21. neděle v mezidobí “ C „

31. 07. 2019

Při slyšení otázky evangelia “ Pane je málo těch, kdo budou spaseni? “ si vybavuji v duchu film Dějiny mrtvého muže, který formou “ sciens fictions“ pojednával o případné atomové válce a jejich hrůzách a o málo lidech, nakonec jen o několika dětech,které se zachrání a spasí na zemi. Naše otázka z evangelia se však netýká spásy jako přežití lidí po nějaké katastrofě na př. atomové katastrofě, ale týká se spásy jako věčného života v nebi a vzkříšení do slávy Boží. Sekularizovaný svět ten si žije jen pro pozemské skutečnosti, ten se ptá jen po pozemské budoucnosti.  Lidé tohoto světa se zajímají jen spíše o nové výzkumy v lékařských oborech, aby se mohly léčit i dosud nevyléčitelné nemoci, ptají se na nové zdroje energie, aby lidstvo mohlo přežít atd. Otázka po spáse duše a těla většinou lidi nezajímá. My věřící však máme žít vírou a nadějí na spásu tj. na život věčný a vzkříšení. Ježíš přece řekl zcela jasně “ kdo uvěří a bude pokřtěn bude spasen.“ Stačí však tato věta a její naplnění ke spáse? Ježíš nám však v dnešním evangeliu ukazuje, že ten kdo chce být spasený nejen, že má být pokřtěný, ale také nemá páchat nepravosti. U sv. Matouše čteme v 28,20: „křtěte a učte je zachovávat vše co jsem vám přikázal.“ Co říkáme již dětem na náboženství platí pro všechny pokřtěné, kteří chtějí být spaseni: musí mít čistý křestní šat, tj. duši bez těžkých hříchů, ale také duši okrášlenou ctnostmi a skutky lásky. “ Ne ten, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale kdo plní vůli nebeského Otce.“ Ježíš neodpověděl žádným číslem, kolik lidí bude spaseno.  Navíc Ježíše důrazně ukazoval svým učením, že o spásu musí každý usilovat ze všech sil a že do nebe vede těsná a úzká brána a také přijde chvíle, kdy pro každého člověka bude tato brána zavřena. A přece je v evangeliích určitý náznak a sice v knize Zjevení čteme: “ Potom se podívám a hle – velký zástup, který by nikdo nespočítal ze všech národů, plemen, kmenů a jazyků – stáli před trůnem a Beránkem, oděni bílým rouchem a s palmami v rukou. To jsou ti kdo si doběla vyprali roucho v Beránkově krvi. Zaslechli jsme tedy “ velký zástup, který by nikdo nespočítal“ – je zde tedy naznačen velký počet spasených. Sekty většinou přiznávají spásu jen svým členům a to je vždy jen malý počet. Sv. Pavel zase přirovnává život křesťana, který chce dosáhnout spásy k běhu na závodišti, k boji o věnec nepomíjející. Jde o boj s tělem, světem a ďáblem. Spásu si bude muset každý zasloužit tak, že přijme milost Boží a s touto milostí bude spolupracovat tj. bude si očišťovat duši ve sv.zpovědi a lítostí, posilovat a posvěcovat ve sv. přijímání, žít podle vůle a učení Ježíše Krista. Podle sv. Augustina, jehož svátek jsme slavili, platí, že „Bůh tě stvořil bez tebe, ale nespasí tě bez tebe.“Ježíš nám dnes jasně adresuje výzvu, chceme-li být spaseni pro věčný život Boží, že záleží na nás dokud je čas přijmout Spasitele a jeho výzvy k obrácení zcela vážně. Žádný člověk nám spásu nemůže dát: ani lékař, ani vědec, ani politik nebo státník či prezident, ani otec či matka, i kdyby si vyrvali srdce z těla – ale pouze Pán Ježíš, když přijmeme jeho výzvy ke změně smýšlení, k obrácení, ke smíření s Bohem a lidmi, k posvěcení a to dokud je pro nás čas. Ježíš řekne jedněm: “ Pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se království“, ale také řekne: „Neznám vás, páchali jste nepravosti.“ Pro ty první bude radost a štěstí, pro ty druhé pláč a skřípání zubů. Kolik bude tedy spasených? Pán Ježíš nám nesděluje počet, proto ani církev neujišťuje žádnou jistotou spásy. Četli jsme však, že budou spasení od východu, západu, severu a jihu a budou stolovat v Božím království. Ježíšova radostná zvěst oslovuje tebe i mne. Usiluj, dokud je čas, abys mezi tyto spasené patřil. Ježíš i za tebe prolil svou krev, obrať se na něho s prosbou o odpuštění, posvěcení , abys měl čisté srdce a duši a mohl vidět Boha. “ Blahoslavení, kdo si vypírají šaty v krvi Beránkově a blahoslavení, kdo se nestyděli za Syna člověka a blahoslavení čistého srdce, neboť uvidí Boha. To jsou pro nás věty Písma sv. plné naděje na spásu. Amen.