2. neděle v mezidobí “ C „

5. 01. 2019

Abychom hlouběji pochopili Boží slovo u evangelisty sv. Jana musíme pochopit, že často užívá symbolické vyjadřování a proto nemůžeme zůstat jen na povrchu událostí na svatbě v Káně Galilejské. Dnešní evangelium nám chce ukázat, že Ježíš chce být s lidmi, kteří v něho uvěřili. Každé společenství věřících křesťanů má být s Ježíšem tak jak on slíbil “ kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, jsem uprostřed nich.“ Ježíš chce být ve věřících rodinách, ve farních společenstvích, v řeholních nebo školních společenstvích atd. Ježíš přišel na naši zem mezi lidi ne jako nějaká postava stojící mimo život, nechce být mezi lidmi jako nějaká sfinga nebo muzeální postava, ale jako ten, který je pravým životem věřících lidí. Proto neshledáváme na Ježíšově přítomnosti na svatbě nic rušivého, nic nesympatického, ale spíše naopak! Ježíš tuto svatbu obohatil nezaslouženým darem! Vždyť 6 džbánů vody přestavovalo asi 600 litrů a toto množství Ježíš proměnil ve víno. Ovšem za tak velkým množstvím vína bychom měli vidět i nesmírné množství duchovních darů, které Ježíš proměňuje z vody pouze lidské přirozenosti a přirozených vlastností a vztahů. Ježíš nepřišel zrušit lidskou přirozenost jako nezrušil vodu, ale proměňuje ji Boží silou milosti, že je zcela nová, krásnější, ušlechtilejší, světější. Jako se liší voda od vína tak po proměnění se liší každá lidská přirozenost, když přijme Ježíše Krista. Na svatbě říkám snoubencům,že Ježíš chce proměnit jejich pouze lidskou úctu,lásku a věrnost v silné vztahy jako se liší voda od vína. V tomto prvním zázraku je naznačen i Ježíšův zázrak poslední a největší tj. Ježíšova spásná smrt na kříži a vzkříšení. Naznačuje to Ježíšova věta z evangelia: “ Ještě nepřišla moje hodina“. Ježíšova hodina pro kterou přišel lidi vykoupit, aby jim proměnil pomíjivé smrtelné tělo jako vodu v nepomíjivé, oslavené tělo jako silné víno. Jestliže Jan píše o zázraku proměnění vody ve víno jako o počátku znamení, pak i další Ježíšovy zázraky jsou znameními ukazující na Ježíše vzkříšeného a oslaveného. Ježíš k nám lidem nepřichází jako rovný k rovným, to se jen k nám lidem v největší pokoře a lásce ponižuje, ale přichází k nám jako Pán, který však nechce od nás brát, ale z velké lásky nás lidi chce obdarovávat, především dary pro věčný život, který začíná už zde na této zemi. Toto společenství na svatbě v Káni Galilejské je symbolem společenství věřících shromážděných kolem stolu jiné hostiny a to obětní hostiny večeře Páně v kostele. Při ní je také Ježíš přítomen a proměňuje zázračně víno v ještě silnější nápoj duchovní a to ve svou spasitelnou krev s chlebem, který proměňuje ve své spasitelné tělo. Tak jako byli šťastní svatebčané v Káni Galilejské tak máme být šťastní i my křesťané s Ježíšem v našem středu.A ještě se zahleďme na Marii, matku Pána Ježíše. I ona byla na svatbě a tam prosila Ježíše a Ježíš ji vyslyšel. Zde je naznačena Mariina symbolická přítomnost ve společenství církve, kde Maria prosí a přimlouvá se za spásu, pravou radost a štěstí věřících. Proto je tak oprávněná Mariánská úcta. I po 2. Vatikánském koncilu má být v každém kostele socha nebo obraz Panny Marie. Proto se modlíme ve Zdrávas Maria “ svatá Maria pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.“ Proto si křesťané zvolili Marii za přímluvkyni ve snaze o jednotu křesťanů. A Maria říká nám všem křesťanům. “ Co vám řekne Ježíš, učiňte.“ A Ježíš k nám mluví nejen slovy Písma sv., ale také slovy učitelského úřadu církve, slovy biskupů, kněží. Každý kdo jako svatebčané poslechne ten obdrží zázrak proměnění.Pane Ježíši, děkujeme Ti, že můžeme s Tebou slavit radostně bohoslužby, kde nejenom proměňuješ chleba a víno, ale také nás, naše duše očišťuješ a proměňuješ. Ať vždy více a více toto proměnění zakoušíme a rádi se řídíme Tvými slovy a skutky a tak před lidmi tohoto světa svědčíme o Boží lásce. Amen.