících křesťanů, proto je mnoho farnosti v diaspoře, někde dokonce farností vymírajících a proto musela Synoda biskupů v Římě o tomto jednat a vyhlásit novou evangelizaci Evropy. Pane Ježíši ať pochopíme nový život Boží jako to pochopila Panna Maria anebo sv. Pavel. Ať křesťana chápeme opravdu jako Boží dítě, ať chápeme křesťana jako nejsvobodnějšího člověka, kterého osvobodil Pán Ježíš z otroctví hříchu. Pane Ježíši ať chápeme, že Tobě sloužit a Tebe následovat, znamená už zde na zemi s Tebou kralovat. Amen.