19. neděle v mezidobí “ A “ katechetická IV.

4. 06. 2020

V dnešní katechetické promluvě se budeme zabývat eucharistickou bohoslužbou – obětí: smysl vrcholu mše sv., oběť se připravuje, koná, přijímá a příprava darů.

V čtení z listu sv. Pavla Římanům psal sv. Pavel o Židovském národě, se kterým Bůh uzavřel smlouvu, dal jim zákon, bohoslužbu i zaslíbení a z tohoto národa podle lidské přirozenosti pochází i Kristus Ježíš. Chceme si uvědomit, že i naše křesťanská bohoslužba – mše sv. převzala většinu ze Židovské velikonoční bohoslužby – poslední večeře Páně. I tehdejší velikonoční večeře byla obětní – velikonoční beránek byl obětí. I křesťanská druhá část mše sv. je obětí – říkáme také bohoslužba oběti nebo též eucharistická bohoslužba oběti.  Oběť se obvykle koná na oltáři, avšak velikonoční večeře Páně byla zároveň hostinou, která vyžadovala stůl hostiny, proto i křesťanský oltář je zároveň stůl velikonoční hostiny. Ve staré liturgii nebylo tak zřejmé, že oltář u zdi kostela je zároveň stůl hostiny, proto po liturgické obnově byl vytvořen tzv. oltář tváří k lidu, aby také přestavoval stůl hostiny. Tento nový oltář je buď přenosný, lépe však je když je pevný z ušlechtilého materiálu ( kamenný nebo z drahého cedrového dřeva a pod. ). Na tomto oltářním stole se uskutečňuje novozákonní oběť. Je to oběť nekrvavá, ale na krvavou oběť Ježíšovu na kříži se vztahující. Ježíš z velké lásky používá nekvašený chléb a víno, aby je prostoupil svou krvavou obětí na kříži, aby tak Ježíšova spasitelná oběť kříže procházela dějinami a zachraňovala lidi pro věčný život a stala se zárukou vzkříšení. Ježíš velkým zázrakem své lásky zpřítomňuje svou krvavou oběť na kříži, aby hned na to byl pod způsobou chleba a vína jako vzkříšený vítězný Pán.Eucharistie je slovo řecké a znamená děkování, eucharistická oběť znamená děkovná oběť. Děkujeme Bohu Ježíši Kristu za jeho oběť kříže i dar vzkříšení. Eucharistická bohoslužba má 3 části: příprava darů, proměňování a přijímání.  Dnes pojednáme ještě o přípravě darů. Chléb a víno v obnovené liturgii bývá přinášeno k oltáři věřícími. Kněz nebo jáhen je přebírá a dává na oltář. Na oltář se zároveň připravuje kalich, do kterého se nalévá víno a trochu vody – vše jak to činil Pán Ježíš. Na oltáři má být čisté plátno, nejméně 2 hořící svíce a u oltáře kříž. Spolu s chlebem a vínem bylo a je zvykem, že se přináší sbírka, která slouží potřebám farního společenství. Během přinášení darů může se zpívat píseň. Kněz postupně pozvedá misku s nekvašenými chleby – hostiemi a kalich a děkuje Bohu za dary země a prosí, aby se staly chlebem věčného života a nápojem duchovním. Věřící odpovídají: požehnaný jsi Bože na věky. Věřící v této části mohou v duchu přidávat své oběti např. prosby za uzdravení, za rodinu, za děti nebo poděkování za pomoc Boží, ale i vzpomínku na zemřelého a pod. Příprava darů se zakončuje modlitbou kněze a věřících, aby Bůh přijal oběť své církve: “ Ať ji přijme ke slávě a spáse světa.“ odpovídají věřící. Závěrem si připomeňme, že mše sv. je oběť Ježíše i jeho církve, tedy všech věřících spojených se sv. Otcem i biskupem.