14. neděle v mezidobí “ C „

18. 06. 2019

V dnešní promluvě bych se chtěl vrátit ke sv Cyrilu a Metodějovi, jejichž svátek jsme slavili v týdnu. Především si chceme uvědomit proč Pán Ježíš vyvolil 12 apoštolů a pak 72 učedníků a dal jim poslání hlásat jeho učení o Božím království a spáse. Dnešní Boží slovo nám k tomuto vysvětlení dává příležitost a sice: 12 apoštolů Pán Ježíš ustanovil v návaznosti na starozákonní Boží lid izraelský založený na 12 kmenech. Apoštolové jsou základem nového Božího lidu – církve, biskupové jsou jejich nástupci a pomáhají jim kněží a jáhni. Kdo jsou však ti 72 učedníci a proč právě toto číslo? Tehdy se domnívali učenci, že na světě je 72 národů. Tedy jakoby symbolicky ke všem národům vyslal Pán Ježíš 72 učedníků, i když zatím jen do izraelského národa. Do celého světa později Pán Ježíš poslal vlastně nejen apoštoly, ale i učedníky a tedy také biskupy a kněze s jáhny, dále také laiky muže a ženy tedy všechny pokřtěné učedníky. Čteme u sv. Matouše: „Dána je mi veškerá moc na nebi i na zemi, jděte do celého světa, učte všechny národy a křtěte je a kdo uvěří a bude pokřtěn bude spasen.“ Ježíš poslal své učedníky i apoštoly po dvou a zase se ptáme proč vlastně po dvou? Je to proto, že tehdy svědecká výpověď byla vyžadována od dvou osob a také již dva lidé tvoří společenství a Ježíš přišel vést lidi do společenství. Známe z dějin církve, že misionáři také přicházeli po dvou, hlásali a křtili, sloužili památku  večeře Páně, přinášeli lidem pokoj a smíření s Bohem a lidmi. Příkladem je nám právě sv. Cyril a Metoděj. Zpíváme v písni: “ získali láskou Kristu národ celý…“ Všechny misionáře spojovalo to, že jejich znamením byl kříž, že hlásali Ježíše ukřižovaného pro spásu lidí. A přece jak rozdílný mohl být kříž v rukou různých lidí. Kříž v rukou zlých lidí mohl být hrozivý a mohl vést k nenávisti jedněch vůči druhým, dokonce kříž na meči nebo jiné válečné zbrani často přinášel i smrt. Proto náš národ nezískali ti kdo přicházeli se zbraněmi a mocí, i když se znamením kříže. Sv. Cyril a Metoděj přicházeli se znamením kříže, který u nich vždy znamenal lásku k Bohu a lidem., který znamenal smíření, pokoj a milosrdenství, který znamenal smýšlení Ježíšovo – pokorné ponížení se k člověku. Ježíšova láska byla vždy vynalézavá a sloužící. Tato láska kříže vedla Cyrila a Metoděje k tomu, že nechtěli jako misionáři žádný ozbrojený doprovod, že začali sloužit bohoslužby ve slovanském jazyce, že začali mluvit srozumitelnou řečí, že dovedli stát za těmi, kterým se stali pastýři, otci a učiteli, že dovedli pro ně obhajovat se i v Římě, že dovedli pro ně i trpět ( Metoděj dokonce 2 a půl roku ve vězení v Německu ), že dovedli pro lidi a Boha i umírat. Jestliže se ptáme dnes, zda-li Pán posílá i v současnosti své učedníky, musíme odpovědět ano. Papež sv.Jan Pavel II. prohlásil, že církev je ze své podstaty misijní, i když misijní činnost se koná na různých místech světa různě. Těch 72 učedníků z evangelia v současnosti představují všichni pokřtění: muži, ženy i děti. 2.Vatikánský koncil  vydal misijní dekret Ad gentes, kde zdůraznil prvokřesťanskou pravdu o všeobecném poslání všech křesťanů na apoštolátě, tj. k misijní službě, což neznamená jenom být vyslán do vzdálené země, ale také v místě bydliště, ve světském a nevěřícím prostředí zaměstnání, školy. Jistěže i k mimořádné misijní službě v rozvojových zemích jsou zváni laici na př.učitelé, lékaři, zdravotníci jakož i katecheté a kněží, aby tam na čas nebo natrvalo působili jako misionáři. Pán poslal své učedníky po dvou a dal jim své požehnání, aby měli úspěch. Kněz proto potřebuje spolupráci s laiky. Zejména laici žijí mezi lidmi jinak smýšlejícími a především svým novým způsobem života podle víry tito laici vnášejí Boží království do světského prostředí. Ježíš to přirovnává slovy: “ posílám vás jako ovce mezi vlky.“ Kněží i laici mají být jako ovečky bezbranní, laskaví, tiší, mírní a mají žít mezi lidmi světskými, které Ježíš k názornosti nazval vlky. Vlci bývají draví, nebezpeční, zlí. A přece silou Pána Ježíše beránkové a ovečky vítězí nad vlky. Donu Boskovi ukázala Panna Maria ve snu vlky, kteří požírali a ničili ovečky. Don Bosko chtěl násilím odhánět vlky, ale náhle v obraze snu uviděl Ježíše jak mírností vstupuje mezi vlky a z vlků se postupně stávaly také ovečky. Panna Maria pak řekla Donu Boskovi: „chceš–li získat děti pak ne násilím, ale láskou a mírností.“ Tak připravila Panna Maria Dona Boska, aby se stal misionářem dětí. Děkujme závěrem, že sv. Cyril a Metoděj uposlechli slovu Pána Ježíše a našim předkům přinesli Spasitele a naději na život věčný, že zaseli do srdcí našich předků dobré semeno Božího slova evangelia a při této mši sv. prosme Pána, aby i současná generace křesťanů zdejší farnosti přispěla k šíření lásky Boží a spásy z kříže Kristova, aby tak co největší počet lidí a jejich jména mohla být zapsána v nebi. Amen.