17. neděle v mezidobí “ A “ katechetická II

1. 06. 2020

V dnešní katechezi o mši sv. se budeme zabývat vstupními obřady: zpěvem, pozdravem kněze, kajícím úkonem, Pane, smiluj se, sláva na výsostech a vstupní modlitbou.                                                                                                                                             V evangeliu Pán Ježíš přirovnává nebeské království nebeské k pokladu a k perle a člověk, který uvěřil v Pána Ježíše a byl pokřtěn chápe svou příslušnost k církvi účast na mši sv. jako drahocenný poklad a perlu – vše ostatní pro něho je druhořadé. V tomto smyslu chceme si cenit daru mše sv. jako účasti na hostině nebeského království.                                                                                                                                                                                                                                                                     Již více než 40 let konáme obnovenou mši sv. v mateřském jazyce, s oltářem tváří k lidu a s ambonem, ze kterého se hlásá slovo Boží. Zatímco v minulosti ( v latinské mši sv. ) byli věřící pouze pasivními účastníky a spíše jen naslouchali a dívali se, mají se nyní podílet na společném konání mše tak jak je to každému určeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Při příchodu k oltáři věřící zpívají vstupní zpěv nebo se recituje antifona. Všichni stojí a kněz na znamení úcty líbá oltář, na který sestoupí svátostný Ježíš Kristus. Kněz spolu s věřícími se žehná křížem, čímž se vyjadřuje základní víra v Trojici Boží. Kněz zdraví lidi buď Pán s vámi nebo několika jinými liturgickými pozdravy a lid odpovídá vždy i s tebou. Aby si všichni uvědomili, že Ježíš bude přítomen, neboť celá mše je úkon Ježíše Krista a všech věřících s knězem. Kněz může oznámit o jakou neděli nebo o jaký svátek se jedná anebo může pronést krátkou admonici tj. krátkou myšlenku z Božího slova nebo světce toho dne. Dále vyzve věřící k vyznání hříchů. Při vyznání hříchu se nám opravdu odpouští hříchy, ale pouze lehké – všední, těžké hříchy – smrtelné je třeba vyznat ve svátosti smíření. Při vyznání hříchů je možno užít několik variant a to buď se kněz i věřící modlí nahlas Vyznávám se všemohoucímu Bohu….nebo střídavě kněz a věřící říkají Smiluj se nad námi Pane….Hřešili jsme proti tobě….nebo Přišel jsi pozvat hříšníky….Pane smiluje se nad námi, odpusť nám hříchy a přiveď nás do života věčného. Vše je obsaženo v liturgických modlitbách. Každý věřící dává Bohu své hříchy v tichosti, aby mu byly odpuštěny. Následuje kající zpěv nebo jen jako modlitba třikrát: Pane, smiluj se nad námi…..Kriste smiluj se nad námi….Pane smiluj se nad námi – střídavě to říká kněz a lid. Prosíme Boha o odpuštění a zároveň se disponujeme k tomu, abychom odpouštěli svým bližním. V neděli, o slavnosti nebo svátku se buď zpívá nebo se modlí Sláva na výsostech Bohu….je to starobylý a úctyhodný hymnus. Tímto církev oslavuje a prosí Boha Otce a Beránka Ježíše. Může se tento chvalozpěv také zpívat nebo modlit střídavě nebo společně podle zvyklostí v určité farnosti. Na tento chvalozpěv navazuje úvodní mešní modlitba. Ta sleduje buď událost slavnosti např. Nanebevstoupení Páně nebo sleduje svátek Panny Marie či svatého. V neděli pak se uvádí v modlitbě hlavní myšlenka dne – při tom věřící stojí a mohou potichu do této modlitby kněze vložit potichu své prosby nebo díky. Kněz se ji totiž modlí za všechny přítomné a ti na znamení své spoluúčasti na modlitbě kněze odpoví AMEN, což je židovské slovo pro souhlas ( smysl je věřím, souhlasím.).U modlitby je třeba si uvědomit, že modlitba se obrací k nebeskému Otci, ale skrze Ježíše Krista a v Duchu svatém, tedy opět ve jménu Nejsvětější Trojice. Takto očištěni a připraveni mohou nyní všic hni vřící přejít do bohoslužby slova a naslouchat s čistým srdcem a čistou duší čtení z Písma svatého. Ať vždy znovu nacházíme ve mši sv. náš poklad a drahocennou perlu, pro které jsme ochotni přinášet oběti. Amen.